Cilt: 3 - Sayı: 1

Yıl: 2014

Research Article

1. Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Nedeniyle Yatan Hastalarda Nonspesifik Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Ampirik Tedavi Yaklaşımları

3. Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Fotodinamik Tedavinin ve İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunun Etkinliği

5. Jeneralize liken planusta dar-bant UVB tedavisi

6. Ankilozan spondilit hastalarında nötrofil-lenfosit oranı

7. Pheochromocytoma Is A Rare Tumor; Single Center Experience

8. Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığında, Kardiyovasküler Riskin Öngördürücüsü Olan QT Dağılımı Artmıştır

9. Künt Batın travmalarında Kolon Yaralanmaları -43 Olguluk Seri

10. A Comparison of Histopathological Appearance with Radiological Characteristics of Usual Interstitial Pneumonia

12. El ve El Bilek Tümörlü Hastalarda Eksizyonel Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

13. Madde Kötüye Kullanım Öyküsü Olan Bireylerde Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Yaygınlığı

17. Lütfen biraz daha dikkat: Bir boğulayazma olgusu

18. Radius başında osteokondrom

19. Visseral leishamniasisle beraber görülen immün hemolitik anemi

20. Kontralateral İki Ayrı Lokalizasyonda Becker Nevüs Olgusu

24. Gebelikte Trombositopeni

25. Çocuklarda Üriner sistem enfeksiyonlarında tedavi

Olgu Sunumu

15. Kısa Psikotik Bozuklukla İlgili Üç Olgu Sunumu

Editöre Mektup

22. Primer aldosteronizmli olgumuzda tedavi sonrası hiperglisemide belirgin düzelme