Year 2017, Volume 26, Issue 1, Pages 75 - 85 2017-06-29

Consumer Preferences in Bread in Ankara
Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri

Rahmi TAŞCI [1] , Sevinç KARABAK [2] , Merve BOLAT [3] , Oğuz ACAR [4] , Turgay ŞANAL [5] , Aliye PEHLİVAN [6] , Seda KÜLEN [7] , Erdoğan GÜNEŞ [8] , Mevhibe ALBAYRAK [9]

398 620

This study was carried out to determine the factors affecting consumers' bread preferences in Ankara. The number of bread consumers to participate in the survey was determined by simple random sampling and surveys were conducted in 2015. As a result of the research, it was determined that 2.4 per day (600 g) per household and 1.4 per person (350 g) of bread were consumed in the province of Ankara. The traditional white bread is consumed as 2.3 pieces (575 g) and whole wheat bread as 1.3 pieces (325 g) per person. 59.9% of the consumers stated that they did not consume the bread they bought the same day and they were given to the people who collected stale bread to use 10.1% of these breads for animal feeding. It was determined that 2.2% of the remaining breads were garbage. According to the results of correlation analysis; Bread prices differ in terms of purchasing power from consumers with different income levels. Consumers with a high income level found bread prices low and consumers with low income found bread prices high (p <0.05). It was determined that the total number of bread bought by the households with low income level increased while the number of total bread bought by the household decreased due to the income increase (p <0.01).


Bu çalışma; Ankara ilinde tüketicilerin ekmek tercihlerine etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ankete katılacak ekmek tüketici sayısı basit tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenmiş ve anketler 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, Ankara ilinde hane başına günlük 2.4 adet (600 g), kişi başına 1.4 adet (350 g) ekmek tüketildiği belirlenmiştir. Kişi başına geleneksel beyaz ekmek 2.3 adet (575 g), tam buğday ekmeği 1.3 adet (325 g) olarak tüketilmektedir. Tüketicilerin %59.9’u aldıkları ekmeği aynı gün tüketmediklerini ve bu ekmeklerin %10.1’ini hayvan beslemede kullanmak için bayat ekmek toplayan kişilere verildiklerini ifade etmişlerdir. Kalan ekmeklerin %2.2’sinin ise çöpe atıldığı belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; ekmek fiyatları satın alma gücü açısından farklı gelir düzeyindeki tüketicilere göre farklılık göstermektedir. Gelir düzeyi yüksek olan tüketiciler ekmek fiyatlarını düşük, geliri düşük olan tüketiciler ise ekmek fiyatlarını yüksek bulmuşlardır (p<0.05). Gelir artışına bağlı olarak hane halkının aldığı toplam ekmek sayısı azalırken, gelir düzeyi düşük hanelerin satın aldığı toplam ekmek sayısının arttığı belirlenmiştir (p<0.01).


 • Açan B., 2007. Kolayda Mallarda Müşteri Profili ve Tüketim Tercihleri: İstanbul Halk Ekmek Müşterilerine Yönelik Bir Araştırma.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21, no. 2 (2007): 261–280
 • Amid J., 2007. The dilemma of cheap food and self-sufficiency: The case of wheat in Iran. Food Policy, 32: 537–552
 • Anonim, 2001. Hayvancılık Özel İhtisas Komisyon Raporu. DPT, Ankara.
 • Anonim, 2012. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr /Metin.Aspx? MevzuatKod=9.5.15746&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ekmek (Erişim Tarihi: 15.03.2017)
 • Anonim, 2013.Toprak Mahsulleri Ofisi. Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması (Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar İle Ekmek İsrafı ve İsraf Üzerinde Etkili Olan Faktörler Araştırması). TMO, 2. Baskı, Şubat, Ankara.
 • Anonymous, 2012. DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs). Food Statistics Pocketbook, UK
 • Arikan, R. 1995. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. Ankara: Tutibay yayınları
 • Armero E., Collart C., 1998. Crumb firming kinetics of wheat breads with anti-staling additives. Journal of Cereal Science, 28: 165-174.
 • Aydın F., Yıldız Ş., 2011. Sivas ilinde ekmek tüketim alışkanlıkları ve tüketici dinamiklerinin belirlenmesi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 42(2): 165-180.
 • Bal Z. E., Sayılı M., Gözener M., 2013. Tokat ili merkez ilçede ailelerin ekmek tüketimleri üzerine bir araştırma. JAFAG 30(1): 61-69.
 • Bektaş F., Davran M.K., 2009. Gıda Tüketim Davranışlarında Değişme ve Kırsal Kesim. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi Kitabı .Aydın
 • Brancoli P., Rousta K., Bolton K., 2017. Life cycle assessment of supermarket food waste. resources, conservation and recycling, 118:39-46.
 • Cop R., Doğan H. (2009). “Ekmek Üretiminde Yeni Ürün Geliştirme Ve Tüketici Tutumlarıyla İlgili Bir Uygulama”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(18), 12-26
 • Capone R., Bilali H.E., Debs P., Bottalico F., Cardone G., Berjan S., Elmenofi G.A.G., Abouabdillah A., Charbel L., Arous S.A., Sassi K., 2016. Bread waste in Mediterranean Arab countries. 5th International Symposium On Agricultural Sciences, February 29 – March 3, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Abstract Book s.220
 • Demir M.K., Kartal H. 2012. Konya ilinde farklı ekmek çeşitlerini tüketen bireyler üzerinde yapılan bir anket çalışması. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(3): 59-64.
 • Dölekoğlu ve ark., 2014. Mutfaktan Çöpe Ekmek: Tüketim ve Değerlendirme, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:44, 2014 ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-Kırgızistan
 • Elgün A., Ertugay Z., 2002. Tahıl İşleme Teknolojisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 297, Ders Kitapları Serisi No: 52, Erzurum, 481s.
 • Ertürk A., Arslantaş N., Sarıca D., Demircan V., 2015, Isparta İli kentsel Alanda Ailelerin Ekmek Tüketimi ve İsrafı, Akademik Gıda 13(4) (2015) 291-298
 • Gül A., Işık H., Bal T., Özer S., 2003. Bread consumption and waste of households in urban area of Adana province. EJPAU 6(2): 10-16.
 • Karaoğlu M., Kotancılar G., 2005. Ekmek içi yumuşaklık üzerine kısmi pişirme yöntemi ve depolama şartlarının etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 30(2): 117-122.
 • Koç B., 2011. Ekmek tüketiminde tüketici tercihleri: Van ili örneği. Tarımsal ekonomi ve politika geliştirme Enstitüsü Yayını, TEPGE Yayın No: 196, Ankara.
 • Köten M., Ünsal S., 2006. Şanlıurfa yöresine özgü tırnaklı ve açık ekmeklerin bazı kimyasal bileşimlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(3/4): 57-62.
 • Mena C., Diaz B.A., Yurt Ö., 2011. The causes of food waste in the supplier-retailer interface: Evidences from the UK and Spain. Resources, Conservation and Recycling, 55(6):648-658
 • Şahin A., Özer B.Ş., 2006. Beslenme Kültüründeki Farklılıkların Bayan Tüketicilerin Gıda Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:1 sayfa:127-145.Mersin
 • Tanık O., 2006. Ekmek Üretiminde Kalite Uygulamaları ve Müşteri Memnuniyet Dinamiklerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Tekirdağ
 • Taşcı R., Karabak S., Demirtaş R., Şanal T., Pehlivan A., Acar O., Sönmez E., Güneş E., Albayrak M., 2016. Ankara İlinde Buğday Çeşitlerinin Un Sanayisinde Kullanım Durumu, Ekmek Fırınlarının Un Tercihi Ve Ekmekte Tüketici İstekleri Projesi Sonuç Raporu. TAGEM / TEAD /14/ A15/ P02/ 001. Ankara
 • Özberk F., Karagöz A., Özberk İ., Atlı A., 2016. Buğday Genetik Kaynaklarından Yerel ve Kültür Çeşitlerine; Türkiye'de Buğday Ve Ekmek. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(2):218-233. Http://Dergipark.Gov.Tr/Tarbitderg/İssue/26719/281346
 • Yılmaz E., Özkan S., 2007. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. V. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Kitabı (poster).Manisa
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Rahmi TAŞCI
Institution: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Author: Sevinç KARABAK
Institution: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Author: Merve BOLAT
Institution: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Author: Oğuz ACAR
Institution: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Author: Turgay ŞANAL
Institution: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Author: Aliye PEHLİVAN
Institution: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Author: Seda KÜLEN
Institution: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Author: Erdoğan GÜNEŞ
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Mevhibe ALBAYRAK
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 29, 2017

Bibtex @research article { tarbitderg323599, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2017}, volume = {26}, pages = {75 - 85}, doi = {10.21566/tarbitderg.323599}, title = {Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri}, key = {cite}, author = {TAŞCI, Rahmi and KARABAK, Sevinç and BOLAT, Merve and ACAR, Oğuz and ŞANAL, Turgay and PEHLİVAN, Aliye and KÜLEN, Seda and GÜNEŞ, Erdoğan and ALBAYRAK, Mevhibe} }
APA TAŞCI, R , KARABAK, S , BOLAT, M , ACAR, O , ŞANAL, T , PEHLİVAN, A , KÜLEN, S , GÜNEŞ, E , ALBAYRAK, M . (2017). Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26 (1), 75-85. DOI: 10.21566/tarbitderg.323599
MLA TAŞCI, R , KARABAK, S , BOLAT, M , ACAR, O , ŞANAL, T , PEHLİVAN, A , KÜLEN, S , GÜNEŞ, E , ALBAYRAK, M . "Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 26 (2017): 75-85 <http://dergipark.org.tr/tarbitderg/issue/29989/323599>
Chicago TAŞCI, R , KARABAK, S , BOLAT, M , ACAR, O , ŞANAL, T , PEHLİVAN, A , KÜLEN, S , GÜNEŞ, E , ALBAYRAK, M . "Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 26 (2017): 75-85
RIS TY - JOUR T1 - Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri AU - Rahmi TAŞCI , Sevinç KARABAK , Merve BOLAT , Oğuz ACAR , Turgay ŞANAL , Aliye PEHLİVAN , Seda KÜLEN , Erdoğan GÜNEŞ , Mevhibe ALBAYRAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21566/tarbitderg.323599 DO - 10.21566/tarbitderg.323599 T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 85 VL - 26 IS - 1 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - doi: 10.21566/tarbitderg.323599 UR - https://doi.org/10.21566/tarbitderg.323599 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri %A Rahmi TAŞCI , Sevinç KARABAK , Merve BOLAT , Oğuz ACAR , Turgay ŞANAL , Aliye PEHLİVAN , Seda KÜLEN , Erdoğan GÜNEŞ , Mevhibe ALBAYRAK %T Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri %D 2017 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 26 %N 1 %R doi: 10.21566/tarbitderg.323599 %U 10.21566/tarbitderg.323599
ISNAD TAŞCI, Rahmi , KARABAK, Sevinç , BOLAT, Merve , ACAR, Oğuz , ŞANAL, Turgay , PEHLİVAN, Aliye , KÜLEN, Seda , GÜNEŞ, Erdoğan , ALBAYRAK, Mevhibe . "Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 26 / 1 (June 2017): 75-85. https://doi.org/10.21566/tarbitderg.323599
AMA TAŞCI R , KARABAK S , BOLAT M , ACAR O , ŞANAL T , PEHLİVAN A , KÜLEN S , GÜNEŞ E , ALBAYRAK M . Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2017; 26(1): 75-85.
Vancouver TAŞCI R , KARABAK S , BOLAT M , ACAR O , ŞANAL T , PEHLİVAN A , KÜLEN S , GÜNEŞ E , ALBAYRAK M . Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2017; 26(1): 85-75.