Cilt: 38 Sayı: 105, 10.05.2022

Yıl: 2022

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk ve dünya tarihi kapsamındaki konular çerçevesinde, Türkiye Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin bilgi ve belgelerle ilgili bilimsel araştırma ve çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyasıyla paylaşmaktır.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk ve dünya tarihi kapsamındaki konular çerçevesinde, Türkiye Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin konuları ele alan yakın dönem tarih dergisidir. Derginin konusu, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içine doğduğu siyasî, sosyo-ekonomik ve kültürel boyutlu ulusal ve küresel ortamı; beşeri ve sosyal bilimler bağlamında bilimsel ölçütlere göre inceleyen araştırmaları, değerlendirmeleri ve çalışmaları içermektedir.

Makalenin Yapısı

Makalenin genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen gösterilmelidir:

1- Başlık, koyu karakterde büyük harflerle ortalı olarak yazılmalıdır.

2- Dergide kör hakemlik sistemi uygulandığından makalede Yazar ad(lar)ı, soyad(lar)ı yer almamalıdır. Makalenin yayımlanma aşamasında Yazar ad(lar)ı, soyad(lar)ı, kurum, akademik unvan, adres, ORCID gibi bilgiler dergi editörlüğünce eklenir.

3- Özet (anahtar kelimeler eklenerek)

4- İngilizce başlık ve İngilizce özet (anahtar kelimeler eklenerek)

5-Makale, amaç, kapsam ve çalışma yöntemlerini belirten bir giriş, ana metin bölümleri, sonuç ve kaynakçayı içerecek şekilde düzenlenmelidir.

Özet

En az 200'er kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı yazılmalıdır. Özet, makalenin ana fikrini ve katkısını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 4, en çok 8 anahtar kelime alfabetik sıra ile verilmelidir.

Ana Metin

Makale, A4 boyutunda, üst/alt/sağ/sol 2,5 cm sayfa kenarlığı boşluğu bırakılarak, cilt payı 0 cm olacak şekilde, paragrafın ilk satırının 1 cm içeri girintilenerek, satır aralarında önce ve sonra 12nk 1,5 satır aralığı ile ve 12 punto (Öz ve Abstract 11 punto ile) Times New Roman yazı karakteri ile MS Word programında yazılmalıdır. Yazılar en fazla 10.000 kelimeden oluşmalıdır.

Bölüm Başlıkları

Makalenin yapısını belirlemek ve ana metinde düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere yazıda ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar (Makale Türkçe ve İngilizce başlıkları, ÖZ, ABSTRACT, GİRİŞ, SONUÇ, KAYNAKÇA, EKLER) büyük harflerle; ara ve alt başlıklar ise ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle ve koyu (bold) yazılmalıdır.

Ara başlıklar Romen rakamlarıyla I-II-III… şeklinde ara başlıkların alt başlıkları ise I.1-I.2-I.3… şeklinde düzenlenmelidir.

Örnek 1:
II. Büyük Buhran ve Buhran Vergisi
II.1. Buhran Vergisinin Yasal Çerçevesi

Şekil, Çizelge ve Resimler

Şekiller, çizelgeler ve resimler birden başlayarak numaralandırılmalı ve açıklayıcı dipnotlara hemen altlarında yer verilmelidir. Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı aşmamalıdır.

Alıntılar

Alıntılar tırnak içinde verilmelidir. Tırnak içerisinde verilen ifadeler ayrıca italik olarak yazılmamalıdır. Üç satırı geçen alıntılar metnin sağından ve solundan 1,5 cm içeride ve 11 punto büyüklüğü ile yazılmalıdır.

Kaynak Gösterme

Kaynaklar dipnot şeklinde yazılmalı, Times New Roman yazı biçimiyle 10 punto ve tek aralık olmalıdır.

a- Kitap: Baş harfleri büyük olmak üzere önce yazarın adı, soyadı, kitabın adı (koyu karakterde), (varsa) Cilt, yayınevi, yayın yeri ve tarihi ve sayfa numarası verilmelidir.

Örnek 2:
Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1999, s.18.

b- Makale: Baş harfleri büyük olmak üzere; yazarın adı, soyadı, makalenin adı (tırnak içinde), içinde yer aldığı yayının adı (koyu karakterde), Cilt, Sayı, yayın tarihi (varsa), yayın yeri ve yılı, sayfa numarası verilmelidir.

Örnek 3:
Abdurrahman Bozkurt, “Gelibolu Yarımadası’nda İtilaf Bloğuna Ait Harp Mezarlıklarının İnşası ve Statüsü”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C XXVIII, S 84, Ankara 2013, s.57.

Çok yazarlı kitap ya da makalelere atıf yapılırken ilk yazar adı mutlaka belirtilmeli, diğer yazarların adları araya virgül gelecek şekilde belirtilebileceği gibi ilk yazardan sonra “vd.” şeklinde belirtilmek koşuluyla yazılmayabilir. Ancak Kaynakçada bütün yazarların isimleri mutlaka yer almalıdır.

Örnek 4:
(İkiden fazla yazarlı) Durmuş Yalçın, vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cilt I, 7. Baskı, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2010, s.511.

Mülakat ve röportaj tarzı görüşmeler, metin içinde ad-soyad ve tarih belirtilerek değinilmeli, ayrıca Kaynakçada da gösterilmelidir.

Tekrarlanan atıflarda; soyadı, eser kitap ise a.g.e., makale ise a.g.m., yazılmalı ve sayfa numarası eklenmelidir.

Saray, a.g.e., s.82.

Bozkurt, a.g.m., s.5.

Kaynakça

Yazar soyadlarına göre ve alfabetik olarak sırayla yazılmalıdır.

a- Kitap: Yazar(lar)ın soyadı, adı, kitabın adı (Koyu Karakterde), yayınevi, yayın yeri ve tarihi.

Örnek 5:
Bayındır Uluskan, Seda, Atatürk’ün Sosyal ve Kültürel Politikaları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2006.

b- Süreli Yayın: Yazar(lar)ın soyadı, adı, makalenin başlığı (tırnak içinde), süreli yayının tam adı (koyu karakterde), Cilt, Sayı, yayın yeri ve tarihi, sayfa aralığı.

Örnek 6:
Tokluoğlu, Ceylan, “Ziya Gökalp: Turancılıktan Türkçülüğe”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C XXVIII, S 84, Ankara 2013, s.103-142.

c- Bildiri: Yazar(lar)ın soyadı, adı, bildirinin başlığı (tırnak içinde), sempozyumun veya kongrenin adı, düzenlendiği yerin adı, düzenlenme tarihi,

Bildiriler, varsa editör(ler)in adı, Cilt, basımevi/yayınevi, yayın yeri ve tarihi, sayfa aralığı.

Örnek 7:
Şimşir, Bilal N., “Atatürk ve Avusturalya”, Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, 12-16 Kasım 2007, Bildiriler, Cilt I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2010, s.35-73.

Etik İlkeler
Yayın Etiği
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (Atam Dergi) yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve paylaşımına dayanmaktadır. Hakemli dergiler, bilimsel yöntemin uygulamasını ve tarafsızlığı sağlayan çalışmalardır. Bu doğrultuda sürecin tüm paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler/editör yardımcıları/yayın takip görevlileri) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır.
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin yayın etiği ve açık erişim politikası, Committee on Publication Ethics (COPE) (Yayın Etiği Komitesi) tarafından açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar ile YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi doğrultusunda yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
Yayımlanma talebiyle Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler orijinal ve başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ayrıca başka bir dergide de değerlendirme sürecinde bulunmamalıdır. Yayın Takip Sistemi (YAY-SİS) üzerinden başvurusu yapılan her bir makale, Editör/Editör Yardımcısı/Yayın Takip Görevlisi tarafından ön incelemeye alınır, ön incelemesi tamamlanan makaleler Dergi Yayın Kurulunca incelemeye gönderilmeye değer bulunduğu takdirde yine Yayın Kurulunca belirlenen en az iki inceleyici tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirilmesinden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkâr edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali, çıkar çatışmasının gizlenmesi vb.leri etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.
Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kural dışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dâhildir.
Yayıncının Etik Sorumlulukları
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin yayıncısı olan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu kuruluşudur.
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Yayın Kurulu ve/veya Editörler/Editör Yardımcıları yönetiminde alanında köklü bir dergi olmakla birlikte Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulunun eşgüdüm desteği ile görevini sürdürmektedir.
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı yayımlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayımlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
Yayın Kurulunun Etik Sorumlulukları
1- Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın Kurulu sorumludur ve Yayın Kurulu bu sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bu, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararı düşünülerek kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirmektedir. Yayıncı ve Yayın Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, Yayın Kurulunun alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
2- Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın Kurulu, dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba göstermektedir. Yayın Kurulu, makalelerin yayımlanmasına karar verirken makalelerin özgün olmasına, bilimsel alan yazınına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
3- Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın Kurulu; yayın, hakem değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
4- Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın Kurulu; makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, benzerlik oranı, “yollama (atıf) çeteciliği” ile ilgili önlemleri almada sorumludur.
5- Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın Kurulu, yazar için bir “Yazım Kılavuzu”, hakemler için “Hakem Kılavuzu” hazırlar ve gerektiğinde günceller.
6- Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici/hedefe yoğunlaştıran politikalar belirlemektedir.
Editörler/Editör Yardımcılarının Etik Sorumlulukları
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi editör ve yardımcı editörleri ile yayın takip görevlileri açık erişim olarak COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors”, “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “Code od Conduct” rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:
Editörler/editör yardımcıları/yayın takip görevlileri, dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayımlanmasından sorumludur.
Editörler/editör yardımcıları/yayın takip görevlileri, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz görüş bildirirken makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
Editörler/editör yardımcıları/yayın takip görevlileri, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesi için çaba gösterir.
Editörler/editör yardımcıları/yayın takip görevlileri, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alarak Yayın Kuruluna inceleyici önerisinde bulunurlar.
Editörler/editör yardımcıları/yayın takip görevlileri, akademik yazım kurallarına uymayan ve bilimsel olmadığını düşündükleri makalelerin değerlendirmesinin engellenmesi için Yayın Kuruluna öneride bulunurlar.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sistemi (YAY-SİS)’nden iletilmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin çalışma alanlarına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:
1- Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
2- Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.
3- Hakemler, değerlendirmeyi tarafsızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılarla değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra kullanmalıdırlar.
4-Hakemler, gizlilik ilkesine riayet etmelidir, hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler; raporlarını ve makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar.
5- Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek Kuruma bilgi vermelidirler.
6- Hakemler, yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.
7- Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
8- Yazar(lar)ın herhangi bir kötüye kullanımları durumunda (örn., intihal ya da benzer etik dışı faaliyetler) ilgili editörü hemen bilgilendirmelidirler.
9- Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.
Yazarların Etik Sorumlulukları
1- Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makaleyi göndermemelidir.
2- Yazar(lar), özgün makale göndermelidir. Gönderilen makaleler Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın İlkeleri ve Türk Dil Kurumu Yazım Kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. (Yabancı dilde gönderilecek çalışmalarda Türkçe özet bulunmalıdır.)
3- Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıfta bulunmalı ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir. Yazar(lar)ın makalesinde yararlandığı tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
4- Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, makale yazarları başvuru esnasında yazılmalı, yayın sürecinde giren bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
5- Yazar(lar) yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidirler.
6- Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi istenmesi durumunda beklenen bilgileri Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın Kuruluna sunmalıdırlar.
7- Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidir.
8- Makale ile ilgili düzeltme istenmişse belirtilen süre içerisinde istenen düzeltmeler yapılmalıdır.
9- Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesi ile ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek ya da düzeltmek için Atatürk Araştırma Merkezi dergi editörlüğü ile iletişime geçmelidir.
10- Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.
11- Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen bilimsel araştırma ve yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık, diğer etik ihlal türleri) aykırı olmamalıdır.
12- Dergiye gönderilen bilimsel yazılarda, COPE’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
13- Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri dergi yayın kurulu sunmaya hazır olmalıdırlar.
14- Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler. Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Etik Kurul onayı gerektirmeyen çalışmalarla ilgili makalenin etik kurul onayı gerektirmediğine ilişkin beyanda bulunmalıdırlar.
Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda dergi@atam.gov.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Yayın Politikası
- Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, hakemli bir dergidir.
- Dergide akademik nitelikte, bilimsel çalışmalara yer verilir.
- Makale değerlendirme sürecinde dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılır.
- Dergi, Açık Erişim (Open Access) politikasını takip eder.
- Bir sayıda aynı yazarın birden fazla makalesi yer almayacağı gibi aynı yazarın iki sayı üst üste makalesi (dizi makale değilse) yer almaz.
- Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) (Yayın Etiği Komitesi) tarafından açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar ile YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi doğrultusunda yayın yapar.
- Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, uluslararası saygın dizinlerde yer almak için politikalar geliştirir.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin yayıncısı olan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu kuruluşudur. Yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yayımlanması kararlaştırılan makale/yazıların yazar(lar)ına telif, dergide hakemlik yapan inceleyicilere ise inceleme ücreti ödemesi yapılır.