Değerlendirme Süreci

ADÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisinde (EFED) üç aşamalı değerlendirme süreci gerçekleştirilmektedir.

İlk aşama ön kontrol olarak adlandırılır. Bu aşamada yayınlanmak için gönderilen aday makalenin ilk değerlendirmesi editör ve editör ofisi tarafından yapılır. Aday makalenin, derginin öncelikli çalışma alanları kapsamında olup olmadığı; metin içi referanslar, alıntılar ve kaynakça ile tablo şekil ve grafiklerin dergi yazım kurallarına (APA-6) uyumu; makalenin etik kurallara uygunluğu incelenir (Bkz. Ön Kontrol Formu). Ön kontrol aşaması dergi için 7, yazar için 15 gün olmaktadır. Dergi yetkilileri en geç 7 gün içinde ön kontrol işlemini tamamlarlar. Bu aşamada yazardan istenen bir düzenleme varsa, yazar 15 gün içinde bu düzenlemeyi tamamlar. Ön değerlendirme sonucunda uygun görülen makaleler ikinci aşama olan hakem değerlendirme aşamasına geçer. Ön kontrol aşamasındayken yazar/yazarlar isterse makaleyi geri çekebilir.

İkinci aşamada aday makale Kör Hakemlik (Blind Review) esasına göre alanında uzman en az doktora derecesine sahip en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakemlere makaleyi değerlendirmek için bir aylık süre verilir. Bu süre bir sefere mahsus olmak üzere bir ay uzatılır. Süreç içinde, on beş gün aralıklarla hakemlere hatırlatma mesajı gönderilir. İki aylık süre zarfında değerlendirme işlemi tamamlanmayan makaleler için yeni bir hakem ataması yapılır. Değerlendirme eğitim araştırmalarındaki temel kriterlere göre hazırlanmış forma (Bkz. Hakem Değerlendirme Formu) göre yapılır. Hakemler yaptıkları değerlendirme sonucuna göre çalışmanın ret edilmesini önerebilirler. Çalışmanın yapılacak düzeltmeler ile yayınlanabilir niteliğe ulaşacağını düşündüklerinde küçük düzeltme yâda büyük düzeltme önerebilirler. Yapılan değerlendirmelerde makaleye hakemler tarafından revizyon önerilmesi yazının yayınlanmak için kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Yazar/yazarlar hakem eleştiri ve önerilerine uygun olarak çalışmalarını revize etmekle sorumludur. Yazar/yazarlar revizyonları makale üstünde gösteren “Değişikliklerin İzlendiği Dosya” isimli dosyaya ek olarak “Cevap Mektubu” hazırlarlar. Cevap Mektubu makaleyi geliştirmek için hakem eleştirileri ve önerileri çerçevesinde yapılan tüm değişiklikleri anlatan bir mektuptur (Bkz. örnek Cevap Mektubu). Değerlendirme aşamasındayken yazar makalesini geri çekemez. Hakemlerden birinin ret vermesi, birinin kabul etmesi durumunda üçüncü hakemden görüş istenir ya da editör değerlendirmesiyle nihai karar verilir. Hakem değerlendirmesi sonucu kabul alan aday makale için üçüncü aşama olan son kontrol aşamasına geçilir.

Üçüncü aşamada hakemlerin önerileri doğrultusunda kabul edilen makalelerin editör ve editör ofisi tarafından son kontrolleri yapılır. Son kontrol aşamasında yazar/yazarlardan düzeltme talep edilebilir. Yazının redaksiyonuna ek olarak son kontrol için hazırlanmış forma göre (Bkz. Son Kontrol Formu) format uygunluğu ile etik ilkelerin tekrar değerlendirildiği bu aşamanın süresi 7-15 gün arasında değişmektedir. Bu aşamanın sonunda  yazar(lar)dan EFED Mizanpaj Taahhütnamesi (Bkz. EFED Mizanpaj Taahhütnamesi) istenmektedir. Bu aşamada hem İngilizce hem de Türkçe editörleri tarafından makale edit edilir, varsa düzeltme önerileri yerine getirilir. Son kontrolleri yapılarak düzenleme aşamasına alınan makaleler Kabul Edilmiş Makaleler adı altında bir sonraki sayı için beklemeye alınır.

Herhangi bir sebeple iade edilen ya da reddedilen aday makaleler tekrar incelemeye alınmaz.

ADÜ-EFED, intihal içeren (benzerlik raporu istenen kriterlerin üzerinde olan) tüm aday makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir. Gönderilen tüm aday makaleler için benzerlik raporu sisteme yüklenmelidir. Derginin yayın politikasına göre benzerlik oranı toplamda %20, tek bir kaynak için ise %2’nin üzerinde olmamalıdır.

ADÜ-EFED’e gönderilen aday makalenin değerlendirilmesi maksimum altı ay sürmektedir. Belirtilen süre için yazar/yazarlara çalışmalarıyla ilgili değerlendirme sonucu bildirilmektedir.

Son Güncelleme Zamanı: 17.07.2020 09:57:00