Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 50, Sayfalar 47 - 66 2018-06-30

Geleneksel Rize İkizdere evlerinin plan tipolojisi ve yapım sistemi açısından incelenmesi

An analysis of the plan types and construction system of the traditional houses of Rize, İkizdere

Ecem İrem DEMİRRENK [1] , Alev ERARSLAN [2]


Bu incelemede Doğu Karadeniz bölgesi geleneksel konut kültürünün önemli örneklerini barındıran Rize’nin İkizdere ilçesinin geleneksel konutlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla pilot bölge olarak seçilen Rize İkizdere bölgesinde 10 geleneksel konut örneği seçilmiş ve belirlenen örnekler plan tipolojisi, plan elemanları, kat ve oda organizasyonu ve yapım sistemi özellikleri açısından irdelenmiştir. Böylece bölgenin geleneksel konut mimarisi hakkında genel bir bilgi ortaya konulmaya çalışılmıştır. İncelemenin bir diğer amacı da yok olmak üzere olan bu yapıların belgelenmesinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

Doğu Karadeniz, İkizdere. geleneksel konut, plan tipolojisi, yapım sistemi
 • [1] Bayram, Ö. F. (2014).; Doğu Karadeniz Bölgesinde Geçmişten Günümüze Vernaküler Mimari, Yayınlanmamış, Yüksek Lisans Tezi, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı.
 • [2] Canseven, A. (2012).; Trabzon Kenti Geleneksel Konut Mimarisi: Sürmene Konakları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • [3] Çobancıoğlu, T. (1998).; Türkiye’de Ahşap Ev’in Bölgelere Göre Yapısal Olarak İncelenmesi ve Restorasyonlarında Yöntem Önerileri, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi, yayınlanmamış, Doktora Tezi.
 • [4] Eres, Z. (2013). ;“Türkiye’de Geleneksel Kırsal Mimarinin Korunması: Tarihsel Süreç Yasal Boyut”, Prof.Dr. Nur Akın’a Armağan – Mimari ve Kentsel Koruma, (yay.) K.K. Eyüpgiller ve Z. Eres, YEM Yayınları, s.457-469.
 • [5] Eruzun, C. ve Sözen, M.; (1996). Anadolu’da Ev ve İnsan, Creative Yayıncılık, İstanbul.
 • [6] Eskiçırak, E.; (2009). Doğu Karadeniz Bölgesi Geleneksel Konutlarının İyileştirilmesine Yönelik Yapım Sistemi ve Malzeme Kullanımı Analizi – Örnek Konutların Mevcut Durum Değerlendirmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış, Yüksek Lisans Tezi.
 • [7] Güler, K. ve Bilge, A. C.; (2013). “Doğu Karadeniz Ahşap Karkas Yapı Geleneği ve Koruma Sorunları”, Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu 2, Bildiri Kitabı s.178-189.
 • [8] Gür, Ş. Ö., Batur, A.; (2005). Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimari, Milli Reasürans T.A.Ş.
 • [9] Özgüner, O.; (1970). “Köyde Mimari Doğu Karadeniz”, Mimarlık 62, sayı:12, yıl:6, s.19-27.
 • [10] Sözen, M., Eruzun, C.; (1992). Anadolu’da Ev ve İnsan, Emlak Bankası Yayınları, Creative Yayıncılık, İstanbul.
 • [11] Sümerkan, M. R.; (1989). Doğu Karadeniz Geleneksel Yapı Sanatında İlginç Çözümler, Trabzon 1988-89 Kültür ve Sanat Yıllığı, Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul.
 • [12] Usta, G., Onur, D. ve Ziyrek, B. E. (2012).; “The Impact of Physical and Socio-Cultural Factors on Structuring Vernacular Dwellings in Eastern Black Sea Region”, Scientific Research and Essays, Vol 7(8): s. 839-851.
 • [13] U zun, U. ve Yomralıoğlu, T. (2005).; “Doğu Karadeniz Bölgesinde Dağınık Yerleşim Sorunlarının Mülkiyet Açısından İrdelenmesi ve Kırsal Arazi Düzenleme Modeli”, Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005, KTÜ, 23-34.
 • İnternet kaynakları [1] URL 1: https://www.rizedio.com/listeler/rize-evleri adresinden alındı. Erişim Tarihi 25.04.2018
Birincil Dil tr
Konular Fen
Yayınlanma Tarihi Nisan-Mayıs-Haziran 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ecem İrem DEMİRRENK
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Alev ERARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Nisan 2018
Kabul Tarihi : 12 Haziran 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

APA Demi̇rrenk, E , Erarslan, A . (2018). Geleneksel Rize İkizdere evlerinin plan tipolojisi ve yapım sistemi açısından incelenmesi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (50) , 47-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43376/528375