Yıl 2016, Cilt , Sayı 43, Sayfalar 0 - 0 2016-07-01

The approaches of educators to strategic planning in education management: a case of bahcelievler district
Eğitim Yönetiminde Eğitimcilerin Stratejik Planlamaya Yaklaşımları: Bahçelievler İlçesi

Someyyeh RADMARD [1] , Ergül DAŞ [2]


Strategic management is one of the concepts that gained importance in the management sciences in recent years and began to be applied in the public sector in the course of time as well, after being applied in the private sector and it played a key role in the restructuring of the public sector in many countries. Strategic management concept has gained importance in the Turkish public sector in parallel to the developments in the world as well and has began to be applied by the public sector. The aim of the study is to measure the perception of strategic planning in public schools of Bahçelievler district. In the study, Strategic Planning Perception surveys were carried out.In the results of the analysis of the obtained findings from the survey, it has identified that educators have low levels of strategic perception and the perception of differences in strategic planning according to demographic and occupational properties.
Stratejik planlama, yönetim biliminde son yıllarda önem kazanan kavramlardan biri olarak özel sektörden sonra kamu sektöründe de uygulanmaya başlanmıştır. Türk kamu yönetiminde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak stratejik planlama kavramı önem kazanmış ve kamu kurumları tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı eğitim yönetiminde, Bahçelievler ilçesinde bulunan devlet okullarında stratejik planlama algısını ölçmektir. Araştırmada Stratejik Planlama Algısı anketi uygulanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen bulguların analizi sonucunda eğitimcilerin stratejik algı düzeylerinin düşük olduğu ve demografik ve mesleki özelliklerine göre stratejik planlama algılarında faklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
 • Akyüz, Ö. F. (2001). Değişim Rüzgârında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Ayrancı, G. (2013). “Okul Yöneticilerinin Stratejik Planlama ve Uygulama Süreçlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Kadıköy İlçesi Örneği)”. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.) Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Başaran İ.E. (1994). Eğitim Bilimine Giriş, Kadıoğlu Matbaası, Ankara.
 • Bursalıoğlu, Z. (2008). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Pegem Akademi, Ankara.
 • Çetin, S. (2007). “Kamu Sektöründe Stratejik Planlama: Türkiye’de İl Özel İdarelerinde Bir Araştırma”.(Yayınlanmamış doktora tezi.) Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Demirtaş, H. Güneş, H. (2002). Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Dökmeci Y. (2010). “İlköğretim Okullarında Stratejik Planlama, (Uşak İli Örneği)”. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Erkut, H. (2010). Stratejik Yönetimin Temelleri-Yönetimin Kanatları, Yalın Yayıncılık, İstanbul.
 • Eren E. (2010). Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, Beta Yayınevi, 8. Baskı.
 • Eryılmaz B. (2005). Kamu Yönetimi, İstanbul: Erkam Matbaası.
 • Gönüllü A. (2008). “Kamu Yönetiminde Stratejik Planlamaya Geçiş: Mersin Millî Eğitim Müdürlüğü Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin, Türkiye.
 • Gül S.K. ve Kırılmaz M., (2013). Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim, Adalet Yayınevi, Ankara,
 • Gülşen C. (2006). “Türkiye’de Eğitim Hizmetlerinin Yerinden Yönetimi”. (Yayınlanmamış doktora tezi.) Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ilgar L. (2005). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi, İstanbul, Beta Yayınları.
 • Işık H. ve Aypay A. (2004), “Eğitimde Stratejik Plan Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Çanakkale İlinde Yapılan Bir İnceleme”, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3, ss.349-363,
 • Koçel T. (2003). İşletme Yöneticiliği, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Küp H.F. (2011). “Stratejik Planlama Süreci ve Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Yaşanan Sorunların Stratejik Planlama İle Çözülmesi”. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.) İTÜ / Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, M. (2011). “Kamu Yönetimi ve İşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 2, Haziran 2011, ss. 29-42.
 • Taymaz, H. (2009). Okul Yönetimi, Ankara, Pegem Akademi.
 • Topsakal, C. (2012). Türkiye Eğitim Politikalarının Analizi. http://www.gonuldergisi.com
 • Turan S. vd. (2010). “Okul Müdürlerinin Yerinden Yönetim Hakkındaki Görüşleri”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/1, ss. 1-18.
 • Ülgen H. ve Mirze S. K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür yayınları, İstanbul.
 • MEB (2010) 2010/14 No’lu Genelge: İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılması, http://sgb.meb.gov.tr/str_yon_planlama_V2/Genelgeler /genelge14.pdf, (29.04.2015)
 • MEB, (2013), 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı, http://sgb.meb.gov.tr/www/meb-2015-2019-stratejik-plan- calismalari-ve-duyurulari/icerik/84, (14.05.2015)
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Someyyeh RADMARD
Kurum: Somayyeh RADMARD. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi. e-mail

Yazar: Ergül DAŞ
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 18 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

APA Radmard, S , Daş, E . (2016). Eğitim Yönetiminde Eğitimcilerin Stratejik Planlamaya Yaklaşımları: Bahçelievler İlçesi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (43) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46655/584926