Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 191 - 204 2019-06-30

MODERN ARAP ŞİİRİNDE “FASİH-AVAMCA” TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE “MEDİH”E KONU OLARAK “ARAP DİLİ”

Adnan Arslan [1]

41 30

Arap şiirinin kadim temalarından biri olan “medih”, Cahiliye’den Modern’e
tüm zamanlarda değişmez bir konu olarak şiirde yerini almıştır. Kimi zaman
bir kabile reisinin, kimi zaman da bir şehrin övüldüğü bu “medhiye”lerden
modern dönemde “Arap dili” de payını almıştır. Özellikle Mısır entelektüelleri
arasında 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren süregelen ve zamanla
kızışan “edebiyatta fasih-avam” tartışması Arap şiirine konu olmuştur.
Napolyon’un 1798 yılında Mısır’ı işgali sonrası Arap modernizminin ortaya
çıkışı ile halkçı ve reformist eğilimler bazı Arap aydınları arasında etkili
olmuş ve halk dili olan Avamcanın yazı dili olarak kullanılmasına dair çağrılar
yükselmeye başlamıştır. “Eski-yeni” ya da “fasih-avam” tartışmalarının
gölgesinde bazı Arap şairleri teknolojik ve kültürel gelişmeler karşısında
Arapçanın meziyetlerine ve yeniliklere uyum sağlayabilecek kapasitesine
dair şiirler söylemişlerdir. Bu makalede, Arap şiirinde her ne kadar içerik
olarak yeni bir konu olsa da aslında kadim bir tema olan “medih”in tezahürü olan bu tür şiirlerden öne çıkan üç tanesi tanıtılacaktır. Girişte tartışmalı konunun
kavramsal boyutuna dair kısaca literatür bilgisi verilecek daha sonra
Arap dilinin medhe mazhar olduğu bu şiirler ele alınacaktır.
Arap Dili ve Belagati, Modern Arap şiiri, Medih, Arapça, Fasih
  • Akgül, Mehmet, “Modernleşme Çagında Çağında İslam Dünyasının Degişim Süreci ve Din Anlayışında Yaşanan Kırılma (Bir Arka Plan Çözümlemesi)”, Makâlât, 1 (1999), s. 59-67. Arslan, Adnan, “Modern Arap Romanında “Diglossia”, “Çiftdillilik”, Abdurrahman Münif Örneği”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27/2 (2018), s. 183-202. Arslan, Adnan, “Türkiye’de Arap Lehçeleri Araştırmaları Ve Öğretilmesi Konusunda Olumsuz Yaklaşımın Nedenleri”, SSS Journal, 4/14 (2018), s. 496-505. Arslan, Mehmet Nafi, “Klasik Arap Edebiyatında “Lahn” Konulu Rivayetler”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 18 / 2 (Eylül 2018), s. 421-447. Aydın, Tahirhan, “Standart Arapça ve Lehçe Tartışmaları”, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 4 (2015), s. 107-119. Aytaç, Bedrettin, “Selame Musa ve Arap Dili Üzerine Görüşleri,” Nüsha (2001 Yaz), s. 120-128. Çetiner, Bedrettin, “Arap Âleminde Fasih Dil-Ammi Dil Mücadelesi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 1995, s. 345-361. Dayf, Şevki, Târihu’l-Edebi’l-Arabi el-asru’l-Abbâsiyyi’l-evvel, 8. Baskı, (Kahire: Dâru’l-maârif, 1966). Ergüven, Şehabettin, “Arap Dilinde Lahn’ın Ortaya Çıkışı Ve İlk Görüntüleri”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6/11 (2007), s. 155-183. Haruni, Sejfidin, Arap Dilinin Tarihi Ve Arapçada Diglossia Olgusu, (Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2010). Kaddûr, Ahmet Muhammed, Arap Dili ve Dil Fikri, Çevçev: Selahattin Bayram, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3/10 (2010 Kış), s. 369-375. Karabulut, Mustafa, “Tanzimat Dönemi’nde Osmanlının Yenileşme Sürecine Bir Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları, 187 (2010 Ağustos), s. 125-138. Korkmaz, Bülent, “Modern Arap Edebiyatında Kadın Yazarların Doğuşu”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54/1 (2014), s. 61-80. Mustafa İbiş, Arap Dilinde Âmmice Ve Fushâ Tartışmaları, (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2015). Parıldı, Metin, Ebu’l-Atâhiye Şiiri, (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2007). Somuncuoğlu, Ecehan, “On Dokuzuncu Yüzyılda Nahda Hareketi: Modern Arap Düşüncesinin Oluşumu, Kapsamı ve Sınırlar”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 3/1 (2015 Mart), s. 103-120. Tahirhan Aydın, “Standart Arapça ve Lehçe Tartışmaları”, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 4 (2015 Aralık), s. 107-119. Tevfik, Mahmûd, “el-Vakıu’l-lugavî fi’l-Âlemi’l-Arabî fî dav’i heymeneti’lleheceti’l- mahalliya ve’l-lugati’l-İngilîziyya”, Ruâ istratîciyyâ, (2014). Ubeyd, Ahmed, Zikru’ş- Şa’irayn: Şa’irü’n-Nîl ve Emirü’ş-şu’ara’, 1. Baskı, (Şam: el-Mektebetu’l- Arabiyye, 1351/1933). Usta, İbrahim, “Arapçanın Gelişimindeki Dış ve İç Etkenler”, Jasss, 6/2 (2013 Şubat), s. 935-950. Yargıcı, Atilla, “I. Abbasi Döneminde Zühd Şairleri”, Nüsha, 19 (2005 Güz), s. 57-68. Yazıcı, Hüseyin, “Hafız İbrahim”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1997, Cc. 15. Zariç, Sami, “Tarihsel Kökeninden Ülkelere Göre Türlerine Aydınlanma Felsefesi (Çağı) Ve Türkiye Cumhuriyeti”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3/28 (2017), s. 33-54. ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLAR Ahmet Yıldız, Hafız İbrahim’in Şiirlerinde Türk İmajı, 03.12.2018) Murat Seçkin, “Adonais: Ölü Bir Şair Şiire Nasıl “Yeni Bir Parlaklık” Kazandırır?”, 86; 85-92. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/13558 (Erişim: 04.12.2018) Seydişehirli Mahmud Es’ad, “Arap Dili”, sadeleştiren: Zafer Kızıklı, http://www.dinbilimleri.com/Makaleler/72723520_09040252.pdf (Erişim: 06.12.2018); Yüksel Baypınar, “Hiciv Kavramı Üzerine Bir İnceleme”, 31. http://dergiler. ankara.edu.tr/dergiler/26/1048/12644.pdf (Erişim: 04.12.2018). http://isamveri.org/pdfdrg/D02907/2018_25/2018_25_YILDIZA. pdf (Erişim: 03.12.2018); https://www.almrsal.com/post/211650 (Erişim: 03.12.2018) https://www.poemhunter.com/-233/biography/ (Erişim: 03.12.2018) https://www.poetsgate.com/Poet.aspx?id=4570&type=cnt&typeid=9 (Erişim: 15.05.2019.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Adnan Arslan (Primary Author)
Institution: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi,
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @research article { siirtilahiyat582201, journal = {Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-385X}, address = {Siirt University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {191 - 204}, doi = {}, title = {MODERN ARAP ŞİİRİNDE “FASİH-AVAMCA” TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE “MEDİH”E KONU OLARAK “ARAP DİLİ”}, key = {cite}, author = {Arslan, Adnan} }
APA Arslan, A . (2019). MODERN ARAP ŞİİRİNDE “FASİH-AVAMCA” TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE “MEDİH”E KONU OLARAK “ARAP DİLİ”. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 191-204. Retrieved from http://dergipark.org.tr/siirtilahiyat/issue/46321/582201
MLA Arslan, A . "MODERN ARAP ŞİİRİNDE “FASİH-AVAMCA” TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE “MEDİH”E KONU OLARAK “ARAP DİLİ”". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 191-204 <http://dergipark.org.tr/siirtilahiyat/issue/46321/582201>
Chicago Arslan, A . "MODERN ARAP ŞİİRİNDE “FASİH-AVAMCA” TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE “MEDİH”E KONU OLARAK “ARAP DİLİ”". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 191-204
RIS TY - JOUR T1 - MODERN ARAP ŞİİRİNDE “FASİH-AVAMCA” TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE “MEDİH”E KONU OLARAK “ARAP DİLİ” AU - Adnan Arslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 204 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-385X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi MODERN ARAP ŞİİRİNDE “FASİH-AVAMCA” TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE “MEDİH”E KONU OLARAK “ARAP DİLİ” %A Adnan Arslan %T MODERN ARAP ŞİİRİNDE “FASİH-AVAMCA” TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE “MEDİH”E KONU OLARAK “ARAP DİLİ” %D 2019 %J Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-385X- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Arslan, Adnan . "MODERN ARAP ŞİİRİNDE “FASİH-AVAMCA” TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE “MEDİH”E KONU OLARAK “ARAP DİLİ”". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 1 (June 2019): 191-204.
AMA Arslan A . MODERN ARAP ŞİİRİNDE “FASİH-AVAMCA” TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE “MEDİH”E KONU OLARAK “ARAP DİLİ”. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 191-204.
Vancouver Arslan A . MODERN ARAP ŞİİRİNDE “FASİH-AVAMCA” TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE “MEDİH”E KONU OLARAK “ARAP DİLİ”. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 204-191.