Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Geometri Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 12 Sayı: 1, 15 - 28, 29.06.2021

Öz

Bu çalışmada İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının geometrik düşünme alışkanlıkları ile geometri başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle öğretmen adaylarının sahip olduğu geometrik düşünme alışkanlıkları (GDA) belirlenmiş sonrasında geometri başarıları ile ilişkilendirilmiştir. Çalışma bir devlet üniversitesinin üçüncü sınıfında öğrenim gören 30 İlköğretim Matematik Öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri 10 adet açık uçlu geometri problemlerinden oluşan bir test ile toplanmıştır. Açık uçlu problemlerin her biri baskın olarak gözlemlenen farklı GDA’ları içermektedir. Katılımcılardan elde edilen verilerin ilk önce GDA’lara göre betimsel analizleri yapılmış, frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuştur. İkinci aşamada ise öğretmen adaylarının GDA’ları ile geometri başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacı ilişkisel tarama metodu kullanılmıştır. Analizler sonucunda, matematik öğretmeni adaylarının problemleri çözerken en fazla ilişkilendirme ile keşfetme ve yansıtma alışkanlığını kullanma eğiliminde oldukları gözlemlenmiştir. İkinci aşamanın analizinin sonucunda ise matematik öğretmeni adaylarının GDA’ları ile geometri başarıları arasında pozitif, anlamlı ve yüksek düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Bülbül, B.Ö. & Güler, M. (2020). Can geometry achievement and geometric habits of mind be improved online? Reflections from a computer-aided intervention. Journal of Educational Systems. DOI: 10.1177/0047239520965234
 • Bülbül, B.Ö. (2016). Matematik öğretmeni adaylarının geometrik düşünme alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik tasarlanan öğrenme ortamının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bülbül, B.Ö. ve Güven, B. (2020). Öğretmen adaylarının geometrik düşünme alanlarının değişimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,48, 431-453.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Clements, D. (2003). Teaching and learning geometry. Research Companion to Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Costa, A. L. and Kallick, B. (2002). Discovering and exploring habits of mind. Alexandria, VA: Association for Supervision & Currculum Development.
 • Cuoco, A., Goldenberg, E. and Mark, J. (1996). Habits of mind: An organizing principle for mathematics curricula. Journal of Mathematical Behavior, 15(4), 375–402.
 • Cuoco, A., Goldenberg, E. P., and Mark, J. (2010). Organizing a curriculum around mathematical habits of mind. Mathematics teacher, 103 (9), 682-688.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J. and Egan, M. (2007). Fostering geometric thinking: A guide for teachers grades 5-10. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J., Egan, M., Mark, J. and Kelemanik, G. (2008). The Fostering Geometric Thinking Toolkit: A Guide for Staff Development. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Eraslan Yalçın, E. ve Özgeldi, M. (2019). 1924-2018 Ortaokul matematik öğretim programlarının geometrik düşünme alışkanlıkları bakımından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 131-146.
 • Erşen, Z.B. (2017). Investigation of the relationship between 10th science high school students’ geometric habits of mind and attitudes towards geometry. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 71-85.
 • Erşen, Z.B. (2018). Onuncu sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik öğretim ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Friel, S. N. and Markworth, A. (2009). A framework for analyzing geometric pattern tasks. Mathematics Teaching in Middle School, 15(1), 24-33.
 • Gürbüz, M. C.; Ağsu, M. & Güler, H. K. (2018). Investigating Geometric Habits of Mind by Using Paper Folding. Acta Didactica Napocensia, 11(3-4), 157-174, DOI: 10.24193/adn.11.3-4.12.
 • Herbst, P. (2006). Teaching geometry with problems: Negotiating instructional situations and mathematical tasks. Journal for Research in Mathematics Education, 37, 313-347.
 • Jacobbe, T. and Millman, R. S. (2009). Mathematical habits of the mind for preservice teachers. School Science and Mathematics, 109(5), 298-302.
 • Lim, K. H., & Selden, A. (2009). Mathematical habits of mind. In S. L. Swars, D. W. Stinson and S. Lemons-Smith (Eds.). Proceedings of the 31st annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Atlanta, GA: Georgia State University. Mark, J., Cuoco, A., Goldenberg, E. P. and Sword, S. (2010). Developing mathematical habits of mind. Mathematics Teaching in the Middle School, 15(9), 505-509.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Pei, C., Weintrop, D. & Wilensky, U. (2018). Cultivating computational thinking practices and mathematical habits of mind in lattice land. Mathematical Thinking and Learning, 20(1), 75-89.
 • Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving,metacognition, and sense making in mathematics. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching (pp. 334–370). New York: MacMillan Publishing.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(11), 97-111. Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.)Pearson, Boston.
 • Tolga, A. ve Cantürk Günhan, B. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 37-56.
 • Yavuzsoy-Köse, N., & Tanıslı, D. (2014). Primary school teacher candidates’ geometric habits of mind. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(3), 1220–1230.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Examining the Relationship Between Geometric Habits of Mind and Achievements in Geometry of Preservice Mathematics Teachers

Yıl 2021, Cilt: 12 Sayı: 1, 15 - 28, 29.06.2021

Öz

This study aims to examine the relationship between elementary mathematics teachers’ geometric habits of mind (GHoM) and geometry success. Therefore, firstly determined preservice teacher’s GHoM and then they were associated with geometry achievement. This study is carried out with 30 preservice mathematics teachers in a state university in Turkey. As a data collection tool, ten open-ended problems were posed to preservice mathematics teachers. Each open-ended problem contains different GHoM according to possible solutions. At the first stage of the data analysis, descriptive analysis of prospective teachers’ GHoM. Frequency and percentage tables were created according to this analysis. At the second stage of the data analysis, the relationship between preservice teachers’ GHoM and geometry achievement was examined. As a result of the analysis, it has been observed that preservice mathematics teachers tend to use the reasoning with relationship habits and exploration and reflection habits mostly. As a result of the analysis of the second stage, positive and statistically significant relationship is found between preservice mathematics teachers’ GHoM and geometry achievement.

Kaynakça

 • Bülbül, B.Ö. & Güler, M. (2020). Can geometry achievement and geometric habits of mind be improved online? Reflections from a computer-aided intervention. Journal of Educational Systems. DOI: 10.1177/0047239520965234
 • Bülbül, B.Ö. (2016). Matematik öğretmeni adaylarının geometrik düşünme alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik tasarlanan öğrenme ortamının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bülbül, B.Ö. ve Güven, B. (2020). Öğretmen adaylarının geometrik düşünme alanlarının değişimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,48, 431-453.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Clements, D. (2003). Teaching and learning geometry. Research Companion to Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Costa, A. L. and Kallick, B. (2002). Discovering and exploring habits of mind. Alexandria, VA: Association for Supervision & Currculum Development.
 • Cuoco, A., Goldenberg, E. and Mark, J. (1996). Habits of mind: An organizing principle for mathematics curricula. Journal of Mathematical Behavior, 15(4), 375–402.
 • Cuoco, A., Goldenberg, E. P., and Mark, J. (2010). Organizing a curriculum around mathematical habits of mind. Mathematics teacher, 103 (9), 682-688.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J. and Egan, M. (2007). Fostering geometric thinking: A guide for teachers grades 5-10. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J., Egan, M., Mark, J. and Kelemanik, G. (2008). The Fostering Geometric Thinking Toolkit: A Guide for Staff Development. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Eraslan Yalçın, E. ve Özgeldi, M. (2019). 1924-2018 Ortaokul matematik öğretim programlarının geometrik düşünme alışkanlıkları bakımından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 131-146.
 • Erşen, Z.B. (2017). Investigation of the relationship between 10th science high school students’ geometric habits of mind and attitudes towards geometry. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 71-85.
 • Erşen, Z.B. (2018). Onuncu sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik öğretim ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Friel, S. N. and Markworth, A. (2009). A framework for analyzing geometric pattern tasks. Mathematics Teaching in Middle School, 15(1), 24-33.
 • Gürbüz, M. C.; Ağsu, M. & Güler, H. K. (2018). Investigating Geometric Habits of Mind by Using Paper Folding. Acta Didactica Napocensia, 11(3-4), 157-174, DOI: 10.24193/adn.11.3-4.12.
 • Herbst, P. (2006). Teaching geometry with problems: Negotiating instructional situations and mathematical tasks. Journal for Research in Mathematics Education, 37, 313-347.
 • Jacobbe, T. and Millman, R. S. (2009). Mathematical habits of the mind for preservice teachers. School Science and Mathematics, 109(5), 298-302.
 • Lim, K. H., & Selden, A. (2009). Mathematical habits of mind. In S. L. Swars, D. W. Stinson and S. Lemons-Smith (Eds.). Proceedings of the 31st annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Atlanta, GA: Georgia State University. Mark, J., Cuoco, A., Goldenberg, E. P. and Sword, S. (2010). Developing mathematical habits of mind. Mathematics Teaching in the Middle School, 15(9), 505-509.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Pei, C., Weintrop, D. & Wilensky, U. (2018). Cultivating computational thinking practices and mathematical habits of mind in lattice land. Mathematical Thinking and Learning, 20(1), 75-89.
 • Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving,metacognition, and sense making in mathematics. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching (pp. 334–370). New York: MacMillan Publishing.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(11), 97-111. Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.)Pearson, Boston.
 • Tolga, A. ve Cantürk Günhan, B. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 37-56.
 • Yavuzsoy-Köse, N., & Tanıslı, D. (2014). Primary school teacher candidates’ geometric habits of mind. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(3), 1220–1230.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Buket Özüm BÜLBÜL
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-9610-7053
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 17 Kasım 2020
Kabul Tarihi 2 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 12 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bülbül, B. Ö. (2021). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Geometri Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 12 (1) , 15-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder/issue/63241/827514