Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 1675 - 1687 2019-12-31

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması
Comparison of Nursing First Class Students in terms of Anxiety and Sleep Before and After the First Clinical Practice

Aliye BULUT [1] , Gülay ÇELİK [2]


Amaç: Bu çalışma, Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik uygulamaya başlamadan önce ve başladıktan sonra anksiyete düzeyleri ve uyku kalitelerini saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.


Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, 2018-2019 Akademik yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıfta öğrenimini sürdüren 74 öğrenci oluştururken, örneklemini ise, katılmayı kabul eden 60 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, 15 Nisan – 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, “Anket Formu”, “Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi” ve “Beck Anksiyete Ölçeği” kullanılmıştır.


Bulgular: Çalışmaya 36 kadın, 24 erkek olmak üzere 60 hemşirelik öğrencisi katılmıştır. Çalışmaya katılanların çoğunluğu (%66.7) il merkezinde yaşadığını ifade etmiştir. Anne ve babalarının eğitim durumunun en fazla ilköğretim (sırasıyla %46.7, %45.0) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %66.7’si hemşirelik bölümünü isteyerek seçtiğini ifade etmiştir. PUKİ puanlarına göre klinik uygulama öncesi uyku kalitesi iyi olan öğrencilerde klinik uygulama sonrası düşüş görülmüştür. Öğrencilerin klinik uygulama sonrası anksiyete düzeylerinde klinik uygulama öncesine göre artış görülmekle birlikte aralarındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).


Sonuç: PUKİ puanlarına göre klinik uygulama öncesi uyku kalitesi iyi olan öğrencilerde klinik uygulama sonrası düşüş görülmüştür. Erkek öğrencilerin ve hemşirelik bölümünü isteyerek seçen öğrencilerin klinik uygulama sonrası anksiyete düzeyleri klinik uygulama öncesi anksiyete düzeylerine göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Uyku kalitesi ve anksiyete düzeyleri ile öğrencilerin klinik uygulamaya çıkma durumlarının ilişkisini inceleyen araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Objective: This study was conducted as a descriptive study in order to determine the anxiety levels and sleep quality of the first year students of Bingöl University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing.

Material and Method: The population of the study consisted of 74 students who were in their first year of education Faculty of Health Sciences in 2018-2019 Academic year, while the sample consisted of 60 students who volunteered to participate in the study. The research data were collected between 15 April and 15 May 2019. ‘‘Survey Form’’, ‘‘Pittsburgh Sleep Quality Index” and ‘‘Beck Anxiety Scale’’ were used to collect the data.

Results: 36 female and 24 male and 60 nursing students participated in the study. The majority of the participants (66.7%) stated that they lived in the city center. It was determined that the education level of the parents was mostly primary education (46.7%, 45.0% respectively). 66.7% of the students stated that they chose the nursing department willingly. According to PSQI scores, students with good sleep quality before internship decreased after internship. Anxiety levels of the students increased after the internship compared to the pre-internship, but the difference was not significant (p> 0.05).

Conclusion: According to PSQI scores, students with good sleep quality before internship decreased after internship. After the internship anxiety levels of the male students and the students who willingly chose nursing department were found to be higher than the preinternship anxiety levels (p <0.05). It is recommended to conduct research on the relationship between sleep quality and anxiety levels and the internship status of the students.

 • 1. Beesdo KS, Knappe and DS. Pine, Anxiety and anxiety disorders in children and adolescents: developmental issues and implications for DSM-V. Psychiatr Clin North Am. 2009; 32(3): 483-524.
 • 2. Castellanos D, Hunter T. Anxiety disorders in children and adolescents. South Med J. 1999; 92(10): 946-54.
 • 3. İtil O, Köktürk O, Ardıç S, Çuhadaroğlu Ç, Fırat H. (Ed.) Uykuda Solunum Bozuklukları. Ankara: Türk Toraks Deneği Kitapları; 2015.
 • 4. Ağargün MY, Kara Y, Anlar Ö. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi’nin Geçerliği ve Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 1996;7(2):107-115.
 • 5. Ulusoy MF. Nitelikli hemşirelik eğitimi için nitelikli uygulama ortamı. Hemşirelik-Ebelik Eğitim ve Uygulamalarında Kalite Sempozyumu; 1998; Kayseri.
 • 6. Audet MC. Caring in nursing education: reducing anxiety in the clinical setting. Nursing connections. 1995; 8(3): 21-28.
 • 7. Chesser-Smyth PA. The lived experience of general student nurses on their first clinical placement: a phenomenological study. Nurse Education in Practice. 2005; 5: 320-327.
 • 8. Atalay M, Tel H, Altun E, Tel H. Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin klinik uygulamada yaşadıkları güçlükler ve yardım beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1994; 1: 19-2.
 • 9. Yetkin A, Özer H. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaya ilişkin kaygı düzeylerinin incelenmesi. 6. Anadolu Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmalar Kitabı; 1997. 215-220.
 • 10. Yeniçeri N, Mevsim V, Özçakar N, Özan S, Güldal D, Başak O. Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları İle İlgili Yaşadıkları Anksiyete İle Sürekli Anksiyetelerinin Karşılaştırılması. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2007; 21 (1): 19-24.
 • 11. Jones MC, Johnston DW. Distress stress and coping in first year student nurses. Journal of Advanced Nursing. 1997; 26 (3): 470–474.
 • 12. Şirin A, Kavak O, Ertem G. Doğumhane stajına çıkan öğrencilerin durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003;7(1): 27-32
 • 13. Ağargün MY, Kara H, Anlar O. Gece Vardiyasında Çalışan Hemşirelerde Öznel Uyku Kalitesi. Van Tıp Dergisi.1996;3(1):16-18.
 • 14. Fiorentino L, Ancoli-Israel S. Insomnia and İts Treatment in Women with Breast Cander. Sleep Medicine Revieews (EloctronicJournal).2006;10:419-429.
 • 15. Ulusoy M. Beck Anksiyete Envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. İstanbul: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi;1993.
 • 16. Orzech KM, Salafsky DB, Hamilton LA. The State of Sleep Among College Students at a Large Public University. Journal of American College Health. 2011; 59 (7): 612-619.
 • 17. Saygılı S, Akıncı AÇ, Arıkan H, Dereli E. Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi Ve Yorgunluk. Electronic Journal of Vocational Colleges. 2011; 1(1):88-99.
 • 18. Karakoç B. Uyku kalitesi üzerine bir çalışma: Özel dal hastanesi sağlık çalışanları örneği. Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi. İstanbul: T.C Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2009.
 • 19. Çalıyurt O. Sirkadiyen uyku uyanıklık düzenini etkileyen iş ve çalışma gruplarında uyku kalitesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Edirne: T.C. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı; 1998.
 • 20. Yılmaz E, Kutlu AK, Çeçen D. Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Uyku Durumlarını Etkileyen Faktörler. Yeni Tıp Dergisi. 2008;25:149-156.
 • 21. Yüksel DS. Hastanede Yatan Hastaların Uyku Kalitesi ve Uyku Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2014.
 • 22. Hamaideh SH. Alexithymia among Jordanian university students: Its prevalence and correlates with depression, anxiety, stress, and demographics. Perspect Psychiatr Care. 2017;Jul 20. doi: 10.1111/ppc.1223
 • 23. İbrahim AK, Kelly SJ, Adams CE. A systematic review of studies of depression prevalence in university students. J. Psychiatr. Res. 2013; 47(3): 391–400.
 • 24. Mayda AS, Kasap H, Yıldırım C, Yılmaz M, Derdiyok Ç, Ertan D, ve ark. 4-5-6. sınıf tıp fakültesi öğrencilerinde uyku bozukluğu sıklığı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2012; 2 (2): 8-11.
 • 25. Curcio G, Ferrara M, Gennaro L. Sleep loss, learning capacity and academic performance. Sleep Med Rev. 2015;10: 323-337.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma/Research
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4326-0000
Yazar: Aliye BULUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1504-6792
Yazar: Gülay ÇELİK
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { adiyamansaglik630050, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1675 - 1687}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.630050}, title = {Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {BULUT, Aliye and ÇELİK, Gülay} }
APA BULUT, A , ÇELİK, G . (2019). Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 1675-1687 . DOI: 10.30569/adiyamansaglik.630050
MLA BULUT, A , ÇELİK, G . "Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019 ): 1675-1687 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik/issue/50747/630050>
Chicago BULUT, A , ÇELİK, G . "Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019 ): 1675-1687
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması AU - Aliye BULUT , Gülay ÇELİK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.630050 DO - 10.30569/adiyamansaglik.630050 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1675 EP - 1687 VL - 5 IS - 3 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.630050 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.630050 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması %A Aliye BULUT , Gülay ÇELİK %T Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması %D 2019 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 5 %N 3 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.630050 %U 10.30569/adiyamansaglik.630050
ISNAD BULUT, Aliye , ÇELİK, Gülay . "Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 3 (Aralık 2020): 1675-1687 . https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.630050
AMA BULUT A , ÇELİK G . Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(3): 1675-1687.
Vancouver BULUT A , ÇELİK G . Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(3): 1687-1675.