Amaç ve Kapsam

Adli Tıp Dergisi, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nun resmi yayın organıdır. Derginin amacı Adli Tıp Kurumu'nun adli tıp ve bilimler alanında çalışmaları desteklemek, pratiği geliştirmek, bilgi paylaşımına katkılarda bulunmak, eğitimin ve araştırmanın devamlılığını sağlamak şeklindeki hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmaktır.

Adli Tıp Dergisi, Adli Tıp Bilim Dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru-cevaplar ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm ilgili kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.

Adli Tıp Dergisi, Adli Tıp alanındaki güncel çalışmaları yayınlayan bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir.
Adli Tıp Dergisi, yazarlarının bilimsel sunumuna saygı gösterir, bu nedenle, gönderilen tüm yazılar, hızlı bir şekilde çift inceleme süreci yoluyla işlenir. Gözden geçirme sürecini planlanan zaman dilimi içinde tamamlamayı hedefliyoruz.
Adli Tıp Dergisi, bir açık erişim (open access) dergisidir. İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir.
Adli Tıp Dergisi, insan deneklerin gizlilik haklarının korunmasına inanmaktadır. Buna uymak için dergi, tüm yazarlara (makaleyi yüklerken) ayrıca etik kurul onamını (insan / hayvanlar) ve makalede yer alan katılımcıların aydınlatılmış onam rızasını eklemelerini söyler. Bu, hayvan / insan denekleri ve örnekleri içeren Vaka Raporu / Değerlendirmeler için de geçerlidir.
Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.adlitipdergisi.com adresinden yapılabilir.
Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.