Year 2017, Volume 7, Issue 3, Pages 467 - 483 2017-12-15

Evaluation on Preservice Science Teachers’ Experimental Design Related to Scientific Process Skills
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Deney Tasarımlarının Değerlendirilmesi

Elif BENZER [1] , Gülfem MUŞLU KAYGISIZ [2] , Fatma Melike UÇAR [3]

262 1970

The purpose of this study is to determine the preservice science teachers’ (PSTs) level of designing experiments related to scientific process skills and their views on these experiments. For this purpose, 50 preservice science teachers (35 female, 15 male) enrolled in a state university particapated in this study. A case study approach was used in this research. The data were collected through two measures. The first one was a quantitative evaluation form which was generated to measure PSTs’ experimental design levels. To determine the prospective science teachers’ views on experimental design, a form composed of 7 open-ended questions was generated. The results of the study revealed that the most problematic part in designing experiments for the PSTs was drawing tables and charts. Also, it was found that PSTs think that designing experiments based on science process skills is useful; and they learned how to design these experiments better during the Lab class and they will use these activities in their own classes in the future.

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine dayalı deney tasarlama düzeylerini ve bu deney tasarımları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışmaya bir devlet üniversitesinden 50 (35 kadın, 15 erkek) fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Bu çalışmada durum çalışması model alınmış ve verilerin toplanmasında iki ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeklerden birincisi deney tasarlama düzeylerinin belirlemek amacıyla hazırlanan nicel bir değerlendirme formudur. Öğretmen adaylarının deney tasarımlarıyla ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla 7 açık uçlu sorudan oluşturulan bir form adaylara uygulanmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının deney tasarlama sürecinde en çok tablo ve grafik çiziminde problem yaşadıklarını göstermiştir. Ayrıca, öğretmen adayları bilimsel süreç becerilerine dayalı deney tasarımını yararlı bulduklarını, laboratuvar derslerinde nasıl daha iyi deney tasarlayabileceklerini öğrendiklerini ve ileride kendi sınıflarında bu aktiviteleri öğrencileri ile yapacaklarını bildirmişlerdir.

 • Akinbobola, A. O., Afolabi, F. (2010). Analysis of Science Process Skills in West African Senior Secondary School Certificate Physics Practical Examinations in Nigeria. American-Eurasian Journal of Scientific Research, 5(4), 234-240.
 • Aktamış, H., Ergin, Ö. (2007). Bilimsel Süreç Becerileri İle Bilimsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).
 • Aydoğdu, B., Ergin, Ö. (2008). FenTeknoloji Dersinde Kullanılan Farklı Deney Tekniklerinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkileri, Ege Eğitim Der., (9)2: 15-36.
 • Balfakih, N. M. (2010). The Assessment of The UAE's In-Service and Pre-Service Elementary Science Teachers İn The İntegrated Science Process Skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3711-3715.
 • Bilen, K., Aydoğdu, M. (2012). Tahmin Et-Gözle-Açıkla Stratejisine Dayalı Laboratuar Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimin Doğası Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Etkisi, University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 11(1).
 • Bozdoğan, A. E., Taşdemir, A., Demirbaş, M. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 23-36.
 • Chabalengula, V. M., Mumba, F., Mbewe, S. (2012). How Pre-Service Teachers’ Understand and Perform Science Process Skills. EJMSTE, 8(3), 167-176.
 • Cotabish, A., Dailey, D., Hughes, G. D., Robinson, A. (2011). The Effects of a STEM Professional Development Intervention on Elementary Teachers' Science Process Skills. Research in the Schools, 18(2).
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D., Turgut, M. F. (1996). Fizik Öğretimi. Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı.
 • Dariel, J. H., Beijaard, D., Verloop, N. (2001). Professional Development and Reform in Science Education: The Role of Teacher Practice Knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 38 (2), 137-158
 • Duru, M. K., Demir, S., Önen, F., Benzer, E. (2011). Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Algısına Tutumuna Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 25-44.
 • Erdoğan, M. (2010). Gösteri ve Grup Deney Tekniklerinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Başarılarına veHatırda Tutma Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Y.L.Tezi, S.Ü., Konya.
 • Farsakoğlu, C. F., Şahin, Ç., Karslı, F., Akpınar, A., Ultay, N. (2008). A Study on Awareness Levels of Prospective Science. World Applied Sciences Journal, 4(2), 174-182.
 • Germann, P.J., Aram, R., Burke, G. (1996). Identifying Patterns and Relationships among the Responses of Seventh-Grade Students to the Science Process Skill of Designing Experiments. Journal of Research in Science Teaching, 33, 79- 99.
 • Gürdal, A. (1996). Fen Öğretiminde Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen Dersine Karşı Tutumları ve Fen Öğretiminde Entegrasyonun Önemi. M.ÜAtatürk Eği.Fak.Eği.Bil.D. (9)
 • Gürdal, A., Şahin, F., Çağlar, A. (2001). Fen Eğitimi İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayınları.
 • Harlen, W. (1999). Purposes and Procedures for Assessing Science Process Skills. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 6(1), 129-144.
 • Huppert, J., Lomask S. M., Lazarorcitz, R. (2002). Computer Simulations in the High School: Students’ Cognitive Stages, Science Process Skills and Academic Achievement in Microbiology. International Journal of Science Education, 24(8), 803-821.
 • Işık, A., Nakiboğlu, C. (2012). Sınıf Öğretmenleri İle Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerileri İle İlgili Durumlarının Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).
 • Karslı, F., Yaman, F., Ayas, A. (2010). Prospective Chemistry Teachers’ Competency of Evaluation of Chemical Experiments in Terms of Science Process Skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 778-781.
 • Keil, C., Haney, J., Zoffel, J. (2009). Improvements in Student Achievement and Science Process Skills Using Environmental Health Science Problem-Based Learning Curricula. Electronic Journal of Science Education, 13(1).
 • Macaroğlu, E. (1995). İlköğretim Kurumlarında Fen Bilgisi Programlarının Etkinliği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bil. Ens., İstanbul.
 • Monhardt, L., Monhardt, R. (2006). Creating a Context for The Learning of Science Process Skills Through Picture Books. Early Childhood Education Journal, 34(1), 67-71.
 • Rowland, P., Stuessy, C.L., Vick, L. (1987). Basic Science Process Skills: An inservice workshop kit. [Workshop manual]. Retrieved from ERIC database. (ED282773)
 • Taşçı,G.,Soylu, M. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin Biyoloji Konuları Bakımından Değerlendirilmesi: Erzincan Örneği, Erzincan Ü. E.F.Dergisi, 17(1).
 • Temiz, B. K., Tan, M. (2003). İlköğretim Fen Öğretiminde Temel Bilimsel Süreç Becerileri. Eğitim ve Bilim, 28(127).
 • Türk, S. (2010). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Laboratuvar Yeterliklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Türkmen, H., Kandemir, E. M. (2011). Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri Öğrenme Alanı Algıları Üzerine Bir Durum Çalışması. Journal of European Education, 1(1).
 • Üstüner, I. Ş., Sancar, M. (1999). Lise öğrencilerinin fizik kavramlarını anlama düzeylerini ve tutumlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. DEÜ Buca E.F.D.Özel S, 339-347.
 • Valentino, C. (2006). Developing Science Skills, http://www.eduplace.com/ science/profdev/articles/valentino2.html. Erişim Tarihi: 20 Haziran 2016.
 • Yandila, C. D.,Komane, S. S. (2004). Acquisition of Scientific Process Skills in Botswana General Certificate Secondary Education Science. The Journal of the International Council of Associations for Science Education, 16(4), 333-344.
 • Yang, K. Y., Heh, J. S. (2007). The Impact of Internet Virtual Physics Laboratory Instruction on the Achievement in Physics, Science Process Skills and Computer Attitudes of 10th-Grade Students. Journal of Science Education and Technology, 16(5), 451-461.
 • Yıldırım, M., Atila, M. E., Özmen, H., Sözbilir, M. (2013). The Preservice Science Teachers’ Views About the Developing Science Process Skills. Mersin U. Journal of Faculty of Education, 9(3), 27-40.
 • Yılmaz-Tüzün, Ö., Özgelen, S. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Uygulama Hakkındaki İnançları: Bir Durum Çalışması. Eğitim ve Bilim, 37(164).
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif BENZER
Institution: MARMARA UNIV
Country: Turkey


Author: Gülfem MUŞLU KAYGISIZ
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fatma Melike UÇAR
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @research article { suje286360, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {467 - 483}, doi = {10.19126/suje.286360}, title = {Evaluation on Preservice Science Teachers’ Experimental Design Related to Scientific Process Skills}, key = {cite}, author = {BENZER, Elif and MUŞLU KAYGISIZ, Gülfem and UÇAR, Fatma Melike} }
APA BENZER, E , MUŞLU KAYGISIZ, G , UÇAR, F . (2017). Evaluation on Preservice Science Teachers’ Experimental Design Related to Scientific Process Skills. Sakarya University Journal of Education, 7 (3), 467-483. DOI: 10.19126/suje.286360
MLA BENZER, E , MUŞLU KAYGISIZ, G , UÇAR, F . "Evaluation on Preservice Science Teachers’ Experimental Design Related to Scientific Process Skills". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 467-483 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/31175/286360>
Chicago BENZER, E , MUŞLU KAYGISIZ, G , UÇAR, F . "Evaluation on Preservice Science Teachers’ Experimental Design Related to Scientific Process Skills". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 467-483
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation on Preservice Science Teachers’ Experimental Design Related to Scientific Process Skills AU - Elif BENZER , Gülfem MUŞLU KAYGISIZ , Fatma Melike UÇAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19126/suje.286360 DO - 10.19126/suje.286360 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 467 EP - 483 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.286360 UR - https://doi.org/10.19126/suje.286360 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Evaluation on Preservice Science Teachers’ Experimental Design Related to Scientific Process Skills %A Elif BENZER , Gülfem MUŞLU KAYGISIZ , Fatma Melike UÇAR %T Evaluation on Preservice Science Teachers’ Experimental Design Related to Scientific Process Skills %D 2017 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.286360 %U 10.19126/suje.286360
ISNAD BENZER, Elif , MUŞLU KAYGISIZ, Gülfem , UÇAR, Fatma Melike . "Evaluation on Preservice Science Teachers’ Experimental Design Related to Scientific Process Skills". Sakarya University Journal of Education 7 / 3 (December 2017): 467-483. https://doi.org/10.19126/suje.286360
AMA BENZER E , MUŞLU KAYGISIZ G , UÇAR F . Evaluation on Preservice Science Teachers’ Experimental Design Related to Scientific Process Skills. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(3): 467-483.
Vancouver BENZER E , MUŞLU KAYGISIZ G , UÇAR F . Evaluation on Preservice Science Teachers’ Experimental Design Related to Scientific Process Skills. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(3): 483-467.