Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, 176 - 199, 30.12.2018
https://doi.org/10.17984/adyuebd.429716

Öz

Bu araştırmanın amacı ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin dik temel yazı ile harf yazım hatalarının incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kapsamında Yozgat Merkez ilçeye bağlı Çalatlı Kasabası ilkokul birinci sınıfta öğrenim gören 112 öğrenci ile çalışılmıştır. Öğrencilerin 60’ı kız öğrenci, 52’si erkek öğrencidir. Araştırma, 2018 yılı nisan ayında gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak İlköğretim Türkçe Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabında yer alan bir metin kullanılmıştır. Metin öğrencilerce çizgili kâğıda kopya edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bir öğrencinin aynı metinde aynı harfi farklı şekillerde yazmış olması tespit edilmiştir. Harfleri satır boşluğuna uygun büyüklükte yazamamaları belirlenmiştir. Diklik konusunda sıkıntılar olduğu anlaşılmaktadır. Yuvarlak içeren harflerde yuvarlağın tamamen kapatılmadığı, yuvarlağın az bir parçasında çizim eksikliği yapıldığı anlaşılmaktadır. Noktalı veya kısa çizgili olan harflerde yer alan nokta veya kısa çizginin normalden çok daha uzun çizildiği belirlenmiştir. Harflerde yer alan yatay çizgilerin düz değil, eğimli olarak çizildiği görülmüştür. l ve t harflerinin alt bitiş noktasındaki hafif tırnağın normalden çok daha uzun çizildiği tespit edilmiştir. Tüm harflerin yazımında gözlenen bir başka yazım hatası, harflerin satır çizgisine uygun olarak yazılmamasıdır. Araştırma sonuçları kapsamında önerilerde bulunulmuştur.   

Kaynakça

 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 33 (168), 27-34.
 • Calp, M. (2013). Yazma problemi olan bir öğrenciye bitişik eğik yazı öğretimi (bir eylem araştırması). E-İnternational Journal Of Educational Research. 4 (1), 1-28.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed: S. B. Demir). İstanbul: Eğiten Kitap.
 • Gray, W. S. (1975). Okuma ve yazı öğretimi (İkinci Basılış) (Çev. Nejat Yüzbaşıoğulları), İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Güneş, F. (2017). Bitişik eğik ve dik temel yazı savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2 (3), 1 - 20.
 • Kodan, H. (2016). Yazma güçlüğü olan üçüncü sınıf öğrencisinin El yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. (2), 523-539.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2012). Temel yazı. Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, B., Huberman, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özcan, A. O. (1992). ilkokuma - yazma ögretim programlarının geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 167-178.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim. 37 (165). 168-179.
 • Ömeroğlu (2016). Şirin elma. Ankara: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Examination of Vertical Essential Writing Letter Problems of Primary School First Grade Students

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, 176 - 199, 30.12.2018
https://doi.org/10.17984/adyuebd.429716

Öz

The aim of this research is to examine the writing errors of the primary basic writing and the letters of the first grade primary school students. The research was carried out by qualitative research method using document analysis method. Within the scope of easily accessible case sampling, Çalatlı Town, which is connected to Yozgat Central District, has worked with 112 students studying in the first grade primary school. 60 of the students are female students, and 52 are male students. The research was conducted in April 2018. As a data collection tool, a text in the Primary School Turkish Course and Student Workbook was used. The texts were copied on the student's stripes. In the analysis of the obtained data, a descriptive analysis technique was used. As a result of the research, it has been determined that a student wrote the same letter in different forms in the same text. It has been determined that they can not write letters in a line size appropriate for the line space. It is understood that there is a problem with the diversity. In the case of letters containing a circle, it is understood that the circle is not completely closed, and that there is a lack of drawing in a small part of the circle. It has been determined that the dot or short line in the letters with dots or short lines is drawn much longer than normal. It is seen that the horizontal lines in the letters are drawn not in a straight line but in a curved line. It has been found that the light tack at the lower end of the letters l and t is drawn much longer than normal. Another typing error observed in the writing of all letters is that the letters are not written in line with the line. Suggestions were made within the scope of the research results.

Kaynakça

 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 33 (168), 27-34.
 • Calp, M. (2013). Yazma problemi olan bir öğrenciye bitişik eğik yazı öğretimi (bir eylem araştırması). E-İnternational Journal Of Educational Research. 4 (1), 1-28.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed: S. B. Demir). İstanbul: Eğiten Kitap.
 • Gray, W. S. (1975). Okuma ve yazı öğretimi (İkinci Basılış) (Çev. Nejat Yüzbaşıoğulları), İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Güneş, F. (2017). Bitişik eğik ve dik temel yazı savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2 (3), 1 - 20.
 • Kodan, H. (2016). Yazma güçlüğü olan üçüncü sınıf öğrencisinin El yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. (2), 523-539.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2012). Temel yazı. Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, B., Huberman, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özcan, A. O. (1992). ilkokuma - yazma ögretim programlarının geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 167-178.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim. 37 (165). 168-179.
 • Ömeroğlu (2016). Şirin elma. Ankara: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özgür BABAYİĞİT> (Sorumlu Yazar)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6123-0609
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { adyuebd429716, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, number = {2}, pages = {176 - 199}, doi = {10.17984/adyuebd.429716}, title = {İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Babayiğit, Özgür} }
APA Babayiğit, Ö. (2018). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 8 (2) , 176-199 . DOI: 10.17984/adyuebd.429716
MLA Babayiğit, Ö. "İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 8 (2018 ): 176-199 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyuebd/issue/42182/429716>
Chicago Babayiğit, Ö. "İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 8 (2018 ): 176-199
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi AU - ÖzgürBabayiğit Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.429716 DO - 10.17984/adyuebd.429716 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 176 EP - 199 VL - 8 IS - 2 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.429716 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.429716 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi %A Özgür Babayiğit %T İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi %D 2018 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17984/adyuebd.429716 %U 10.17984/adyuebd.429716
ISNAD Babayiğit, Özgür . "İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 8 / 2 (Aralık 2018): 176-199 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.429716
AMA Babayiğit Ö. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi. AUJES. 2018; 8(2): 176-199.
Vancouver Babayiğit Ö. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2018; 8(2): 176-199.
IEEE Ö. Babayiğit , "İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, c. 8, sayı. 2, ss. 176-199, Ara. 2018, doi:10.17984/adyuebd.429716
Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.