Yıl 2014, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 56 - 69 2014-12-31

The Impact of The SQ3R Fluency Reading Strategy on the Science Attitudes of 4th Grade Students in The Science and Technology Lesson
Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi

Ceylan İLHAN [1] , Ayfer ŞAHİN [2]


In this study It is tried to be indicated whether SQ3R fluency reading strategy has an effect upon students’ attitude towards skills in Science and Technology lesson or not. The research was designed in the model of pre-test post-test control grouped. The sample of the research involves 4th grade students having been chosen among the students in two different classes in Akpınar in Kırşehir. The study was applied on an experimental group and a control group for ten weeks.During the application SQ3R fluency reading strategy was applied in the experimental group in Science classes and in the control group lessons were carried out according to the plans provided by the available program . The research was designed in the model of pre-test post-test control grouped. The sample of the research involves 4th grade students having been chosen among the students in two different classes in Akpınar in Kırşehir. The study was applied on an experimental group and a control group for ten weeks.During the application SQ3R fluency reading strategy was applied in the experimental group in Science classes and in the control group lessons were carried out according to the plans provided by the available program. According to the data obtained as the result of the study When Students’ post test results of their attitude towards Science was compared both in experimental and control group, a meaningful difference could not be found in favour of experimental group in SQ3R technique. However, a little increase was observed in post-test results of students.
Bu araştırmada SQ3R tekniğinin, fen ve teknoloji dersinde ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada bağımsız değişken olan SQ3R tekniğinin, öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ön test- son test kontrol gruplu deneme modelinde tasarlanmıştır Araştırmanın amacı doğrultusunda, bir deney ve bir kontrol grubu belirlenmiştir. Deney grubunda dersler SQ3R tekniği, kontrol grubunda ise mevcut programın öngördüğü etkinlikler doğrultusunda yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Kırşehir ili, Akpınar ilçesinin 4.sınıf öğrencileri arasından uygun örnekleme ile seçilen 2 şubedeki öğrencileri oluşturmuştur. Uygulama çalışmaları 10 hafta sürmüştür. Verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan ölçme aracı ve öğrencilere SQ3R akıcı okuma stratejisini uygulamak üzere düzenlenmiş 8 adet okuma metni kullanılmıştır. Ölçme aracı ve metinlerin geliştirilmesi sürecinde problemi tanımlama, taslak form oluşturma, uzman görüşü alma, ön uygulama formu oluşturma ve uygulamanın gerçekleştirilmesi aşamaları izlenmiştir. Ayrıca deney ve kontrol grubu öğrencilerine kişisel bilgilerini almak ve sosyo-ekonomik düzeylerini belirlemek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine “fen tutum ölçeği” ise ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre fen ve teknoloji dersinde deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin fen tutumlarına yönelik son test puanları karşılaştırıldığında deney grubu öğrencilerinin son test puanlarında bir miktar artış olsa da, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
 • ACAT, B. ve DEMİR, E. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Görüşleri, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.
 • AKYOL, H. (2008). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri, Ankara, Kök Yayıncılık.
 • BAŞDAĞ, G. (2006). 2000 Yılı Fen Bilgisi Dersi ve 2004 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. KILIÇ ÇAKMAK, E. AKGÜN, Ö. E. KARADENİZ, Ş. VE DEMİRCİ, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • CALP, M. (2005). Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi, Konya.
 • DOĞANAY, A. TÜRKOĞLU, A. Ve YILDIRIM, A. (2000). Okulda Başarı İçin Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri, Ankara. EĞİTİM İZLEME RAPORU. (2008).
 • Erişim:http://su-erg.advancity.net/uploads/pdf/
 • ERG_.pdf. (28 Eylül 2012).
 • GEAR, A.(2008). Nonfiction reading power: Teaching students how to think while they read all kinds of information, Canada Pembroke Publishers Limited Ontario.
 • HUDSON, Roxanne F.(2005). Reading Fluency Assessment and Instruction: What, Why, and How?, International Reading Association.
 • KAVCAR, C. OĞUZKAN, F. VE SEVER, S.(1997). Türkçe Öğretimi, Ankara.
 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu, Ankara.
 • ÖZ, F.(2003). Uygulamalı Türkçe Öğretimi, Ankara.
 • SENEMOĞLU, N.(2001). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan Uygulamaya, Ankara.
 • SEVER, S.(2004) Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Ankara.
 • TAŞDEMİR, A. (2008). Matematiksel Düşünme Becerilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıları, Problem Çözme Becerileri Ve Tutumları Üzerine Etkileri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
 • TATAR, N. (2006). İlköğretim Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • TUNÇ, T.vd.(2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitabı 7, Ankara.
 • YILMAZ, M.(2008). Kelime Tekrar Tekniğinin Akıcı Okuma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (5); 5-9.
 • http://timss.bc.edu/PIRLS2001.HTML (Erişim tarihi: 28/09/2013).
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ceylan İLHAN

Yazar: Ayfer ŞAHİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2014

Bibtex @ { aeusbed17432, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {56 - 69}, doi = {}, title = {Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {İlhan, Ceylan and Şahin, Ayfer} }
APA İlhan, C , Şahin, A . (2014). Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 56-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/1445/17432
MLA İlhan, C , Şahin, A . "Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2014 ): 56-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/1445/17432>
Chicago İlhan, C , Şahin, A . "Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2014 ): 56-69
RIS TY - JOUR T1 - Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi AU - Ceylan İlhan , Ayfer Şahin Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 69 VL - 1 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi %A Ceylan İlhan , Ayfer Şahin %T Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi %D 2014 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD İlhan, Ceylan , Şahin, Ayfer . "Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 1 (Aralık 2014): 56-69 .
AMA İlhan C , Şahin A . Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 1(1): 56-69.
Vancouver İlhan C , Şahin A . Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 1(1): 56-69.
IEEE C. İlhan ve A. Şahin , "Sq3r Akıcı Okuma Stratejisinin Fen ve Teknoloji Dersinde 4. Sınıf Ögrencilerinin Fen Tutumları Üzerine Etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 56-69, Ara. 2015