Year 2015, Volume , Issue 64, Pages 39 - 50 2015-06-09

Recreation activities based on thermal tourism in Ilıca (Kahramanmaraş) springs
Ilıca (Kahramanmaraş) kaplıcalarında termal turizm odaklı rekreasyon faaliyetleri

Ersin Sandal [1] , Nadire Karademir [2]

599 2137

This study was conducted to investigate Ilıca springs' in terms of geography which is located in Kahramanmaraş Onikişubat district boundaries, to determine tourist thoughts about the region, and to demonstrate the thermal tourism potential of the region. The study area has a great potential for thermal resources in terms of geological and geomorphological features. In this study, the socio-economic conditions of the visitors that came to Ilıca was examined and thermal tourism framework general thoughts about Ilıca was assessed using quantitative research methods. The sample group taken from visitors that come to Ilıca for thermal tourism is consisted of 243 randomly selected people. Finally it was determined that 88% of participants were satisfied from the Ilıca springs, 65% of respondents came with family to Ilıca, 42% of respondents in order to rest, more than 50% of the participants have come with friends or friend's recommendation,  and 81% of the participants have come from three or more times. Yet 80% of respondents stated that there are the infrastructure problems in Ilıca, and 81% of respondents stated that there is not enough advertising of Ilıca springs. The study shows that the area has a great potential for recreational activities and in terms of thermal tourism.

Keywords: Kahramanmaras, Ilıca, Thermal tourism, Ilıca thermal springs, recreation activities.

Bu çalışma Kahramanmaraş Oniki Şubat ilçe sınırları içerisinde yer alan Ilıca Kaplıcasının coğrafi yönden incelenmesini yapmak, yöreye gelen turistlerin yöre ile ilgili düşüncelerini belirlemek ve yörenin termal turizm potansiyelini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanı jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri bakımından termal kaynaklar açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Çalışmada Ilıca’ya gelen ziyaretçilerin sosyo-ekonomik durumları incelenmiş, termal turizm çerçevesinde Ilıca ile ilgili genel düşünceleri nicel araştırma yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın örneklemini yöreye termal turizm amacıyla gelen ziyaretçilerden rassal yöntemle seçilen 243 kişi oluşturmaktadır. Sonuç olarak; katılımcıların %88’inin Ilıca’dan memnun kaldığı, %65’inin Ilıca’ya ailesiyle geldiği, %42’sinin dinlenme amacıyla, %50’den fazlasının dost ve arkadaş tavsiyesiyle ve %81’inin üç kez ve daha fazla geldiği tespit edilmiştir. Yine ziyaretçilerin %80’i Ilıca’da alt yapı problemi olduğunu, %81’i ise Ilıca’nın tanıtımının yeterince yapılmadığını ifade etmiştir. Çalışmada yörenin rekreasyon faaliyetleri ve termal turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Ilıca, termal turizm, Ilıca kaplıcası, rekreaktif faaliyet.

  Kahramanmaras,   Ilıca,   Thermal  tourism,   Ilıca  thermal  springs,   recreation activities. 
 • Alaeddinoğlu,  F.,  Can,  A.S.  ve  Yılmaz.  E.  (2011).  Van  Gölü  Havzası  Kaynakların  Derecelendirilmesi  ve  Turist  Profilinin  Belirlenmesi, Elvan Yayınları, Ankara.  Potansiyel 
 • Aslan,  Z.  (1993).  “Türkiye‟de  Turizmin  Arz  ve  Talebi”.  Türkiye  Kalkınma  Bankası  Turizm  Yıllığı  1993,  Ankara,  39‐ 50. 
 • Bulut,  İ.  ve  Girgin,  M.  (  2001).  “Bingöl  Kös  Kaplıcalarının  Coğrafi Etüdü”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 5, 59‐81. 
 • Çakar,  M.  (1996).  Kahramanmaraş  ve  Çevresindeki  Şifalı  Suların Özelliklerinin Araştırılması, K.S.Ü. Fen Bil. Enst.,  Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Kahramanmaraş 
 • Çetin,  T.  (2011).  “Termal  Turizm  Potansiyeli  Açısından  Kozaklı  (Nevşehir)  Kaplıcaları”,  Turkish  Studies  ‐  International  Periodical  For  The  Languages  terature  and  History  of  Turkish  or  Turkic  Volume  6/1  Winter  2011, Turkey. 
 • Dirisu,  N,Ş.  (1952).  İdroloji  (İçme  ve  kaplıca  tedavisi).  Ankara Üniv.Tıp Fak.Yay.No:28, Akın Matbaası, Ankara. 
 • Doğanay,  H.  (1990).  Türkiye  Turizm  Coğrafyası,    Erzurum:  128‐ 135. 
 • Doğanay,  H.  (1992  ).  “Kurşunlu  Termal  Turistik  Bölgesi”,  Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı, 77‐96, Ankara. 
 • Doğanay,  H.  (2001).  Türkiye  Turizm  Coğrafyası,  Çizgi  Kitabevi, Konya. 
 • Doğaner,  S.  (2001).  Türkiye  Turizm  Coğrafyası,  Çantay  Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul. 
 • Emekli,  G.  (2006).    “Coğrafya,  Kültür  ve  Turizm:  Kültürel  Turizm”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı 15, 51‐59, İzmir. 
 • Erdoğan,  E.  ve  Aklanoğlu,  F.  (2008).  “Termal  Turizm  ve  Afyon  Gazlıgöl  Örneği”,  E‐Journal  of  New  World  Sciences Academy, Vol:3, Number:1, pp.83‐92. 
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına  Giriş: Nitel, Nicel Ve Eleştirel Kuram Metodolojileri, Anı  Yayıncılık, Ankara. 
 • Gül,  M.,  Darbaş,  G.  ve  Gürbüz,  K..  (2005).  “Alacık  Formasyonunun (En Geç Orta Eosen‐Erken Miyosen) K.  Maraş  Havzası  İçindeki  Tektono‐Stratigrafik  Konumu”  İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri  Dergisi, Cilt18, Sayı 2, 183‐197. 
 • Gürbüz M. ve Korkmaz H. (2001). “Ilıca Kasabasında Sağlık  (Termal) Turizmi”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 36,  87‐ 104. 
 • Güzel,  A.,    Çiftçi,  C.  ve  Atay,  Y.  (2013).  “Kaplıca  Turizmi  Potansiyeli  Açısından  Şanlıurfa  Karaali  Kaplıcası”,  The  Journal  of  Academic  Social  Science  Studies,  International Journal of Social Science, Volume 6, Issue  7, p. 513‐535, July. 
 • İbret,  Ü.  (2007).    “Türkiye‟de  Yeni  Gelişen  Bir  Termal  Turizm  Merkezi:  Çavundur  Kaplıcası”,  Doğu  Coğrafya  Dergisi, Cilt.12, Sayı.18, 135‐163. 
 • İlban, M.O. ve Kaşlı, M. (2009). Termal Turizmin Gelişmesini  Etkileyen  Sorunları  Belirlemeye  Yönelik  Gönen’de  Bir  Araştırma,  Ege  Akademik  Bakış  /  Ege  Academic  Review, 9 (4): 1275‐1293 
 • Kahramanmaraş  Valiliği  Yatırım  İzleme  ve  Koordinasyon  Başkanlığı (YİKOB). (2014). Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve  Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Kahramanmaraş. 
 • Kaya,  M.  (2003).  “Türkiye  ve  Eskişehir‟in  Termal  Maden  Suyu  Potansiyeli  ve  Sorunları”,  Eskişehir  Ticaret  Odası  Dergisi, Cilt 20, Sayı 87,  11‐13. 
 • Lund,  W.J.  ve  Freeston,  H.D.  (2001).  “  World‐Wide  Direct  Uses  of  Geothermal  Energy  2000”,  Geothermics,  Sayı  30, 29‐68. 
 • Özgen, N. (2010). “Doğu Anadolu Bölgesi‟nin doğal turizm  potansiyelinin  belirlenmesi  ve  planlamaya  yönelik  öneriler”.  Uluslararası  İnsan  Bilimleri  Dergisi,  Cilt  7,  Sayı 1, 1385‐1416. 
 • Özgüç,  N.  (1998).  Turizm  Coğrafyası‐  Özellikler  Bölgeler.  Çantay Kitabevi, İstanbul. 
 • Özgüç,  N.  (2007).  Turizm  Coğrafyası.  Çantay  Kitabevi,  İstanbul. 
 • Pırnar,  İ.  (2008).  Termal  ve  Sağlık  Turizmi,  Ege  Fikir  Önderleri,  Sektörel  Etki  Analizleri,  Ege  Ekonomiyi  Geliştirme Vakfı, Denizli. 
 • Sayılı,  M.,  Akça,  H.,  Duman,  T.,  ve  Esengun,  K..  (2007).  “Psoriasis  Treatment  Via  Doctor  Fishes  As  Part  of  Health  Tourism:  A  Case  Study  of  Kangal  Fish  Spring,  Turkey.” Tourism Management, 28, pp. 625‐629. 
 • Soykan,  F.  (  2003).  “Kırsal  Turizm  ve  Türkiye  Turizmi  İçin  Önemi”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 1‐11. 
 • Söylemez,  F.  (2007).  “XVIII.  Yüzyıl  Başlarından  XIX.  Yüzyıl  Ortalarına  Kadar  Maraş  ve  Çevresinde  Eşkıyalık  Hareketleri”,  Erciyes  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü Dergisi, Sayı: 22, 69‐85. 
 • Taşlıyan,  M.  ve  Arı,  N.  Ü.  (2012).  Bölgesel  Kalkınma  Potansiyelinin  Sektörünün  Yeri  Üzerine  Bir  Araştırma,  II.  Bölgesel  sorunlar ve Türkiye Sempozyumu 1‐2 Ekim   Sağlık 
 • Tıraş,  M.  (2003).    “Haruniye  Kaplıcaları”,  Türk  Coğrafya  Dergisi, Sayı 43, 97‐109. 
 • Tuncel,  M.  ve  Doğaner,  S.  (1992),  “Kütahya’da  Kaplıca  Turizmi”, Ege Coğrafya Dergisi, 47–60. 
 • Türksoy,  A  ve  Türksoy,  S.S.  (2010).  Termal  Turizmin  Geliştirilmesi  Kapsamında  Çeşme  İlçesi  Termal  Kaynaklarının Değerlendirilmesi,   Ege Akademik Bakış  / Ege Academic Review 10 (1) 2010: 699‐725 
 • Ülker,  İ.  (1988).  Türkiye'de  Sağlık  Turizmi  ve  Kaplıca  Planlaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; 1006,  Ankara. 
 • Yıldız,  Z.  (2006).  Turizmin  Bölgesel  Kalkınmaya  Sağladığı  Katkılar  ve  Göller  Bölgesi  Uygulaması,  Doktora  Tezi,  İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul. 
 • Zengin, M., Gürbüz, M. ve Oğuz, H. (2013). Göksun İlçesinin  Turizm Potansiyeli, Gazi Kitabevi, Ankara.    
 • İnternet Kaynakları: 
 • http://www.ekodialog.com, 2010.   
 • http://www.ekodialog.com/Turkiye_ekonomi/turkiyenin_k aplica_maden_sulari (erişim: 19.02.2013)   
 • http://www.ilica.bel.tr‐ Şubat 2014   
 • http://www.mgm.gov.tr, 2015‐ (erişim:30.05.2015)   
 • http://www.turizm.gov.tr (erişim: 10.10.2013).         
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ersin Sandal

Author: Nadire Karademir

Bibtex @ { tcd228386, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {Turkish Geographical Society}, year = {2015}, volume = {}, pages = {39 - 50}, doi = {10.17211/tcd.00199}, title = {Ilıca (Kahramanmaraş) kaplıcalarında termal turizm odaklı rekreasyon faaliyetleri}, key = {cite}, author = {Sandal, Ersin and Karademir, Nadire} }
APA Sandal, E , Karademir, N . (2015). Ilıca (Kahramanmaraş) kaplıcalarında termal turizm odaklı rekreasyon faaliyetleri. Türk Coğrafya Dergisi, (64), 39-50. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tcd/issue/21271/228386
MLA Sandal, E , Karademir, N . "Ilıca (Kahramanmaraş) kaplıcalarında termal turizm odaklı rekreasyon faaliyetleri". Türk Coğrafya Dergisi (2015): 39-50 <http://dergipark.org.tr/tcd/issue/21271/228386>
Chicago Sandal, E , Karademir, N . "Ilıca (Kahramanmaraş) kaplıcalarında termal turizm odaklı rekreasyon faaliyetleri". Türk Coğrafya Dergisi (2015): 39-50
RIS TY - JOUR T1 - Ilıca (Kahramanmaraş) kaplıcalarında termal turizm odaklı rekreasyon faaliyetleri AU - Ersin Sandal , Nadire Karademir Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 50 VL - IS - 64 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Geographical Review Ilıca (Kahramanmaraş) kaplıcalarında termal turizm odaklı rekreasyon faaliyetleri %A Ersin Sandal , Nadire Karademir %T Ilıca (Kahramanmaraş) kaplıcalarında termal turizm odaklı rekreasyon faaliyetleri %D 2015 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 64 %R %U
ISNAD Sandal, Ersin , Karademir, Nadire . "Ilıca (Kahramanmaraş) kaplıcalarında termal turizm odaklı rekreasyon faaliyetleri". Türk Coğrafya Dergisi / 64 (June 2015): 39-50.