Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 133 - 143, 24.12.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı, üniversitede öğrenim gören coğrafya bölümü öğrencilerinin Hindistan’ın coğrafi özelliklerine ilişkin algı ve bilgilerini ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri nicel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi coğrafya öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 108 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların Hindistan’ın coğrafi özelliklerine ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla, araştırmacılar tarafından geliştirilen toplam 33 maddelik anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket 22.0 programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin detaylı olarak değerlendirilmesinde yüzde (%), frekans (f), aritmetik ortalama (), standart sapma (ss) ve bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre erkek öğrencilerin Hindistan’ın coğrafi özelliklerine ilişkin başarı puanlarının kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine katılımcıların Hindistan’ın coğrafi özelliklerine ilişkin toplam başarı puanlarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre değişmediğine ulaşılmıştır. Katılımcıların Hindistan’ın coğrafi özelliklerine ilişkin toplam başarı puanları ile genel akademik ortalamaları ve düzenli olarak gazete, dergi, kitap okuma alışkanlıklarının etkili olmadığı sonucuna ulaşılmamıştır.


The aim of this research is to reveal the perception and knowledge of the geographical features of India students in the geography department, which is studying at university. This research is based on the quantitative research method. The study group of the study is composed of 108 students in the geography teacher education department of Gazi Education Faculty in Gazi University. A questionnaire developed by the researchers was used to determine participants' level of knowledge about India's geographical characteristics as a means of data collection in the research. SPSS-22.0 package programme is used to analyze the collected data. Percentage (%), frequency (f), arithmetic mean (), standard deviation (ss) and t test and one way variance analysis (ANOVA) tests for independent groups were applied in the evaluation of the research data. According to the findings of the research, it was concluded that the male students' achievement scores on the geographical characteristics of India are higher than the female students. It was also found that the participants' total achievement scores regarding the geographical characteristics of India did not change according to the grade level they had studied. The participants' overall achievement scores on the geographical characteristics of India did not reach the general academic average and the result of regular newspaper, magazine and book reading habits were not effective.

Kaynakça

 • Aksoy, B., ve Koç, H. (2012). Türkiye’de öğrenim gören lisans öğrencilerinin zihin haritasında Avrupa Birliği algısı (Ankara İli Örneği). Milli Eğitim, 196, 107-122.
 • Arslan, H. (2010). Hinduizm. Kitap tanıtımı ve tenkitler. Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 7(3), 219-229.
 • Çalış, A. (2006). Hindistan ülke profili. Ankara: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. Demir, O. (2016). Nüfus politikaları ve Çin, Fransa ve Türkiye örneklerinin değerlendirilmesi. Social Sciences, 11(1), 41-61.
 • Dikmenli, Y. (2015). Öğretmen adaylarının coğrafya okuryazarlığı algı düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (3), 353-368.
 • Güner, İ. ve Ertürk, M. (2006). Kıtalar ve ülkeler coğrafyası. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • MEB. (2017). Coğrafya dersi öğretim programı. Ankara:Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özcan, A. (2004). Hindistan’da İngiliz hâkimiyeti ve ulemânın tavrı. Divan İlmî Araştırmalar, 17 (2),103-115.
 • Tunçel, H. (2002). Türk öğrencilerin zihin haritalarında İslam ülkeleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12(2), 83-103.
 • Uyanık, Y. (2011). Hindistan ülke raporu. Ankara:T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.
 • Yıldırım, L. (2013). Dış politikada yumuşak güç ve seçili örnek Hindistan. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 189-204.
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
 • https://www.haber3.com/guncel/tasdelen-hindistanda-100-milyon-turk-var-haberi-2320232

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 133 - 143, 24.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Aksoy, B., ve Koç, H. (2012). Türkiye’de öğrenim gören lisans öğrencilerinin zihin haritasında Avrupa Birliği algısı (Ankara İli Örneği). Milli Eğitim, 196, 107-122.
 • Arslan, H. (2010). Hinduizm. Kitap tanıtımı ve tenkitler. Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 7(3), 219-229.
 • Çalış, A. (2006). Hindistan ülke profili. Ankara: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. Demir, O. (2016). Nüfus politikaları ve Çin, Fransa ve Türkiye örneklerinin değerlendirilmesi. Social Sciences, 11(1), 41-61.
 • Dikmenli, Y. (2015). Öğretmen adaylarının coğrafya okuryazarlığı algı düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (3), 353-368.
 • Güner, İ. ve Ertürk, M. (2006). Kıtalar ve ülkeler coğrafyası. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • MEB. (2017). Coğrafya dersi öğretim programı. Ankara:Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özcan, A. (2004). Hindistan’da İngiliz hâkimiyeti ve ulemânın tavrı. Divan İlmî Araştırmalar, 17 (2),103-115.
 • Tunçel, H. (2002). Türk öğrencilerin zihin haritalarında İslam ülkeleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12(2), 83-103.
 • Uyanık, Y. (2011). Hindistan ülke raporu. Ankara:T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.
 • Yıldırım, L. (2013). Dış politikada yumuşak güç ve seçili örnek Hindistan. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 189-204.
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
 • https://www.haber3.com/guncel/tasdelen-hindistanda-100-milyon-turk-var-haberi-2320232

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yurdal DİKMENLİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-3738-3095
Türkiye


Turhan ÇETİN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed336360, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {3}, number = {2}, pages = {133 - 143}, title = {Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Dikmenli, Yurdal and Çetin, Turhan} }
APA Dikmenli, Y. & Çetin, T. (2017). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 133-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/33268/336360
MLA Dikmenli, Y. , Çetin, T. "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 133-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/33268/336360>
Chicago Dikmenli, Y. , Çetin, T. "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 133-143
RIS TY - JOUR T1 - Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri AU - Yurdal Dikmenli , Turhan Çetin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 143 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri %A Yurdal Dikmenli , Turhan Çetin %T Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri %D 2017 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Dikmenli, Yurdal , Çetin, Turhan . "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (Aralık 2017): 133-143 .
AMA Dikmenli Y. , Çetin T. Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 133-143.
Vancouver Dikmenli Y. , Çetin T. Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 133-143.
IEEE Y. Dikmenli ve T. Çetin , "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 133-143, Ara. 2017