Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 50, Sayfalar 1 - 14 2018-06-30

Çalışan motivasyonunda performans değerlendirmesinin önemi: Türk turizm sektörü

The importance of performance evaluation in employee motivation: Turkish tourism sector

Afsana ABBASOVA [1] , Bekir Emre KURTULMUŞ [2]


Toplumun vazgeçilmezi olan tüketim döngüsü, tüm işletme ve kuruluş açısından önem taşımaktadır. Bu anlamda turizm sektöründe işletmelerin sayısı yıllar içinde çoğalmış ve ülkelerin turizme daha çok önem verdiği görülmüştür. Buna bağlı olarak da turizm sektöründe turistlerin önemi gün geçtikçe artmıştır. Yapılan bu çalışmada “performans değerleme” kavramının kurumlar açısından önemine vurgu yapılmıştır. Performans değerleme kavramını doğrudan ve dolaylı yoldan olumlu, olumsuz yönde etkileyen faktörler unsurlarıyla ele alınmıştır. Çalışan bireylerin motivasyonları kurumların performansını etkilediği varsayımını göz önüne alarak gerek kurum motivasyonlarının yüksek tutacak gerekse de çalışan bireylerin yaptıkları işe odaklanmalarını pozitif yönde etkileyebilecek modellerle değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın sonunda da, çalışmayla alakalı olarak yapılan anketlerin analizleri ve analiz yorumlarına yer verilerek çalışmanın teoride bahsedien konuları pratikte de işlenerek sonuca bağlanmıştır. 
Turizm, motivasyon, performans değerlendirme
 • [1] Anonim (2008). Yeniyetmələr internetdən hansı məqsədlə istifadə edirlər? Rabitə Dünyası. 28 Şubat.
 • [2] Baruönu, L. O., (2014). The Examination of Private Shopping Clubs as a Virtual Retailer in the Frame of E- Commerce System. Case Analysis: Markafoni, Turkey, Endüstri ve İşletme Yönetimi. Evrensel Dergisi (2), s.96.
 • [3] Bozkurt, V. (2000). Elektronik Ticaret, Alfa Yayınları, İstanbul, s.91.
 • [4] Ceferli R. (2007). Bilgi ve iletişim teknolojileri ve gençlik.“ Azerbaycan“ Gazetesi, 30 Eylül, s.32.
 • [5] Cömert,Y. ve Durmaz Y. (2006). Tüketicinin Tatmini İle Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması. Journal of Yasar University, Cilt 1, Sayı 4, s.126.
 • [6] Ekici, M., ve Yıldırım A. (2010). E-Ticaret. Ankara: Savaş Yayınevi, s.71.
 • [7] İslamoğlu, A. H. (2003). Tüketici Davranışları. Beta Yayınları, İstanbul. s.36.
 • [8] Orcan, M. (2004). Osmanlı’dan Günümüze Modern Türk Tüketim Kültürü, Kadim Yayınları, Ankara. s.24.
 • [9] Qiu, M., Hu, B., Xu, Z., Li, Y. (2015). Employees’ psychological ownership and self-efficacy as mediators between performance appraisal purpose and proactive behavior. Social Behavior and Personality: an international journal, 43(7), 1101- 1109.
 • [10] Luthans, F. (1992). Organizational Behavior, 161, Mc. Graw Hill. New York.
 • [11] Mwema, N. W., Gachunga, H. G.(2014). The influence of performance appraisal on employee productivity in organizations: A case study of selected WHO offices in East Africa. International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship, 1(11), 324-337.
 • [12] Oral, S. ve Kuşluvan, Z. (1997). Motivasyon konusunda oluşturulan yaklaşımlar ve işletmelerde motivasyonu arttırmaya yönelik olarak kullanılan araçlar. Verimlilik Dergisi. 3: 102.
 • [13] Park, S. (2014). Motivation of public managers as raters in performance appraisal: Developing a model of rater motivation. Public Personnel Management, 43(4), 387-414.
 • [14] Özer, M.A. (2013). İmajını yöneten örgütler daha mı başarılı oluyor?, Tühis İş Hukuku ve İktisat Dergisi. 24. 3-4-5: 31.
 • [15] Sabuncuoglu, Z. ve Tüz M. (2001). Örgütsel Psikoloj 57, Ezgi Yayınları. Bursa.
 • [16] Serinkan, C. (2008). Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve güncel yaklaşımlar 22, Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • [17] Teke, A. (2009). Yöneticilik ve Motivasyon 68, Dost Kitabevi. Ankara.
 • [18] Tiryaki, A. (2008). İşletmelerde Modern Liderlik Yaklaşımları ve Çalışan Motivasyonu İlişkisine Yönelik Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • [19] Yüksel, Ö. (1997). Örgüt kuramlarındaki gelişmelerin insan kaynakları yönetimine etkileri. Amme İdaresi Dergisi. 30. 2: 32.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Nisan-Mayıs-Haziran 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Afsana ABBASOVA
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Bekir Emre KURTULMUŞ
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Temmuz 2017
Kabul Tarihi : 26 Nisan 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

APA Abbasova, A , Kurtulmuş, B . (2018). Çalışan motivasyonunda performans değerlendirmesinin önemi: Türk turizm sektörü . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (50) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43376/527689