Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 1757 - 1766 2019-12-31

Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Determination of The Effect of Senior Physiotherapy Students’ Practicing Geriatric Internship on Ageizm Attitudes

TAHİR KESKİN [1] , MESUT ERGAN [2] , Zeliha BAŞKURT [3] , Ferdi BAŞKURT [4]


Amaç: Yaşlı ayrımcılığı bir kişiye sadece yaşı nedeniyle gösterilen farklı tavır, önyargı, davranış ve eylemleri içinde barındıran çok boyutlu bir terimdir. Çalışmamızın amacı geriatri stajı yapan ve henüz yapmamış olan fizyoterapi öğrencileri arasında yaşlı ayrımcılığı tutumu açısından farklılık olup olmadığını belirlemektir.

Yöntem: Çalışmamız tanımlayıcı nitelikte olup; Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıfta eğitim gören ve Klinik Uygulama dersi kapsamında geriatri stajı yapmış olan (50) ve henüz staja çıkmayan (44) toplam 94 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) ile toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin YATÖ puan ortalamasının 82,6± 8,7 puan olduğu ve yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Geriatri stajı yapan öğrencilerin YATÖ toplam puanlarının, yapmayanlara göre daha yüksek olduğu fakat bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05). Ayrıca yaşamının en uzun süresini Köy/Kasaba’da geçirenlerin, şimdiye kadar 65 yaş üstü bireylerle beraber yaşamayan kişilerin ve kardeş sayısı 3 ve altında olanların YATÖ puanları daha yüksek bulunmuştur fakat bu farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (p˂0,05).

Sonuç: Fizyoterapi öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının olumlu olduğu, kısa süre yaşlı bireylerle çalışmanın yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları olumlu anlamda etkilediği belirlenmiştir. Klinik uygulamalarda öğrencilerle yaşlı bireylerin etkileşiminin artırılmasının, öğrencilerin yaşlılara yönelik tutumlarını olumlu anlamda etkileyeceği düşünülmektedir

Aim: Ageizm is a multidimensional term that involves different attitudes, prejudices, behaviors and actions that are displayed to a person due to his or her age. The aim of our study is to determine whether there is a difference in the attitude of elderly discrimination according to the status of performing geriatric internship among physiotherapy students.

Method: A descriptive study was carried out with 94 senior physical therapy students taking the clinical practice course. The data of the study were collected by personal information form prepared by the researchers and ageism attitude scale.

Results:The average score of the students was 82.6 ± 8.7 points and the attitudes towards ageizm were found to be positive. It was found that the total scores of the students who had undergone geriatric internship were higher than those who did not, but this difference was not statistically significant (p> 0.05). In addition, the percentage of those who lived in Village / Town for the longest period of their life, those who did not live with the individuals above 65 years old and those who had 3 or under the number of siblings had higher scores of ageizm attitude total scores, but these differences were not statistically significant (p> 0.05).

Conclusion: It was determined that the attitudes of the physiotherapy students towards the ageizm were positive, and  working with older people in a short time positively affected the attitudes towards elderly discrimination.It is thought that increasing the interaction of students with  elderly people in clinical applications will positively affect students' attitudes towards elderly people.

 • 1. Yilmaz F, Çağlayan Ç. Yaşlılarda sağlıklı yaşam tarzının yaşam kalitesi üzerine etkileri. Türk Aile Hek Derg. 2016;20(4):129–40.
 • 2. Alvarenga GM, Charkovski SA, Gamba HR. The influence of inspiratory muscle training combined with the Pilates method on lung function in elderly women: A randomized controlled trial. Clinics 2018;73:e356
 • 3. Yılmaz Vefikuluçay D, Terzioğlu F. Development and psychometric evaluation of ageism attitude scale among the university students. Turkish J Geriatr. 2011;14(3):258–68.
 • 4. Çilingiroğlu N.Demirel S. Aging and ageism. Turkish J Geriatr. 2004;7(4):225–30.
 • 5. Bulut E, Cilingir D. Ageism and reflections of nursing care. TAF Prev Med Bull. 2016;15(5):446.
 • 6. Vefikuluçay, D. Terzioğlu F. Ageism and nursing: review. J Nurs. 2010;2(2):137–44.
 • 7. Altay B, Aydın T. Evaluation of attitudes of nursing students Towards ageism. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Derg. 2015;12(1):11–8.
 • 8. Hanson RM. “Is elderly care affected by nurse attitudes?” A systematic review. Br J Nurs. 2014;23(4):225–9.
 • 9. Yen CH, Liao WC, Chen YR, Kao MC, Lee MC, Wang CC. A Chinese version of Kogan’s Attitude toward Older People Scale: Reliability and validity assessment. Int J Nurs Stud. 2009;46(1):38–44.
 • 10. Hatton AL, Mandrusiak A. A Single Clinical Experience in a Nursing Home Improves Physiotherapy Students’ Attitudes Towards, and Confidence to Communicate With, Older People. Phys Occup Ther Geriatr. 2018;36(2–3):168–78.
 • 11. Karadağ E, İnkaya V, Karatay G. Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 28 (2) : 31-40, 2012
 • 12. Yılmaz E. Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2010;3(2):35–53.
 • 13. Çilingir D, Bulut E. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları . DEUHFED. 2017;10(3):137–43.
 • 14. Köse G, Ayhan H, Taştan S, İyigun E, Açıkel C, Hatipoglu S. Determination of the attitudes of students from different department in the field of health on the discrimination against the elders. Gülhane Med J. 2015;57(2):145.
 • 15. Zhou LY. What college students know about older adults: A cross-cultural qualitative study. Educ Gerontol. 2007;33(10):811–31.
 • 16. Karahan FS, Hamarta E, Karahan AY. An anthropological contribution about ageism: Attitudes of elder care and nursing students in Turkey towards ageism. Stud Ethno-Medicine. 2016;10(1):59–64.
 • 17. Ünalan D, Soyuer F, Elmalı F. The attitudes towards elderly by the personnel of geriatric care centres. Kafkas J Med Sci. 2012;2(3):115–20.
 • 18. Özer ZC, Terkeş N. Evaluation of Nursing Student’s Attitudes towards Ageism in Turkey. Procedia - Soc Behav Sci. 2014;116(90242):2512–5.
 • 19. Kalaycı I, Yazıcı SÖ, Özkul M. Atti̇tudes ofMedi̇cal Staff and Students Towards the Elderly. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilim Fakültesi Derg. 2017;2(1):21–30.
 • 20. Yazıcı SÖ, Kalaycı I, Kaya E, Tekin A. Attitudes of Students Studying In Health Related Departments towards the Elderly. Gaziantep Univ J Soc Sci. 2016;15(24217):601–14.
 • 21. Yildiz A, Usta YY, Demir Y, Yo M. Nursing students ’ attitudes toward ageism in Turkey. Arch Gerontol Geriatr. 2012;54:90–3.
 • 22. Güven ŞD, Ucakan Muz G . Üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve bu tutumların bazı değişkenlerle ilişkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilim Derg. 2012;15(2):99–105.
 • 23. Mcconatha JT, Hayta V, Rieser-danner L, Mcconatha D, Polat TS, Tahmaseb J, et al. Turkısh and US . attitudes toward aging. Educ Gerontol. 2004;30:169–83.
 • 24. Ayoǧlu FN, Kulakçı H, Ayyıldız TK, Aslan GK, Veren F. Attitudes of Turkish Nursing and Medical Students Toward Elderly People. J Transcult Nurs. 2014;25(3):241–8.
 • 25. Darling R, Sendir M, Atav S, Buyukyilmaz F. Undergraduate nursing students and the elderly: An assessment of attitudes in a Turkish university. Gerontol Geriatr Educ. 2018;39(3):283–94.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma/Research
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9237-3300
Yazar: TAHİR KESKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitaston Bölümü, Isparta
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9712-5154
Yazar: MESUT ERGAN
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitaston Bölümü, Isparta
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7488-9242
Yazar: Zeliha BAŞKURT
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitaston Bölümü, Isparta
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8997-4172
Yazar: Ferdi BAŞKURT
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitaston Bölümü, Isparta
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { adiyamansaglik562720, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1757 - 1766}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.562720}, title = {Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {KESKİN, TAHİR and ERGAN, MESUT and BAŞKURT, Zeliha and BAŞKURT, Ferdi} }
APA KESKİN, T , ERGAN, M , BAŞKURT, Z , BAŞKURT, F . (2019). Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 1757-1766 . DOI: 10.30569/adiyamansaglik.562720
MLA KESKİN, T , ERGAN, M , BAŞKURT, Z , BAŞKURT, F . "Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019 ): 1757-1766 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik/issue/50747/562720>
Chicago KESKİN, T , ERGAN, M , BAŞKURT, Z , BAŞKURT, F . "Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019 ): 1757-1766
RIS TY - JOUR T1 - Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi AU - TAHİR KESKİN , MESUT ERGAN , Zeliha BAŞKURT , Ferdi BAŞKURT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.562720 DO - 10.30569/adiyamansaglik.562720 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1757 EP - 1766 VL - 5 IS - 3 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.562720 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.562720 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi %A TAHİR KESKİN , MESUT ERGAN , Zeliha BAŞKURT , Ferdi BAŞKURT %T Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi %D 2019 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 5 %N 3 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.562720 %U 10.30569/adiyamansaglik.562720
ISNAD KESKİN, TAHİR , ERGAN, MESUT , BAŞKURT, Zeliha , BAŞKURT, Ferdi . "Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 3 (Aralık 2020): 1757-1766 . https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.562720
AMA KESKİN T , ERGAN M , BAŞKURT Z , BAŞKURT F . Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(3): 1757-1766.
Vancouver KESKİN T , ERGAN M , BAŞKURT Z , BAŞKURT F . Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(3): 1766-1757.