Yazım Kuralları

Dergiye gönderilecek çalışmalar aşağıdaki açıklamalara uygun olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca, açıklamaların altındaki linkte dergimizin makale şablonu bulunmaktadır. Yazarların çalışmalarını bu şablona uygun olarak hazırlamaları veya şablonu değiştirmeden üzerine kopyalamaları makalenin ön kabulünü hızlandıracaktır.

1. Dergiye gönderilecek eserler; MS Word programında Times New Roman 11 punto ile bir (tek) satır aralıklı olacak ve paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılarak ve sayfa düzeninde tüm kenarlardan 2.5 cm’lik boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Tablolar en fazla 10 punto olmalıdır. Çalışma, kaynaklar ve ekler de dâhil 25 sayfayı geçmemelidir.

2. Dergiye gönderilecek AEA makale şablonuna uygun olarak hazırlanmış aday makale, yazar adları eklenmeden ve kimliklerini belli edecek bir ibare olmadan Dergipark sistemine yüklenmelidir. Yüklenen dosya adı yazarların adını içermemeli ve dosya bilgilerinde yazar bilgisi olmamalıdır.

3. "Telif Hakkı Devir Sözleşmesi" imzalanarak makale gönderim sürecinde Dergipark sistemine yüklenmelidir.

4. Eserin bölümleri şu sıraya uygun olmalıdır: Kapak sayfası (Türkçe başlık, Öz, İngilizce başlık, Abstract), ana metin, kaynaklar, geniş özet ve (varsa) ekler.

5. Dergimize gönderilecek eserlerin aşağıdaki özellikleri taşıması yayın birliğini sağlamak açısından önemlidir:

Başlık: Çalışmanın başlığı 12 punto, Times New Roman, ortalı, koyu, tek satır aralıklı, sadece kelimelerin baş harfleri büyük, 12 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve açık olarak yazılmalıdır.

Yazar(lar): Yazar(lar)ın açık adı ve soyadı baş harfleri büyük harf olmak üzere, 11 punto büyüklüğünde, başlık altında ortalı ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Kurum adresli ve E-posta adresi ismin altında, ortalı, 11 punto büyüklüğünde ve yine Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Öz: 9 punto, Times New Roman karekterinde, sağ ve sol kenarları ana metinden 1 cm içerden, tek satır aralıklı, tek paragraf halinde, araştırmanın amacını, yöntemini ve sonuçlarını kapsayacak şekilde düzenlenmeli ve 150-300 kelime arasında yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise “Türkçe Başlık” ve "Öz"; İngilizce ise “İngilizce Başlık” ve "Abstract" önce yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Her makalede Öz ve Abstract’ın alt kısmında 9 punto, tek satır aralıklı ve 3-5 kelime arasında, çalışmanın içeriğini yansıtacak anahtar kelimeler bulunmalıdır. Anahtar kelimeler cümle kalıbında yazılmalı, sadece birinci kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle başlayacak şekilde yazılmalıdır.

Ana metin: Ana metnin tamamı 11 punto, tek satır aralıklı ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Paragraflar içeriden başlamayacak (girinti olmayacak) satırlarla aynı hizada olacak, paragraf aralarına bir (tek) satır boşluk bırakılmalıdır.

Eserin ana başlıkları 12 punto, tek satır aralıklı, ortalı, ilk harfleri büyük, kalın ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Diğer alt başlıklar, 11 punto, sola hizalı, ilk harfleri büyük ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Ana ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.

Tablolar: Tablolar metin içine yerleştirilmelidir. Tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıklandırılmalıdır. Tablolar APA 6 standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Tablolarda dikey çizgiler olmamalı, tablolarda kullanılan çizgiler en fazla 1,5 nk olmalı ve tablolarda satır ve sütun başlarındaki kategori adlandırmaları dışında; satır, sütun aralarında çizgi olmamalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo numarası içerecek şekilde; tablo adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo içeriğindeki metinler en fazla 10 punto boyutunda olmalı, satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır. Tablolar sayfada orta hizalı olacak.

Şekiller: Şayet varsa diyagram, resim, şekil ve grafikler beyaz bir kâğıt üzerine basılabilecek ve anlaşılır nitelikte olmalıdır. Şekil başlığı şeklin altında, şekil numarası belirtilerek; şekil adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük, normal karakterde olmalıdır. Kaynak kullanılmış ise parantez içinde belirtilmelidir. Sayfa sonuna sığmayan şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir. Şekiller, metnin bütünlüğünü bozacak sayıda ve biçimde ise Ek olarak Kaynaklardan sonra verilmelidir. Şekiller ve grafikler sayfada orta hizalı olacak.

Kaynaklar: Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association-6) standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi makale yazım şablonunda bulunmaktadır.

Ekler: Şayet varsa makale ekler yeni bir sayfadan başlamalıdır. Yazar(lar) tarafından eserin ekine konulması gerektiği düşünülen ölçek, örnek vb. bu bölümde yer almalıdır.

Yazar Notları: Eğer yazar notu varsa başlıkta * (yıldız) işareti ile belirtilmeli, ana metnin sonunda kaynaklar listesinden önce yazılmalıdır.

*** Önemli Not***

Lütfen aday makalelerinizi AEA makale şablonunu kullanarak hazırlayınız.

Orijinal dokümandan kopyaladığınız metinleri "sağ tık" + "yalnızca metni koru" şeklinde yapıştırarak, biçimlendirmeyi bozmadan kullanabilirsiniz. 

Makalede koyu karakterlerle en az 3 kelime Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere / keywords yer verilmelidir.

Gönderilen eserler öncelikle konunun dergiye uyumu, yazıların objektiflik kriteri ve yayın etiği ilkelerine uygunluğu, şekil şartlarını sağlaması ve intihal içermemesi bakımından Yayın Kurulunca ön incelemeye (Herhangi bir intihal programı aracılığı ile) tabi tutulmakta ve uygun bulunanlar hakemlere gönderilmektedir.

Dergiye gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

Yayımlanan makale ve diğer çalışmalardaki görüşler ve bu konudaki hukuki sorumluluklar yazarlarına aittir.

Yayın Kurulunca uygun bulunan eserler için kör hakem uygulamasıyla değerlendirme yaptırılmakta ve en az iki hakemin olumlu görüşü ile yayına kabul edilmektedir. Hakem sayısı ve sürecin işletilmesine ilişkin usüller Dergi Editör Kurulu'nun inisiyatifindedir.

Editör Kurulu'nun gerek görmesi halinde uygulamalı çalışmalar için ek bilgi ve belge talep edilebilir. 

Telif Hakkı Formunu imzaladıktan sonra sisteme yükleyiniz.