Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KOBİ’ lerde Yenilik Faaliyetleri ve Yenilikçi Ürünlerin Pazarlanması

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 2, 171 - 179, 15.12.2021

Öz

KOBİ’ler ekonominin kalbi olan kuruluşlardır. KOBİ’lerin başarılı olması ekonominin sağlıklı bir şekilde devamını sağlayacaktır. Sürdürülebilir büyüme, ihracat ve ekonomik istikrar açısından KOBİ’ler önem taşımaktadır. KOBİ’lerin değişen dünya koşullarında başarılı olabilmeleri için yenilikçi ürünleri üretmeleri önemlidir. Yenilikçi ürünlerin üretilmesi kadar pazarlanması da önem taşımaktadır. Rekabetin her geçen gün daha da arttığı uluslar arası pazarlarda klasik ürünlerin üretilmesi kar oranlarını düşürdüğü gibi ürünün satışını da zorlaştırmaktadır. KOBİ’lerde değişime ayak uydurmak zorundadır. KOBİ’ler ürettikleri yenilikçi ürünler ile ulusal ve uluslararası pazarlarda kendilerine yer edinmeye çalışmaktadırlar. Pazarda elde edilen başarı sayesinde ürünlerini yüksek kar oranları ile pazarlananın çabası içerisindedirler.
Bir ürünün tek başına üretilmesi yeterli değildir. KOBİ’ler tarafından üretilen yenilikçi ürünlerin pazarlanması ekonomik açıdan gereklidir. Yenilikçi ürünler için pazarlama faaliyetlerindeki başarı ürün ve üreticinin başarılı olmasını sağlayacaktır. Yenilikçi ürünlerin pazarlanmasında gösterilecek çabalar bu açıdan da son derece önemlidir. Yenilikçi ürünlerin pazarlanması bu ürünün üreticine rekabet üstünlüğü de sağlayacaktır. Makale daha çok bu alanda yapılan literatür taramasını ve önerileri içermektedir.

Kaynakça

  • Referans1 Aksoy, A. ve Demirel, E.T. (2007 ) ‘‘Yenilik Faaliyetleri Açsından KOBİ’ler’’ E-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 3, (3), C0064, 390-408. Referans2 Alparslan, A. & Çarıkçı, İ. (2014). İşletmede strateji oluşturma yaklaşımlarını değerlendirmeye yönelik bir vaka çalışması. İ. Ü İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 25 (76), 18-44.
  • Referans2 Ay, H.M. ve Talaşlı, E., (2007). Türkiye’deki KOBİ’lerin İhracattaki Yeri ve Karşılaştıkları Sorunlar, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı.
  • Referans3 Ayhan, E. (2011). Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında İnovasyonun Önemi Malatya’da Faaliyet Gösteren Hastanelerde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
  • Referans4 Carson, D., & Coviello, N. (1996). Qualitative researchissues at the marketing/entrepreneurship interface. Marketing Intelligence & Planning, 14(6), 51–58.
  • Referans5 Çatal, F. (2007) ‘‘BÖLGESEL KALKINMADA KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN (KOBİ) ROLÜ’’ Journal of Graduate Scholl of Social Science. 10/2 ss: 333-352
  • Referans6 El Kabbani R.N., Kalhoefer C. (2011), “Financing Resources for Egyptian Small and Medium Enterprises”, Working Paper No.28, German University in Cairo.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet Basalp 0000-0003-4539-2813

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2021
Kabul Tarihi 10 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Basalp, A. (2021). KOBİ’ lerde Yenilik Faaliyetleri ve Yenilikçi Ürünlerin Pazarlanması. Ahi Evran Akademi, 2(2), 171-179.