Cilt: 2 Sayı: 2, 15.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Doç. Dr. Halil Özcan ÖZDEMİR KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0021-3618
Örgütsel Davranış

Dergimiz Haziran ve Aralık ayları olma üzere yılda iki kez yayınlanan Uluslararası İndekslerde taranan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde  Sosyal Bilimlerin iktisat, işletme, turizm-seyahat-konaklama işletmeciliği, iletişim, hakla ilişkiler, tarım ekonomisi, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, eğitim yönetimi ve sağlık yönetimi alanlarında araştırma makalesi türünden, Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel/özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.

Dergimizde Sosyal Bilimler 'in iktisat, işletme, turizm-seyahat-konaklama işletmeciliği, iletişim, hakla ilişkiler, tarım ekonomisi, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, eğitim yönetimi ve sağlık yönetimi  alanlarında araştırma makalesi türünden, Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel / özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.

Dergiye gönderilecek çalışmalar aşağıdaki açıklamalara uygun olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca, açıklamaların altındaki linkte dergimizin makale şablonu bulunmaktadır. Yazarların çalışmalarını bu şablona uygun olarak hazırlamaları veya şablonu değiştirmeden üzerine kopyalamaları makalenin ön kabulünü hızlandıracaktır.

1. Dergiye gönderilecek eserler; MS Word programında Times New Roman 11 punto ile 1 satır aralıklı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılarak ve sayfa düzeninde tüm kenarlardan 2.5 cm’lik boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Tablolar en fazla 10 punto olmalıdır. Çalışma, kaynaklar ve ekler de dâhil 25 sayfayı geçmemelidir.

2. Dergiye gönderilecek AEA makale şablonuna uygun olarak hazırlanmış aday makale, yazar adları eklenmeden ve kimliklerini belli edecek bir ibare olmadan Dergipark sistemine yüklenmelidir. Yüklenen dosya adı yazarların adını içermemeli ve dosya bilgilerinde yazar bilgisi olmamalıdır.

3. "Telif Hakkı Devir Sözleşmesi" imzalanarak makale gönderim sürecinde Dergipark sistemine yüklenmelidir.

4. Eserin bölümleri şu sıraya uygun olmalıdır: Kapak sayfası (Türkçe başlık, Öz, İngilizce başlık, Abstract), ana metin, kaynaklar, geniş özet ve (varsa) ekler.

5. Dergimize gönderilecek eserlerin aşağıdaki özellikleri taşıması yayın birliğini sağlamak açısından önemlidir:

Başlık: Çalışmanın başlığı 12 punto, Times New Roman, ortalı, koyu, tek satır aralıklı, sadece kelimelerin baş harfleri büyük, 12 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve açık olarak yazılmalıdır.

Yazar(lar): Yazar(lar)ın açık adı ve soyadı baş harfleri büyük harf olmak üzere, 11 punto büyüklüğünde, başlık altında ortalı ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Kurum adresli ve E-posta adresi ismin altında, ortalı, 11 punto büyüklüğünde ve yine Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Öz: 9 punto, Times New Roman karekterinde, sağ ve sol kenarları ana metinden 1 cm içerden, tek satır aralıklı, tek paragraf halinde, araştırmanın amacını, yöntemini ve sonuçlarını kapsayacak şekilde düzenlenmeli ve 150-300 kelime arasında yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise “Türkçe Başlık” ve "Öz"; İngilizce ise “İngilizce Başlık” ve "Abstract" önce yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Her makalede Öz ve Abstract’ın alt kısmında 9 punto, tek satır aralıklı ve 3-5 kelime arasında, çalışmanın içeriğini yansıtacak anahtar kelimeler bulunmalıdır. Anahtar kelimeler cümle kalıbında yazılmalı, sadece birinci kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle başlayacak şekilde yazılmalıdır.

Ana metin: Ana metnin tamamı 11 punto, tek satır aralıklı ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Paragraflar 1 tab içeriden başlamalı, paragraf aralarına bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Eserin ana başlıkları 12 punto, tek satır aralıklı, ortalı, ilk harfleri büyük, kalın ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Diğer alt başlıklar, 11 punto, sola hizalı, ilk harfleri büyük ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Ana ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.

Tablolar: Tablolar metin içine yerleştirilmelidir. Tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıklandırılmalıdır. Tablolar APA 6 standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Tablolarda dikey çizgiler olmamalı, tablolarda kullanılan çizgiler en fazla 1,5 nk olmalı ve tablolarda satır ve sütun başlarındaki kategori adlandırmaları dışında; satır, sütun aralarında çizgi olmamalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo numarası içerecek şekilde; tablo adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo içeriğindeki metinler en fazla 10 punto boyutunda olmalı, satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır.

Şekiller: Şayet varsa diyagram, resim, şekil ve grafikler beyaz bir kâğıt üzerine basılabilecek ve anlaşılır nitelikte olmalıdır. Şekil başlığı şeklin altında, şekil numarası belirtilerek; şekil adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük, normal karakterde olmalıdır. Kaynak kullanılmış ise parantez içinde belirtilmelidir. Sayfa sonuna sığmayan şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir. Şekiller, metnin bütünlüğünü bozacak sayıda ve biçimde ise Ek olarak Kaynaklardan sonra verilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association-6) standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi makale yazım şablonunda bulunmaktadır.

Ekler: Şayet varsa makale ekler yeni bir sayfadan başlamalıdır. Yazar(lar) tarafından eserin ekine konulması gerektiği düşünülen ölçek, örnek vb. bu bölümde yer almalıdır.

Yazar Notları: Eğer yazar notu varsa başlıkta * (yıldız) işareti ile belirtilmeli, ana metnin sonunda kaynaklar listesinden önce yazılmalıdır.

*** Önemli Not***

Lütfen aday makalelerinizi AEA makale şablonunu kullanarak hazırlayınız.

Orijinal dokümandan kopyaladığınız metinleri "sağ tık" + "yalnızca metni koru" şeklinde yapıştırarak, biçimlendirmeyi bozmadan kullanabilirsiniz. 

Makalede koyu karakterlerle en az 3 kelime Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere / keywords yer verilmelidir.

Gönderilen eserler öncelikle konunun dergiye uyumu, yazıların objektiflik kriteri ve yayın etiği ilkelerine uygunluğu, şekil şartlarını sağlaması ve intihal içermemesi bakımından Yayın Kurulunca ön incelemeye (Herhangi bir intihal programı aracılığı ile) tabi tutulmakta ve uygun bulunanlar hakemlere gönderilmektedir.

Dergiye gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

Yayımlanan makale ve diğer çalışmalardaki görüşler ve bu konudaki hukuki sorumluluklar yazarlarına aittir.

Yayın Kurulunca uygun bulunan eserler için kör hakem uygulamasıyla değerlendirme yaptırılmakta ve en az iki hakemin olumlu görüşü ile yayına kabul edilmektedir. Hakem sayısı ve sürecin işletilmesine ilişkin usüller Dergi Editör Kurulu'nun inisiyatifindedir.

Editör Kurulu'nun gerek görmesi halinde uygulamalı çalışmalar için ek bilgi ve belge talep edilebilir. 

Telif Hakkı Formunu imzaladıktan sonra sisteme yükleyiniz. 
Yayın Etiği

"Ahi Evran Akademi (AEA)" Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda “Ahi Evran Akademi” Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.


Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.


Yayıncının Etik Sorumlukları

“Ahi Evran Akademi” Dergisi kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir dergi niteliğindedir. “Ahi Evran Akademi” Dergisi Editörler Kurulu’nu, “Ahi Evran Akademi” Yönetim Kurulu oluşturur.

“Ahi Evran Akademi” Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları

“Ahi Evran Akademi” Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden “Ahi Evran Akademi” Dergisi Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

“Ahi Evran Akademi” Dergisi Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
“Ahi Evran Akademi” Dergisi Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
“Ahi Evran Akademi” Dergisi Editörler Kurulu, “Ahi Evran Akademi” Dergisi'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
“Ahi Evran Akademi” Dergisi Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
“Ahi Evran Akademi” Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller.
“Ahi Evran Akademi” Editörler Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
“Ahi Evran Akademi” Dergisi Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

“Ahi Evran Akademi” Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. “Ahi Evran Akademi” Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:

Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları

“Ahi Evran Akademi” Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:

Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini “Ahi Evran Akademi” Dergisi'ne göndermemelidir.
Yazar(lar), “Ahi Evran Akademi” Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.
Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi


“Ahi Evran Akademi” Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda hozcanozdemir@gmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 

Dergimize makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir.