Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 2, 133 - 143, 24.12.2017

Öz
Bu araştırmanın
amacı, üniversitede öğrenim gören coğrafya bölümü öğrencilerinin Hindistan’ın
coğrafi özelliklerine ilişkin algı ve bilgilerini ortaya koymaktır.
Araştırmanın verileri nicel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi coğrafya öğretmenliği
bölümünde öğrenim gören 108 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak katılımcıların Hindistan’ın coğrafi özelliklerine ilişkin bilgi
düzeylerini belirlemek amacıyla, araştırmacılar tarafından geliştirilen toplam
33 maddelik anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket
22.0 programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin detaylı olarak
değerlendirilmesinde yüzde (%), frekans (f), aritmetik ortalama (), standart sapma (ss) ve bağımsız gruplar için t testi ve tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına
göre erkek öğrencilerin Hindistan’ın coğrafi özelliklerine ilişkin başarı
puanlarının kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine
katılımcıların Hindistan’ın coğrafi özelliklerine ilişkin toplam başarı
puanlarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre değişmediğine ulaşılmıştır.
Katılımcıların Hindistan’ın coğrafi özelliklerine ilişkin toplam başarı
puanları ile genel akademik ortalamaları ve düzenli olarak gazete, dergi, kitap
okuma alışkanlıklarının etkili olmadığı sonucuna ulaşılmamıştır.


The aim of this research is to reveal the perception
and knowledge of the geographical features of India students in the geography
department, which is studying at university. This research is based on the
quantitative research method. The study group of the study is composed of 108
students in the geography teacher education department of Gazi Education
Faculty in Gazi University. A questionnaire developed by the researchers was
used to determine participants' level of knowledge about India's geographical
characteristics as a means of data collection in the research. SPSS-22.0
package programme is used to analyze the collected data. Percentage (%),
frequency (f), arithmetic mean (
), standard deviation (ss) and t test and one way
variance analysis (ANOVA) tests for independent groups were applied in the
evaluation of the research data. According to the findings of the research, it
was concluded that the male students' achievement scores on the geographical
characteristics of India are higher than the female students. It was also found
that the participants' total achievement scores regarding the geographical
characteristics of India did not change according to the grade level they had
studied. The participants' overall achievement scores on the geographical
characteristics of India did not reach the general academic average and the
result of
regular
newspaper, magazine and book reading habits were not effective.

Kaynakça

 • Aksoy, B., ve Koç, H. (2012). Türkiye’de öğrenim gören lisans öğrencilerinin zihin haritasında Avrupa Birliği algısı (Ankara İli Örneği). Milli Eğitim, 196, 107-122.
 • Arslan, H. (2010). Hinduizm. Kitap tanıtımı ve tenkitler. Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 7(3), 219-229.
 • Çalış, A. (2006). Hindistan ülke profili. Ankara: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. Demir, O. (2016). Nüfus politikaları ve Çin, Fransa ve Türkiye örneklerinin değerlendirilmesi. Social Sciences, 11(1), 41-61.
 • Dikmenli, Y. (2015). Öğretmen adaylarının coğrafya okuryazarlığı algı düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (3), 353-368.
 • Güner, İ. ve Ertürk, M. (2006). Kıtalar ve ülkeler coğrafyası. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • MEB. (2017). Coğrafya dersi öğretim programı. Ankara:Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özcan, A. (2004). Hindistan’da İngiliz hâkimiyeti ve ulemânın tavrı. Divan İlmî Araştırmalar, 17 (2),103-115.
 • Tunçel, H. (2002). Türk öğrencilerin zihin haritalarında İslam ülkeleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12(2), 83-103.
 • Uyanık, Y. (2011). Hindistan ülke raporu. Ankara:T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.
 • Yıldırım, L. (2013). Dış politikada yumuşak güç ve seçili örnek Hindistan. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 189-204.
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
 • https://www.haber3.com/guncel/tasdelen-hindistanda-100-milyon-turk-var-haberi-2320232

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 2, 133 - 143, 24.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Aksoy, B., ve Koç, H. (2012). Türkiye’de öğrenim gören lisans öğrencilerinin zihin haritasında Avrupa Birliği algısı (Ankara İli Örneği). Milli Eğitim, 196, 107-122.
 • Arslan, H. (2010). Hinduizm. Kitap tanıtımı ve tenkitler. Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 7(3), 219-229.
 • Çalış, A. (2006). Hindistan ülke profili. Ankara: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. Demir, O. (2016). Nüfus politikaları ve Çin, Fransa ve Türkiye örneklerinin değerlendirilmesi. Social Sciences, 11(1), 41-61.
 • Dikmenli, Y. (2015). Öğretmen adaylarının coğrafya okuryazarlığı algı düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (3), 353-368.
 • Güner, İ. ve Ertürk, M. (2006). Kıtalar ve ülkeler coğrafyası. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • MEB. (2017). Coğrafya dersi öğretim programı. Ankara:Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özcan, A. (2004). Hindistan’da İngiliz hâkimiyeti ve ulemânın tavrı. Divan İlmî Araştırmalar, 17 (2),103-115.
 • Tunçel, H. (2002). Türk öğrencilerin zihin haritalarında İslam ülkeleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12(2), 83-103.
 • Uyanık, Y. (2011). Hindistan ülke raporu. Ankara:T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.
 • Yıldırım, L. (2013). Dış politikada yumuşak güç ve seçili örnek Hindistan. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 189-204.
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
 • https://www.haber3.com/guncel/tasdelen-hindistanda-100-milyon-turk-var-haberi-2320232

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yurdal DİKMENLİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Turhan ÇETİN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dikmenli, Y. & Çetin, T. (2017). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 133-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/33268/336360