Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 50, Sayfalar 37 - 84 2018-06-30

Yerel yönetimlerde şeffaflığın önemi

The importance of transparency in local governments

Fethi GÜRÜN [1] , Zelal GEZİCİ [2]


Yerel yönetimlerde halkın yönetime katılabilmesi için şeffaf bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır. Gün ışığında yönetim anlayışı yerel yönetimlerde sistematik bir şekilde uygulanmalıdır. Yerel yönetimlerde etkin, verimli, nitelikli, şeffaf ve hesap verebilir sonuca ulaşmak için sağlam bir anlayışla gün ışığında yönetim kavramı geliştirilmektedir. Bu kavramın geliştirilebilmesi için yeni yönetişim kavramları oluşturulmalı ve uygulamaya geçirilmelidir.

Yerel yönetimlerde halka en yakın birimler belediyelerdir. Halk ilk önce demokratik ve şeffaf katılım sağlamak amacı ile bu birimlerden yararlanmaktadır. Hemşehri bilinci bu sayede sağlanır ve gerekleri yerine getirilir. “Hukuka Uygun Yönetim” anlayışı şeffaflık ilkelerinin güvence altına alınmasında fayda sağlamaktadır. Halk tarafından elde edilen haklar yasalar ile de güvence altına alınarak temeli sağlamlaştırılmaktadır. Kent yönetiminde reform aşamalarının da basamak halinde sıralanmasının katkıları göz önünde bulundurulmaktadır. Yerel kamu yönetimi kavramında şeffaflık kademelerinde idari vesayet yetkileri kullanılmaktadır. Şeffaflık olgusu gereği yerel yönetimlere tam katılımın sağlanması için hemşehri bilincinin oluşturulması gerekmektedir.

Yerel yönetim, gün ışığında yönetim, şeffaflık, yönetişim, hemşehri
 • [1] Adalet Bakanlığı. (2007). Devlet sırrı kanunu tasarısı, 4.
 • [2] Akıllıoğlu, T. (1990), Avrupa Sosyal Şartı Üzerine Gözlemler, 806.
 • [3] Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004) , Kanun No: 5216. Resmi Gazete: 23.7.2004/ md12-13, 14, 16, 17,18.
 • [4] Dönmez, M. (2010). Belediye Kanunu mevzuat yay. Ankara, 73. [5] Duran, L. (1998). İdari Usul İlkeleri ve Kapsadığı Konular, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Ankara. Başbakanlık Basımevi, 28.
 • [6] Eken, M. (1995). Bilgi Edinme Hakkı. İnsan Hakları Yıllığı, 61-75.
 • [7] Fındıklı, R. (1996). Yönetiminde Açıklık-Açık Yönetim, TID, 103.
 • [8] Kurdoğlu, H. İ. (2008). Türk kamu yönetimindeki denetim sisteminin şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, 8.
 • [9] Ökmen, M., Parlak, B. (2010). Kuramdan uygulamaya yerel yönetimler ilkeler, yaklaşımlar ve mevzuat. Alfa aktüel yayınları, Bursa. Yerel yönetimler teorisi ekonomik, siyasal ve sosyal yaklaşımlar (2015), 5. Ekin yayın evi, bursa.
 • [10] Özay, İ. (2002). Gün Işığında Yönetim, 142.
 • [11] Özkan, G. (2004). Demokratik Yönetimin Birinci Adımı: Bilgi Edinme Hakkı. Ankara: Türkiye Kamu-Sen. Yay. 16.
 • [12] Sezginer, M. (1998). İdari Belgelere Ulaşma Hakkı. Fransa Örneği. Selçuk Üniversitesi HFD, Prof. Dr. Süleyman ARSUN’A Armağan, 299-343.
 • [13] TESEV, (2004), Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslağı Değerlendirme Raporu, İstanbul, 12.
 • [14] Türkmen, (2002), Türkiye de Büyükşehir Yönetimi ve Gelişimi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, SBE, 1.
 • [15] Türk Dil Kurumu (2005), Türkçe Sözlük, Ankara TDK Yay., 10. Baskı.
 • [16] TÜSİAD, (2002), Kamu Reformu Araştırması TÜSİAD, Aralık, 8-182-230.
 • [17] Weber, Max. (2003), Sosyoloji Yazıları, 5. Baskı, İstanbul İletişim Yayınları, 315.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Nisan-Mayıs-Haziran 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fethi GÜRÜN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Zelal GEZİCİ
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2018
Kabul Tarihi : 11 Nisan 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

APA Gürün, F , Gezi̇ci̇, Z . (2018). Yerel yönetimlerde şeffaflığın önemi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (50) , 37-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43376/528385