Cilt: 4 - Sayı: 3

Yıl: 2015

Research Article

1. Low Dose Hypobaric Bupivacaine in Unilateral Spinal Anesthesia for Endovenous Radiofrequency Ablation

2. Mini Doz Hipobarik Unilateral Spinal Anestezi İle Endovenöz Radyofrekans Tedavisi

4. The relationship between the GRACE risk score and the severity of coronary artery disease in patients with non-ST elevated acute coronary syndrome

5. Kala-azarlı çocuk hastalarda lipozomal amfoterisin B ile tedavi deneyimi

6. ST-Segment Yükselmesi Miyokard İnfarktüsülü Hastalarda Primer Perkütan Koroner Girişim Sonrası Anjiyografik Akışsızlık Fenomenini Öngürmede Başvuru Serum Albümin Düzeylerinin Yararı

8. Kas İnvaziv Olmayan Mesane Karsinomlu Hastalarda Klinikopatolojik Parametrelerin Rekürrens ve Progresyonla İlişkisi

11. Acil Servise Başvuran Mantar Zehirlenme Vakalarının Demografik Olarak İncelenmesi

12. Friedreich Ataksili Hastada Anestezi Yönetimi

13. İnfantil Akut Hemorajik Ödem: iki Yılda Dört Atak

24. Gastrointestinal kanamanın nadir bir sebebi: İleal gastrointestinal stromal tümör

26. Meme Ultrason Elastografi

Olgu Sunumu

14. The Dilemma of acute myocarditis and acute myocardial infarction: a case report

15. Miyastenik Krizli Olgunun Acil Sezaryeninde Anestezik Yaklaşım

16. Atipik yerleşimli dev apokrin hidrokistom: olgu sunumu

17. İdiyopatik Skrotal Kalsinozis

19. Tavuk Kemiği ile Gelişen Kısmi Havayolu Obstrüksiyonu: Bir Olgu

Editöre Mektup

21. Safeno Femoral Yetmezlik ile Beraber İzole Sağ Varikosel: Olgu Sunumu

22. Künt Travmaya Bağlı Trakea Rüptürü

Collection