Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 10 - 19 2019-07-12

Araştırma, ebeveynlerin çizgi filmlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden, normal gelişim gösteren 60-72 aylık çocukların ebeveynleri oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubuna, evren içinden tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 70 ebeveyn dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, çocuklar ve ailelerine ilişkin demografik bilgileri toplamak amacıyla “Genel Bilgi Formu” ve ebeveynlerin çizgi filmlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Ebeveynlerin Çizgi Filmlere İlişkin Görüşlerini Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında, yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniğine göre çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, çocukların tamamına yakınının çizgi film izlediği, çizgi film izlerken medya araçlarından daha çok televizyonu tercih ettikleri, en çok izledikleri çizgi filmin Rafadan Tayfa olduğu, en çok sevilen karakterin Hayri olduğu, çocukların çizgi film izleme süresinin ise daha çok 60-120 dakika arasında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ebeveynler çizgi filmlerin çocuklar üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğunu ifade ederken daha çok olumsuz etkilerinin olduğu yönünde yanıt verdikleri görülmüştür.


Çizgi film, erken çocukluk
 • Adak Özdemir A. ve Ramazan, O. (2012) . Çizgi Filmlerin Çocukların Davranışları Üzerindeki Etkisinin Anne Görüşlerine Göre İncelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35, 157-173.
 • Baştürk, S. (2009). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 137-160.
 • Bayir, E. ve Günşen, G. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 746-761.
 • Büyükbaykal, G. (2007). Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 31-44.
 • Dewi, V. K. (2013). The Use of Cartoon Films to Improve Students’ Skill in Writing Narrative Texts. English Education, 2(1), 34-43.
 • Dinç, B. (2015). Okulöncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Hakları Eğitimi Konusundaki Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 7-25.
 • Erdoğan, S. ve Baran, G. (2008). A Study of Parents Regarding Television Watching Habits of Their Children in The Four-Six Age Group. The Social Sciences, 3 (3), 245-248.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M.B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Gorodyska, V. (2015). Role of Cartoons in Moral Education of Senior Preschoolers. Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska Lublin, 28(2), 71-80.
 • Huang, F. ve Lee, M. J. (2009). Does Television Viewing Affect Children’s Behaviours. Pacific Economic Review, 14(4), 474-505.
 • Jain, N. (2011). Online school admission. Retrieved 2 15, 2015, from Online school admission: www.amazines.com/article detail.cfm/
 • Oruç, C., Tecim, E. ve Özyürek, H. (2011) . Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Kişilik Gelişiminde Rol Modellik ve Çizgi Filmler. Ekev Akademi Dergisi, 15( 48), 281-297.
 • Öztürk Samur, A., Durak Demirhan, T., Soydan, S. ve Önkol, L. (2014) . Pepee Çizgi Filminin Ebeveyn Öğretmen ve Çocuk Gözüyle Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 151-166.
 • Pandit, A. & Kulkarni, B. V. (Jan-Feb-Mar, 2012). Retrieved from http://www.oiirj.org/ ejournal/Jan-Feb-Mar2012IEEJ/02.pdf
 • Persegani, C., Russo, P., Carucci, C. Papeschi, L. L., Trimarchi, M., & Nicolini, M. (2002). Television viewing and personality structure in children. Individual Differences, 32, 977-990.
 • Postman, N. (1994). Televizyon: Öldüren Eğlence. Osman Akınhay (Çev.), Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Rashid, A. (2015). Impact of Television Cartoon Channels on Children in India. Journal of Indian Research, 3(2), 64-72.
 • Serhatlıoğlu, B. (2006). Televizyon Programlarının Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocuklarının Zihin ve Dil Gelişimini Etkileme Biçimlerine Yönelik Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi (Elazığ İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Sokolova, M. K. (2011). Modern Cartoon Characters in Children Play and Toys. Psychological Science and Education, 2, 49-54.Turan, E. (1996). Ekranaltı Çocukları. İrfan Yayıncılık, İstanbul.
 • Türkkent, E. (2012) .Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Televizyondan Etkilenmeleri Konusunda Anne ve Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Yalçın, S. S.; Tuğrul, B.; Naçar, N.; Tuncer, M. ve Yurdakök, K. (2002). Factors That Affect Television Viewing Time In Preschool and Primary School Children. Pediatrics International, 44, 622-627.
 • Yaşar Ekici, F. (2015). Çizgi Filmlerin Çocuklar Üzerindeki Etkilerine İlişkin Çok Boyutlu Bir Değerlendirme. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (5), Aralık, 70-84.
 • Yetim, G. ve Sarıçam, H. (2016). Çizgi Film Programlarının Çocuklara Etkisi Konusunda Ailelerin Bilgi Ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11),343-364.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Elçin YAZICI (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: İşıl YAMAN BAYDAR (Sorumlu Yazar)

Yazar: Adalet KANDIR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 24 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 12 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aduefebder501217, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-7862}, eissn = {2146-7862}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {10 - 19}, doi = {}, title = {Çizgi Film ve Çocuk: Ebeveyn Görüşleri}, key = {cite}, author = {Yazıcı, Elçin and Yaman Baydar, İşıl and Kandır, Adalet} }
APA Yazıcı, E , Yaman Baydar, İ , Kandır, A . (2019). Çizgi Film ve Çocuk: Ebeveyn Görüşleri . Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 10-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder/issue/46411/501217
MLA Yazıcı, E , Yaman Baydar, İ , Kandır, A . "Çizgi Film ve Çocuk: Ebeveyn Görüşleri" . Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 10 (2019 ): 10-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder/issue/46411/501217>
Chicago Yazıcı, E , Yaman Baydar, İ , Kandır, A . "Çizgi Film ve Çocuk: Ebeveyn Görüşleri". Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 10 (2019 ): 10-19
RIS TY - JOUR T1 - Çizgi Film ve Çocuk: Ebeveyn Görüşleri AU - Elçin Yazıcı , İşıl Yaman Baydar , Adalet Kandır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 19 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-7862-2146-7862 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Çizgi Film ve Çocuk: Ebeveyn Görüşleri %A Elçin Yazıcı , İşıl Yaman Baydar , Adalet Kandır %T Çizgi Film ve Çocuk: Ebeveyn Görüşleri %D 2019 %J Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2146-7862-2146-7862 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Yazıcı, Elçin , Yaman Baydar, İşıl , Kandır, Adalet . "Çizgi Film ve Çocuk: Ebeveyn Görüşleri". Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 10 / 1 (Temmuz 2019): 10-19 .
AMA Yazıcı E , Yaman Baydar İ , Kandır A . Çizgi Film ve Çocuk: Ebeveyn Görüşleri. EFED. 2019; 10(1): 10-19.
Vancouver Yazıcı E , Yaman Baydar İ , Kandır A . Çizgi Film ve Çocuk: Ebeveyn Görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019; 10(1): 10-19.
IEEE E. Yazıcı , İ. Yaman Baydar ve A. Kandır , "Çizgi Film ve Çocuk: Ebeveyn Görüşleri", Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 10-19, Tem. 2019