Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özdeğerlendirme Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt , Sayı 28, 1 - 30, 20.04.2018
https://doi.org/10.14520/adyusbd.332816

Öz

Bu çalışmanın amacı, cinsiyet, bölüm, mezun olunan lise türü, kişisel bilgisayara sahip olup olmama ve bilgisayar kullanım düzeyine göre coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının TPAB öz değerlendirme düzeylerini incelemektir. Bu araştırma ilişkisel tarama modeli ile yapılmış nicel bir çalışmadır. Araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek için gereksinim duyulan verilerin toplanmasına yönelik “teknolojik pedagojik alan bilgisi öz değerlendirme ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada istatistiksel analizler SPSS 17 programı kullanılarak yapılmıştır. Teknolojik pedagojik alan bilgisi öz değerlendirme düzeyini oluşturan bileşenler ile bağımsız değişkenler arasında ilişkisiz örneklemler için normal dağılım gösteren verilerde t- Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), normal dağılım göstermeyen verilerde ise Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda cinsiyete göre alan bilgi düzeyinde erkekler lehine; lise türünde düz lise ile meslek lisesi arasında meslek lisesi lehine, meslek lisesi ile Anadolu öğretmen lisesi arasında Anadolu öğretmen lisesi lehine, meslek lisesi ile Anadolu lisesi arasında Anadolu lisesi lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca kişisel bilgisayara sahip olan öğretmen adaylarının olmayan öğretmen adaylarına göre teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu ve bilgisayar kullanma becerilerinin de teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerinde anlamlı etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Alazcıoğlu, H. (2016). Öğretmen Adaylarının TPAB Yeterlik Düzeyleri ile WEB 2.0 Araçlarını Kullanım durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bal, M.S. & Karademir, N. (2013). “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Konusunda Öz-Değerlendirme Seviyelerinin Belirlenmesi.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 15-32.
 • Baran, E. & Bilici, S. (2015). “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Üzerine Alanyazın İncelemesi: Türkiye Örneği.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1). 15-32.
 • Çifçi, T. & Dikmenli Y. (2015). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Alan Bilgi Düzeyleri.” Journal of Educational Sciences, 4, 149-166.
 • Dikmenli Y. & Çifçi, T. (2015). “Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Alan Bilgi Düzeyleri.” CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 39(2),155-172.
 • Di̇kmenli̇, Y. (2015). “Öğretmen Adaylarının Coğrafya Okuryazarlığı Algı Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi.” Turkish Studies, 10(3), 353-368. Ekici, G. (2008). “Teknik Öğretmenlerin ve Teknik Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. “ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 42-55.
 • Gezer, B. & Sevim, Y. (2006). “Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İnternet Kullanımlarının Meslekî Gelişimlerine Etkisi (Elazığİli Örneği). “ Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5 (1),79-84.
 • Gençtürk, E. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hacıömeroğlu, G., Şahin, Ç. & Arcagök, S. (2014). “Turkish Adaption of Preservice Teachers’ Technological Pedagocigal Content Knowledge Asessment Instrument.“ Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 297-315.
 • Karademir, E. (2015). “Eğitsel İnternet Kullanımı ile Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutum Arasındaki İlişki: Öğretmen Adayları Örneği.” Turkish Studies, 10(15). 519-534.
 • Karadeniz, Ş. & Vatanartıran, S. (2015). “Primary School Teachers’ Pedagogical Content Knowledge.” Elementary Education Online, 14(3), 1017-1028. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri.(12. Baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kartal, T., Kartal, B., & Uluay, G. (2016). “Technological Pedagogical Content Knowledge Self Assessment Scale (TPACK-SAS) for Pre-Service Teachers: Development, Validity and Reliability.” International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(23),1-36
 • Kılınç, E., Başer, E. H., Kılınç, S., Kaya, M.M., Türküresin, H. &Kesten, A. (2016). “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Öz-Yeterlik Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması.” Turkish Studies, 11(14). 411-424.
 • Mishra, P. & Koehler, M. (2006). “Technological pedagogical content knowledge: A frame work for teacher knowledge.” The Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Pamuk, S., Ülken, A. & Şener Dilek, N. (2012).” Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanım Yeterliliklerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Kuramsal Perspektifinden İncelenmesi.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17). 415-438.
 • Öztürk, E. (2013). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi.” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2). 223-228.
 • Timur, B. & Taşar, M. F. (2011). “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması.” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2). 839-856.
 • Tokmak, S. H.,Konokman,Y, G.&Yanpar Yelken, T. (2013).” Mersin üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi.” Ahi Evran üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1). 35-51.
 • Yağcı, M. (2016). “Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3). 1327-1342.

The Investigation of Geography and Social Science Student Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge Self Assessment Level With Regard to Different Variables

Yıl 2018, Cilt , Sayı 28, 1 - 30, 20.04.2018
https://doi.org/10.14520/adyusbd.332816

Öz

The aim of this study is to investigate TPACK self-assessment level of Geography and Social Sciences student teachers with regard to their gender, field, high schools they graduated, possession of personal computers, and computer use level. Baseline descriptive survey followed with causal comparative method was used in this quantitative research. 130 senior student teachers were included in the study from Gazi and Ataturk University Faculty of Education Department of Geography Education, and Cumhuriyet University Faculty of Education Department of Social Sciences. T-test and ANOVA were used for the data showing normal distribution for the unrelated samples between the components determining technological pedagogical content knowledge self-assessment level and independent variables; Kruskal Wallis H test was used for the data not showing normal distribution. In findings of this research, significant differences were found in favor of males for the comparison of genders’ content knowledge, in favor of vocational high schools for the comparison between general high schools and vocational high schools, in favor of Anatolian teacher training high schools for the comparison between vocational high schools and Anatolian teacher training high schools. In addition, it is found that the student teachers possessing personal computers significantly have better computer use level than the student teachers not possessing personal.

Kaynakça

 • Alazcıoğlu, H. (2016). Öğretmen Adaylarının TPAB Yeterlik Düzeyleri ile WEB 2.0 Araçlarını Kullanım durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bal, M.S. & Karademir, N. (2013). “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Konusunda Öz-Değerlendirme Seviyelerinin Belirlenmesi.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 15-32.
 • Baran, E. & Bilici, S. (2015). “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Üzerine Alanyazın İncelemesi: Türkiye Örneği.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1). 15-32.
 • Çifçi, T. & Dikmenli Y. (2015). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Alan Bilgi Düzeyleri.” Journal of Educational Sciences, 4, 149-166.
 • Dikmenli Y. & Çifçi, T. (2015). “Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Alan Bilgi Düzeyleri.” CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 39(2),155-172.
 • Di̇kmenli̇, Y. (2015). “Öğretmen Adaylarının Coğrafya Okuryazarlığı Algı Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi.” Turkish Studies, 10(3), 353-368. Ekici, G. (2008). “Teknik Öğretmenlerin ve Teknik Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. “ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 42-55.
 • Gezer, B. & Sevim, Y. (2006). “Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İnternet Kullanımlarının Meslekî Gelişimlerine Etkisi (Elazığİli Örneği). “ Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5 (1),79-84.
 • Gençtürk, E. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hacıömeroğlu, G., Şahin, Ç. & Arcagök, S. (2014). “Turkish Adaption of Preservice Teachers’ Technological Pedagocigal Content Knowledge Asessment Instrument.“ Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 297-315.
 • Karademir, E. (2015). “Eğitsel İnternet Kullanımı ile Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutum Arasındaki İlişki: Öğretmen Adayları Örneği.” Turkish Studies, 10(15). 519-534.
 • Karadeniz, Ş. & Vatanartıran, S. (2015). “Primary School Teachers’ Pedagogical Content Knowledge.” Elementary Education Online, 14(3), 1017-1028. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri.(12. Baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kartal, T., Kartal, B., & Uluay, G. (2016). “Technological Pedagogical Content Knowledge Self Assessment Scale (TPACK-SAS) for Pre-Service Teachers: Development, Validity and Reliability.” International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(23),1-36
 • Kılınç, E., Başer, E. H., Kılınç, S., Kaya, M.M., Türküresin, H. &Kesten, A. (2016). “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Öz-Yeterlik Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması.” Turkish Studies, 11(14). 411-424.
 • Mishra, P. & Koehler, M. (2006). “Technological pedagogical content knowledge: A frame work for teacher knowledge.” The Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Pamuk, S., Ülken, A. & Şener Dilek, N. (2012).” Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanım Yeterliliklerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Kuramsal Perspektifinden İncelenmesi.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17). 415-438.
 • Öztürk, E. (2013). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi.” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2). 223-228.
 • Timur, B. & Taşar, M. F. (2011). “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması.” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2). 839-856.
 • Tokmak, S. H.,Konokman,Y, G.&Yanpar Yelken, T. (2013).” Mersin üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi.” Ahi Evran üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1). 35-51.
 • Yağcı, M. (2016). “Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3). 1327-1342.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taner ÇİFTÇİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2057-7136
Türkiye


Yurdal DİKMENLİ
0000-0003-3738-3095

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 28

Kaynak Göster

APA Çiftçi, T. & Dikmenli, Y. (2018). Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özdeğerlendirme Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi . Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (28) , 1-30 . DOI: 10.14520/adyusbd.332816