Yazım Kuralları

Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

YAZIM KURALLARI
1. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayınlanan (Haziran, Aralık) ve eğitimle ilgili olan bilimsel çalışmalara yer veren bilimsel bir dergidir.
2. Makaleler, Türkçe veya İngilizce yayımlanabilir.
3. Dergiye gönderilen yazılarda Türk Dil Kurumu (TDK) dil bilgisi imla kuralları geçerlidir.
4. Gönderilen yazıların başka bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
5. Daha önce kongre, bilgi şöleni, çalıştay veya toplantıda bildiri şeklinde sunulan çalışmalar tarih ve yeri belirtilmesi şartıyla, yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
6. Yazar adı, başlığın altına yazılmalı, yazar adına dipnot olarak sırasıyla unvan, bağlı oldukları üniversite, fakülte, bölüm veya kurum adı, e-posta adresi ve ORCID yazılmalıdır. Yazar sayısı birden fazla ise, adları yanyana yazılmalıdır.
7. Yazı gönderimi sadece https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder adresi üzerinden Dergi Parka üye olunarak yapılabilir. Derginin bütün süreçleri elektronik ortamda gerçekleşir.
8. Gönderilen yazılar önce editörlük tarafından incelenmektedir. Ön kontrol sonucunda dergi yazım ve yayım ilkelerine uygun olmadığı belirlenen yazılar düzeltilmek üzere yazara iade edilir. Ön kontrol işlemi bir kez yapılır. Ön kontrolde belirlenen önerilerin dikkate alınmadığı ve bir ay içerisinde tamamlanmadığı durumda değerlendirme aşamasına geçmeden süreç sonlandırılır. Herhangi bir sebeple iade edilen ya da reddedilen aday makaleler tekrar incelemeye alınmaz.
9. Editörlük derginin amaç ve kapsamına uygun olmayan, yayın ilkeleri ile örtüşmeyen, özgün değeri düşük yazıları değerlendirme aşamasına almayabilir.
10. Editörlük tarafından onaylanan yazılar, yazar ve hakemin isimleri karşılıklı olarak gizli tutularak değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Belirlenen sürede raporlarını göndermeyen hakemlerin yerine editörlük tarafından yeni hakem atanır.
11. Dergi, hakemlerin isteği üzerine, gönderilen yazılarda düzeltme isteyebildiği gibi yazıyı reddetme hakkına da sahiptir. İstenilen düzeltmeler makale takip sistemi üzerinden yazarlara bildirilir. Hakemler istedikleri düzeltmeleri yazının yayımlanmasından önce görmek isteyebilirler. Yazıların yayımlanması hakkındaki son karar, hakemlerin görüşü dikkate alınarak editörlük tarafından verilir. Yayımına karar verilen yazılar yazarlara bildirilir.
12. Hakem süreci tamamlanan yazılar son kontrolleri yapıldıktan sonra yayına alınır.
13. Makalelerin başlığı metne uygun, baş harfleri büyük, 14 punto ve ortalı yazılmış olmalıdır.
14. Makalede bölümler Öz, Abstract, Giriş, Yöntem, “Bulgular ve Yorum”, “Sonuç, Tartışma ve Öneriler”, Kaynaklar olarak düzenlenmelidir.
15. Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden Türkçe ve İngilizce öz (Abstract) bulunmalıdır.
16. Yazı araştırma ile ilgili alan yazındaki yaklaşımların ve bu çalışmanın amaç ve kapsamının ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalı, elde edilen bulguların değerlendirildiği bir “Sonuç, Tartışma ve Öneriler” bölümü ile bitirilmelidir.
17. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisinde gönderilen yazılar, referans sistemi, tablo, şekil, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesi APA 7 stiline göre hazırlanmalıdır.  
18. Gönderilen yazılar MS Word formatında olmalı, tablo, şekil, kaynakça ve ekler dâhil olmak üzere 8000 kelimeyi geçmemelidir.
19. Gönderilen yazıların benzerlik oranları incelenmektedir. Derginin yayın politikasına göre benzerlik oranı toplamda %20, tek bir kaynak için ise %2’nin üzerinde olmamalıdır.
20. Teşekkür ve Notlar bölümüne çalışmaya destek veren ya da ilgili olan kurum veya kuruluşlara yönelik teşekkür açıklamaları ya da çalışmanız ile ilgili notlar ekleyebilirsiniz.
21. Araştırmayla ilgili ek materyaller “Ekler” bölümünde sunulmalı ve araştırma raporu içerisinde ekler bölümünde yer alacak materyaller belirtilmelidir.

Makalenin özet, ana metin, tablo/şekil ve kaynaklar bölümleri aşağıda detayları verilen formata göre düzenlenmelidir.
Özet
1. Türkçe ve İngilizce özet 9 punto büyüklüğünde ve iki yana yaslı olmalıdır.
2. Yazı karakteri Calibri (gövde) olmalıdır.
3. Tek satır aralığında yazılmalıdır.
4. Kelime sayısı 150-250 arasında olmalıdır.
5. En az 3 en fazla 7 tanımlayıcı anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalı ve anahtar kelimeler virgülle ayırılmalıdır (Örn: Fen eğitimi, Eğitim teknolojisi).

Ana Metin
1. Metin ve başlıklar 10 punto büyülüğünde ve iki yana yaslı olmalıdır
2. Yazı karakteri Calibri (gövde) olmalıdır.
3. Tek satır aralığında yazılmalıdır.
4. Sayfa kenar boşlukları tüm kenarlardan 2,5 cm olmalıdır.
5. Paragraf iki yana dayalı olmalı ve paragraf başlarında girinti verilmelidir.
6. Paragraflarda satır girintisi olmamalıdır.
7. Paragraflar arasındaki Aralık Sayfa düzeni sekmesinden 6nk olarak verilmelidir.
8. Cilt payı bırakılmamalıdır.
9. Metin içinde üç satırı geçen blok alıntılar “tırnak” içinde italik 9 punto, soldan satır girintisi 1,25 sağdan 0,5 cm olmalıdır.
10. Dipnotlar yazı tipi Calibri (gövde) 8 punto olmalıdır.

Tablo ve Şekiller
1. Tablo ve şekiller sola dayalı olarak eklenmeli, kenar boşluklarının dışına taşmamalıdır.
2. Tablo ve şekiller APA 7 kriterleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
3. Her tablo ve şekil için 10 puntoda bir başlık oluşturulmalıdır.
4. Tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalı, her kelimenin ilk harfi büyük ve italik yazılmalıdır.
Tablo 1
Değişkenlere İlişkin Korelasyon Değerleri
5. Şekil başlığı şeklin üstünde yer almalı, her kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalıdır.
Şekil 1
Olumsuz Duygu Durumunun Aracılık Rolü
6. Tablo içi yazı ve rakamların punto büyüklüğü 9 olmalıdır. Tablo içerisindeki yazı puntosu ihtiyaç durumunda 8 olarak verilmelidir.
7. Şekiller GIF veya JPEG formatında net ve anlaşılır olmalıdır.
8. Tablo ve Şekillere metin içinde atıf yapılmalıdır.
9. Şekillerde kaynak kullanılmış ise parantez içinde belirtilmelidir.
10. Sayfa sonuna sığmayan tablo ve şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir.
11. Şekiller metnin bütünlüğünü bozacak sayı ve biçimdeyse “Kaynaklar”dan sonra “Ekler” kısmında verilmelidir.

Kaynaklar
1. APA 7 kriterleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
2. Kaynakça yazı tipi Calibri (gövde) 9 punto olmalıdır.
3. Kaynaklara yapılan atıflar, dipnot yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır.
4. Metin içi ve parantez içi atıf gösterimi aşağıda yer aldığı gibi olmalıdır.

Atıf türü
Metin içi atıflar
Parantez içi atıflar
Tek Yazarlı

Sak (2014), 

Chan (2019)

(Sak, 2014)

(Chan, 2019)

İki Yazarlı

Metin ve Şen (2007), 

Sternberg and Lubart (1999)

(Metin & Şen, 2007), 

(Sternberg & Lubart, 1999)

Üç ve daha fazla yazarlı

Tekin vd. (2006)

Renzulli et al. (2005)

(Tekin vd., 2006)

(Renzulli et al., 2005)


5. Kaynak listesi, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.
6. Kaynakların doğruluğu, yazarların sorumluluğundadır.