Yıl 2017, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 23 - 28 2017-07-04

Effect of Different Irrigation Aplications on Yield and Some Quality Parameters of Drip Irrigated Vineyard
Damla Sulama ile Sulanan Bağda Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

Taner TOPUZ [1] , Necdet DAĞDELEN [2]


This research was conducted to determine the effect of different irrigation intervals and levels on  fresh grape yield, some quality parameters and water–yield functions of vineyard in the Manisa Alaşehir Plain conditions during the year of 2015. In the study, the field experiment, which was prepared in the form of three replications randomized blocks, was carried out as two factors. In the study, three different water levels and a total of 6 irrigation subjects were applied, which were selected for irrigation interval of 3 and 6 days and 33%, 67% and 100% of the cumulative evaporation of the Class A Pan according to these intervals. The results revealed that irrigation intervals and levels affected fresh grape yield and some quality parameters. The highest fresh grape yields were obtained as 2,002.7 kg/da from full  irrigation level of 100% (T100) treatment in 6 days intervals. The amounts of applied irrigation water 403.0 mm and seasonal water consumption value 600.3 mm in the full irrigation treatment. Irrigation water was applied 11 times during the growing season in the suggested treatments (T100). Water use efficiency values were between  2.99–3.99  kg/m3 . The yield response factor (ky) were found to be 0.69 and 0.58, for 3 days and 6 days  irrigation intervals, respectively.


Manisa Alaşehir ovasında 2015 yılında uygulanan bu araştırmada, sofralık bağda farklı su seviyelerinin ve sulama aralıklarının verim; bazı kalite özellikleri ile su–verim fonksiyonları üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada üç tekerrürlü tesadüf blokları şeklinde hazırlanan tarla denemesi iki faktörlü olacak şekilde yürütülmüştür. Araştırmada, sulama aralığı olarak 3 ve 6 gün seçilen ve bu aralıklara göre A sınıfı buharlaşma kabından oluşan birikimli buharlaşmanın %33, %67 ve %100’ünün karşılandığı üç farklı su seviyesi ve toplam 6 sulama konusu uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, sulama aralıkları ve su seviyelerinin yaş üzüm verimi ve kalite özellikleri üzerinde etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmada, en yüksek yaş üzüm verimi 6 gün sulama aralığında ve %100 sulama suyu uygulanan T100 konusundan (2,002.7 kg/da) elde edilmiştir. Önerilen T100 konusuna toplam 11 sulama ile sırasıyla 403 mm sulama suyu uygulanmış ve bu konudan yine 600.3 mm’lik mevsimlik bitki su tüketimi hesaplanmıştır. Toplam su kullanım randımanı değerleri, 2.99–3.99  kg/m3 arasında hesaplanmıştır. Oransal bitki su tüketimi eksikliği ile oransal verim azalması arasındaki ilişkiden elde edilen verim azalma oranı (ky) 3 günlük sulama aralığı için 0.69 olarak belirlenirken; 6 günlük sulama aralığı için 0.58 olarak belirlenmiştir.


 • Açıkgöz N, Aktaş ME, Mokhaddam AF, Özcan K (1994) Tarist An Agrostatistical Packageprogramme for Personel Computer. E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Kongresi, 1994, İzmir, 25-29.
 • Ağar S, Yazar A, Tangolar S, Çolak YB (2010) Çukurova Koşullarında Kısmi Kök Kuruluğu (Prd) ve Kısıntılı Damla Sulama Programlarının Kings Ruby Sofralık Üzüm Çeşidinin Verimine ve Su Kullanım Randımanına Etkileri. Çukurova Üniversitesi, ZF2008BAP Nolu Proje Sonuç Raporu, Adana.
 • Altındişli A, Kısmalı İ (1998) Bağcılıkta Sulamanın ve Ürün Yükünün Üzüm Verim ve Kalitesine Etkileri. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Cilt I, 7-11 Eylül 1998, Aydın, 269-276.
 • Anonim (2006) Manisa Tarım Master Planı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Manisa.
 • Anonim (2015) Manisa İli İklim Değerleri. Devlet Meteoroloji İşleri Manisa İl Kayıtları, Manisa.
 • Balo B, Misik S, Szilagyi Z (2005) Frost Hardiness of İrigated and Fertiged Chardonnay Grapevines. In: Williams LE (eds.), Prooceedings of the Seventh International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, Acta Hort., 689: 167-175.
 • Baştuğ R, Uzun İ, Hakgören F (1998) Antalya Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Asmalarda Verim, Kalite Özellikleri ve Su Kullanımına Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi 11: 81-90.
 • Çelik H, Ağaoğlu S, Fidan Y, Marasalı B, Söylemezoğlu G (1998) Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, Ankara.
 • Çevik B, Tangolar S, Gürsöz S (1997) Sulamanın GAP Alanında Yüksek Verimli Sofralık Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kaliteleri Üzerine Etkisi (II. Araştırma Dilimi). Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No:199, GAP Yayın No:114, Adana.
 • Çolak YB, Yazar A (2010) Akdeniz Bölgesinde Flame Seedless ve Italia Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Yaprak Su Potansiyeline Göre Sulama Programlarının Oluşturulması. Çukurova Üniversitesi ZF2007D23 Nolu Proje Sonuç Raporu, Adana.
 • Çolak YB, Yazar A, Sezen SM, Eker S, Tangolar S, Aktaş Z, Atağ G, Kuşvuran K (2014) Çukurova Koşullarında Kısmi Kök Kuruluğu (PRD) ve Kısıntılı Damla Sulama Programlarının Royal Sofralık Üzüm Çeşidinin Verimine ve Su Kullanım Randımanına Etkileri. TAGEM Proje No: TAGEM-BB-090201C2, Adana.
 • Doorenbos J, Kassam AH (1979) Yield Response to Water. FAO Irrigation and Drainage Paper No: 33, Rome.
 • Ferreyra RE, Selles GV, Parelta JA, Valenzuela JB (2004) Effect of Water Stress Applied at Different Development Periods of Caberrnet Sauvignon Grapevine on Production ond Wine Quality. In: Vallone RC (eds.), Prooceedings of International Symposium on Irrigation and Water Relations in Grapevine and Fruit Trees, ISHS Acta Horticulturae, 63(3): 277-286..
 • Grimes DW, Williams LE (1990) Irrigation Effects on Plant Water Relations and Productivity of Thompson Seedless Grapevines. Crop Sci. Soc. Of Am. 30: 255-260.
 • Gündüz A (2007) Tekirdağ Koşullarında Sulamanın Razaki ve Semillion Üzüm Çeşitlerinde Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Doktora Tezi (Basılmamış), Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Gündüz M, Korkmaz N (2008) Damla Sulama ile Sulanan Bağda Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Anadolu J. Of AARİ 18(1): 49-65.
 • Güngör Y, Erözel Z, Yıldırım O (1996) Sulama. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1443. Ders Kitabı:424, 295s, Ankara.
 • Howell TA, Cuence RH, Solomon KH (1990) Crop Yield Response. In: Hoffman GJ et al (eds.), Management of Farm Irrigation Systems, ASAE, St. Joseph, MI, 93-122.
 • Işık H, Yayla F, Delice A (1999) Değişik Terbiye Şekilleri Verilmiş İtalia ve Semillion Üzüm Çeşitlerinin Ekofizyolojik Tepkileri Üzerine Araştırmalar. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Sonuç Raporu No:35, Tekirdağ.
 • James LG (1988) Principles of Farm Irrigation System Desing. John Wiley and Sons. Inc., New York.
 • Kanber R (1984) Çukurova Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanarak Birinci ve İkinci Ürün Yerfıstığının Sulanması. Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 114, Rapor No: 64, Tarsus.
 • Kocamaz E, Gökçay E, Özışık S, Çalışkan A (1983) Azotlu Gübrelerin Bağlara En Uygun Atım Zamanı ve Adedini Tespit Denemesi. Bağcılık Araştırmaları Ülkesel Projesi Sonuç Raporları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü. Cilt 2(2), Ankara.
 • Pudney S, McCarthy MG (2004) Water Use Efficiency of Field Grown Chardonnay Grapevines Subjected to Partial Rootzone Drying and Deficit Irrigation. Acta Hort. 664: 567-573.
 • Sağlam M, Işık H, Gündüz A, Uysal T, Orta AH, Erdem Y (2005) Tekirdağ Koşullarında Razaki ve Semillon Üzüm Çeşitlerinde Gençlik Döneminde Asmalarda Su Tüketiminin Belirlenmesi ve Sulamanın Vejatatif Gelişme Üzerine Etkileri. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Tekirdağ.
 • Şener S, İlhan İ (1992) Aşağı Gediz Havzasında Yuvarlak Çekirdeksiz Üzümün Su Tüketimi ile Sulamanın Verim ve Kaliteye Etkileri. Menemen Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Genel Yayın No: 182, Rapor Serisi No: 121, Menemen.
 • Ünal A (2008) Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Bağda A Sınıfı Buharlaşma Kabından Yararlanarak Uygulanacak Sulama Suyu Miktarının Belirlenmesi ve Sulama Programının Oluşturulması. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Yazar A, Tangolar S, Sezen SM, Çolak YB, Bilir H, Gençel B, Sabır A (2010) Yaprak Su Potansiyeli Kullanılarak Çukurova Koşullarında Yüksek Kaliteli Verim İçin Optimum Sulama Zamanının Belirlenmesi. TÜBİTAK 106O747 nolu Proje Sonuç Raporu, Adana.
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Yazar: Taner TOPUZ
Kurum: Tarım Kredi Kooperatifi, Beyağaç, Denizli
Ülke: Turkey


Yazar: Necdet DAĞDELEN
Kurum: ADNAN MENDERES UNIV
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Temmuz 2017

Bibtex @araştırma makalesi { aduziraat295343, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güney Kampüs, Çakmar AYDIN, 09100}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, pages = {23 - 28}, doi = {10.25308/aduziraat.295343}, title = {Damla Sulama ile Sulanan Bağda Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {TOPUZ, Taner and DAĞDELEN, Necdet} }
APA TOPUZ, T , DAĞDELEN, N . (2017). Damla Sulama ile Sulanan Bağda Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 23-28 . DOI: 10.25308/aduziraat.295343
MLA TOPUZ, T , DAĞDELEN, N . "Damla Sulama ile Sulanan Bağda Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 23-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/30199/295343>
Chicago TOPUZ, T , DAĞDELEN, N . "Damla Sulama ile Sulanan Bağda Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 23-28
RIS TY - JOUR T1 - Damla Sulama ile Sulanan Bağda Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi AU - Taner TOPUZ , Necdet DAĞDELEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.295343 DO - 10.25308/aduziraat.295343 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 28 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.295343 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.295343 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Damla Sulama ile Sulanan Bağda Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi %A Taner TOPUZ , Necdet DAĞDELEN %T Damla Sulama ile Sulanan Bağda Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi %D 2017 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 14 %N 1 %R doi: 10.25308/aduziraat.295343 %U 10.25308/aduziraat.295343
ISNAD TOPUZ, Taner , DAĞDELEN, Necdet . "Damla Sulama ile Sulanan Bağda Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Temmuz 2017): 23-28 . https://doi.org/10.25308/aduziraat.295343
AMA TOPUZ T , DAĞDELEN N . Damla Sulama ile Sulanan Bağda Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2017; 14(1): 23-28.
Vancouver TOPUZ T , DAĞDELEN N . Damla Sulama ile Sulanan Bağda Farklı Sulama Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2017; 14(1): 28-23.