Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1, 1 - 19, 30.06.2020
https://doi.org/10.17984/adyuebd.575638

Öz

Kaynakça

 • Bıkmaz, F. H., Aksoy, E., Tatar, Ö. ve Altınyüzük, C. A. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim Dergisi, 38 (168), 288-303.
 • Birinci, A. (1996). Üniversite ve Kitap, T ürk Yurdu, 16(111).
 • Boydak, A. (2008). Yeni öğretim programlarına temel olan yaklaşımlar. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Bozan, M. (2012). Lisansüstü eğitimde nitelik arayışları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 1309-8012.
 • Cohen, L., Mannion, L. & Morrıson, K. (2007). Research Methods in Education. UK: Routledge, Taylor &Francis Group.
 • Demirhan-İşcan, C. ve Hazır-Bıkmaz, F. (2012). Eğitim programları ve öğretim alanında lisansüstü eğitim programlarının analizi ve öneriler. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 107-138.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.
 • Erden, M. (1993), Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: PEGEM Yayınları
 • Gömleksiz, M. N. ve Bozpolat, E. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanındaki lisansüstü Tezlerin değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 457-472.
 • Gözütok, F. D. (1994). Ankara üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi programlarının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2), 560-571.
 • Güven, İ. ve Tunç. B. (2007). Lisansüstü öğrencilerin akademik sorunları (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği) Millî Eğitim Sayı 173.
 • Karakiitük, K. (2002). Öğretim Üyesi Ve Bilim İnsanı Yetiştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaya, S. (2014). Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı lisansüstü eğitimin değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 802-826.
 • Kozikoglu, I., ve Senemoglu, N. (2015). The content analysis of dissertations completed in the field of curriculum and instruction (2009-2014). Education and Science, 40(182), 29-41.
 • Kurt, A. ve Erdoğan, M. (2015). Program değerlendirme araştırmalarının içerik analizi ve eğilimleri; 2004-2013 yılları arası. Eğitim ve Bilim Dergisi. 40(178), 199-224.
 • MEB (2012b). 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar. 30.05.2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr/haberler/2012/12YillikZorunluEgitimeYonelikGenelge.pdf adresinden alınmıştır.
 • Mıhçıoğlu, C. (1989). Eğitim (bilimleri) fakültesinin kuruluşu üzerine. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 347-391.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya Üniversitesi Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Özdemir, M. Ç., ve Arı, A. (2008). Eğitim programları ve öğretim bilim dalında yapılmış bazı doktora tezlerinin incelenmesi. H. Gümüş, O. Ramazan, & E. Esmer (Ed.), II. Lisansüstü Eğitim Sempozyum, 26-28 Eylül 2005: bildiriler kitabı (s. 40-63). İstanbul.
 • Özden, M. ve Ergin, B. (2013). Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırmalarda uygulanan etik kurallara yönelik düşüncelerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 155-169.
 • Saracaloğlu, A. ve Dursun, F. (2010). Türkiye’de eğitim programları ve öğretim alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Tam Metinler Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Semerci, Ç. ve Meral, E. (17-20 Ekim 2007). Lisansüstü eğitimde program değerlendirmeye ilişkin tezlerin meta değerlendirmesi. (Fırat Üniversitesi örneği). Eskişehir: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu.
 • Senemoğlu, N. (1991). A study of initial primary teacher training in England with implications for the system in Turkey. Yayımlanmamış araştırma raporu, Leicester: The University of Leicester.
 • Sünbül, A. M. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. (4. baskı). Konya: Eğitim Akademi Yayınları
 • Turan, M. (2006). Yeni ilköğretim programları. Gürol, M. (Ed.). Öğretimde planlama ve değerlendirme. (4.baskı). Ankara: Akış Yayıncılık.
 • Tuzcu, G. (2003), “Lisansüstü öğretim için yurtdışına öğrenci göndermenin planlanması”, Milli Eğitim Dergisi, ss.155-165.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (2001). Bilim Adamı Yetiştirme Lisansüstü Eğitim Ankara: TUBİTAK Matbaası.
 • URAP (2016). Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2017, http://tr.urapcenter.org/2015/2015_t5.php.
 • Varış, F. (1972). Türkiye’de Lisansüstü Eğitim: Pozitif Bilimlerin Temel ve Uygulamalı Alanlarında. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Varış, F. (1989). Eğitimde program geliştirmeye sistematik yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 22(1), 7-12.
 • Yapıcıoğlu, D., Kara, D. ve Sever, D. (2015). Türkiye’de program değerlendirme çalışmalarında eğilimler ve sorunlar: alan uzmanlarının gözüyle. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 6(12).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1, 1 - 19, 30.06.2020
https://doi.org/10.17984/adyuebd.575638

Öz

The aim of this study is to analyze the Curriculum and Education Departments (CED) offering postgraduate education in Turkey and the subjects of postgraduate and doctorate theses written in this field between 1974 and 2017. The lectures given in 28 universities with postgraduate and doctorate programs, the academic personnel, and the terms of acceptance to and graduation from the postgraduate education were taken into consideration. Written until 2017, totally 1599 theses (1162 postgraduate theses and 437 doctorate theses) were examined. Among 28 universities, the ones employing highest number of academic personnel were determined to be Gazi, Middle East Technical, and Hacettepe Universities. The most frequently offered courses were found to be related with “Curriculum Development” and “Curriculum Assessment”. The general average of score required to pass to these phase was determined to be minimum 2.00 for postgraduate and 2.50 for doctorate. Examining the theses from the aspects of themes, it was determined that the fields, on which the theses were written most frequently, were “Curriculum”, “Approach, strategy, and method”, “Attitude and value education”, and “Thinking Education and Learning Strategies”. Based on the study results, it is recommended to carry out the qualitative studies on this subject on a wider sample.

                                                                  © 2019 AUJES. All rights reserved

Kaynakça

 • Bıkmaz, F. H., Aksoy, E., Tatar, Ö. ve Altınyüzük, C. A. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim Dergisi, 38 (168), 288-303.
 • Birinci, A. (1996). Üniversite ve Kitap, T ürk Yurdu, 16(111).
 • Boydak, A. (2008). Yeni öğretim programlarına temel olan yaklaşımlar. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Bozan, M. (2012). Lisansüstü eğitimde nitelik arayışları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 1309-8012.
 • Cohen, L., Mannion, L. & Morrıson, K. (2007). Research Methods in Education. UK: Routledge, Taylor &Francis Group.
 • Demirhan-İşcan, C. ve Hazır-Bıkmaz, F. (2012). Eğitim programları ve öğretim alanında lisansüstü eğitim programlarının analizi ve öneriler. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 107-138.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.
 • Erden, M. (1993), Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: PEGEM Yayınları
 • Gömleksiz, M. N. ve Bozpolat, E. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanındaki lisansüstü Tezlerin değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 457-472.
 • Gözütok, F. D. (1994). Ankara üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi programlarının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2), 560-571.
 • Güven, İ. ve Tunç. B. (2007). Lisansüstü öğrencilerin akademik sorunları (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği) Millî Eğitim Sayı 173.
 • Karakiitük, K. (2002). Öğretim Üyesi Ve Bilim İnsanı Yetiştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaya, S. (2014). Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı lisansüstü eğitimin değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 802-826.
 • Kozikoglu, I., ve Senemoglu, N. (2015). The content analysis of dissertations completed in the field of curriculum and instruction (2009-2014). Education and Science, 40(182), 29-41.
 • Kurt, A. ve Erdoğan, M. (2015). Program değerlendirme araştırmalarının içerik analizi ve eğilimleri; 2004-2013 yılları arası. Eğitim ve Bilim Dergisi. 40(178), 199-224.
 • MEB (2012b). 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar. 30.05.2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr/haberler/2012/12YillikZorunluEgitimeYonelikGenelge.pdf adresinden alınmıştır.
 • Mıhçıoğlu, C. (1989). Eğitim (bilimleri) fakültesinin kuruluşu üzerine. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 347-391.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya Üniversitesi Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Özdemir, M. Ç., ve Arı, A. (2008). Eğitim programları ve öğretim bilim dalında yapılmış bazı doktora tezlerinin incelenmesi. H. Gümüş, O. Ramazan, & E. Esmer (Ed.), II. Lisansüstü Eğitim Sempozyum, 26-28 Eylül 2005: bildiriler kitabı (s. 40-63). İstanbul.
 • Özden, M. ve Ergin, B. (2013). Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırmalarda uygulanan etik kurallara yönelik düşüncelerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 155-169.
 • Saracaloğlu, A. ve Dursun, F. (2010). Türkiye’de eğitim programları ve öğretim alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Tam Metinler Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Semerci, Ç. ve Meral, E. (17-20 Ekim 2007). Lisansüstü eğitimde program değerlendirmeye ilişkin tezlerin meta değerlendirmesi. (Fırat Üniversitesi örneği). Eskişehir: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu.
 • Senemoğlu, N. (1991). A study of initial primary teacher training in England with implications for the system in Turkey. Yayımlanmamış araştırma raporu, Leicester: The University of Leicester.
 • Sünbül, A. M. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. (4. baskı). Konya: Eğitim Akademi Yayınları
 • Turan, M. (2006). Yeni ilköğretim programları. Gürol, M. (Ed.). Öğretimde planlama ve değerlendirme. (4.baskı). Ankara: Akış Yayıncılık.
 • Tuzcu, G. (2003), “Lisansüstü öğretim için yurtdışına öğrenci göndermenin planlanması”, Milli Eğitim Dergisi, ss.155-165.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (2001). Bilim Adamı Yetiştirme Lisansüstü Eğitim Ankara: TUBİTAK Matbaası.
 • URAP (2016). Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2017, http://tr.urapcenter.org/2015/2015_t5.php.
 • Varış, F. (1972). Türkiye’de Lisansüstü Eğitim: Pozitif Bilimlerin Temel ve Uygulamalı Alanlarında. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Varış, F. (1989). Eğitimde program geliştirmeye sistematik yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 22(1), 7-12.
 • Yapıcıoğlu, D., Kara, D. ve Sever, D. (2015). Türkiye’de program değerlendirme çalışmalarında eğilimler ve sorunlar: alan uzmanlarının gözüyle. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 6(12).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Memet KARAKUŞ Bu kişi benim
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6099-5420
Türkiye


Nihan ARSLAN NAMLI> (Sorumlu Yazar)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5425-1468
Türkiye


Ali KEMAL UĞUR>
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6042-4943


Seray DOĞRU ORAL Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-7144-8476


Nilgün SAKAR Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-2626-9772


Halil KAYA Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-3632-0757

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { adyuebd575638, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, number = {1}, pages = {1 - 19}, doi = {10.17984/adyuebd.575638}, title = {An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects}, key = {cite}, author = {Karakuş, Memet and Arslan Namlı, Nihan and Kemal Uğur, Ali and Doğru Oral, Seray and Sakar, Nilgün and Kaya, Halil} }
APA Karakuş, M. , Arslan Namlı, N. , Kemal Uğur, A. , Doğru Oral, S. , Sakar, N. & Kaya, H. (2020). An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 10 (1) , 1-19 . DOI: 10.17984/adyuebd.575638
MLA Karakuş, M. , Arslan Namlı, N. , Kemal Uğur, A. , Doğru Oral, S. , Sakar, N. , Kaya, H. "An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 10 (2020 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyuebd/issue/55657/575638>
Chicago Karakuş, M. , Arslan Namlı, N. , Kemal Uğur, A. , Doğru Oral, S. , Sakar, N. , Kaya, H. "An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 10 (2020 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects AU - Memet Karakuş , Nihan Arslan Namlı , Ali Kemal Uğur , Seray Doğru Oral , Nilgün Sakar , Halil Kaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.575638 DO - 10.17984/adyuebd.575638 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 10 IS - 1 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.575638 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.575638 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects %A Memet Karakuş , Nihan Arslan Namlı , Ali Kemal Uğur , Seray Doğru Oral , Nilgün Sakar , Halil Kaya %T An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects %D 2020 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 10 %N 1 %R doi: 10.17984/adyuebd.575638 %U 10.17984/adyuebd.575638
ISNAD Karakuş, Memet , Arslan Namlı, Nihan , Kemal Uğur, Ali , Doğru Oral, Seray , Sakar, Nilgün , Kaya, Halil . "An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 10 / 1 (Haziran 2020): 1-19 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.575638
AMA Karakuş M. , Arslan Namlı N. , Kemal Uğur A. , Doğru Oral S. , Sakar N. , Kaya H. An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects. AUJES. 2020; 10(1): 1-19.
Vancouver Karakuş M. , Arslan Namlı N. , Kemal Uğur A. , Doğru Oral S. , Sakar N. , Kaya H. An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2020; 10(1): 1-19.
IEEE M. Karakuş , N. Arslan Namlı , A. Kemal Uğur , S. Doğru Oral , N. Sakar ve H. Kaya , "An Analysis of the Curriculum and Education Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, c. 10, sayı. 1, ss. 1-19, Haz. 2020, doi:10.17984/adyuebd.575638
Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.