Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 349 - 367 2019-12-24

Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma

Fatih Ferhat ÇETİNKAYA [1] , Hamdi Orhun GÜLBAHAR [2]


Bu çalışmanın amacı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde stratejik yönetim ve inovasyon arasındaki sinerjiyi incelemektir. Nicel bir araştırma deseninde planlanan çalışmada Ankara çevresinde faaliyet gösteren 35 farklı sektördeki 300 KOBİ yöneticisiyle yüz yüze anket tekniğinden yararlanılarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 23.0 ve Lisrel programlarına aktarılmış ve çözümleyici analizlere tabi tutulmuştur. Analizlerden elde edilen sonuçlar, yapılan literatür çalışmasıyla desteklenerek KOBİ’lerde stratejik yönetim ve inovasyon arasındaki sinerji ortaya konulmuştur. Analizler sonucunda işletme yöneticilerinin stratejik yönetim algılarıyla inovasyon süreçlerine yönelik algılarının arasında anlamlı bir doğru orantı tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda KOBİ’lerde stratejik yönetim ve inovasyon süreçleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş ve bir takım öneriler sunulmuştur. Ulaşılan sonuçların ve sunulan önerilerin bu doğrultuda yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.


Stratejik Yönetim, İnovasyon
 • Akdemir , B. (2010). Stratejik Yol Haritası Uygulamasının Stratejik Yönetim Bilincine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma .e-Journal of New World Sciences Academy, 5-4, s. 321.
 • Akgül, A.,& Çevik, O. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri (SPSS’ te İşletme Yönetimi Uygulamaları), 1.Baskı. Ankara: Emek Ofset.
 • Aktaş, E. (2018). İnovasyon Yönetimi ve İşletmelerde İnovasyon Yönetimine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Programı, İstanbul, s. 18.
 • Athapaththu , H. H. (2016). An Overview of Strategic Management: An Analysis of the Concept sand the Importance of Strategic Management. International Journal of Scientific and Research Publications, 6-2, s. 125-126.
 • Baykal, T. (2018). Örgütlerde Etkinlik ve Etkililik için Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama .Social Sciences Research Journal, 7-2, s. 153-154.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, S., & Demirel , F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Akademi.
 • Cormican, K.,&O'sullgvan, D. (2004). Auditing Best Practice for Effective Product Innovation Management. Technovation.
 • Çavuş, M. F. (2005). Aile İşletmelerinde Stratejik Yönetim . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14-2, s. 152.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları . Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demir , Ö.,& Sezgin, E. E. (2016). Kobilerde Stratejik Yönetim Anlayışına İnovasyon Perspektifinden Bakış . Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi, 4-1 , s. 22.
 • Demir, D. (2017). Stratejik Yönetim ve Marka Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Sektör Uygulaması (Tekstil Hazır Giyim). Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Dursun, Ö. O. (2017). İnovasyon Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. International Journal of Management and Administration, 1-1, s. 12-13.
 • Emeksizoğlu , B. (2008). İmalat Sektöründe İnovasyon, Türkiye'de İnovasyona Yönelik Engeller, Kaynaklar Ve Teşvikler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s. 4-5.
 • Esmaeili, N. (2015). Strategic Management and Its Application in Modern Organizations . International Journal of OrganizationalLeadership, 4, s. 121-125.
 • Eşki, H. (2009). Stratejik Yönetim ve Örgüt Kültürü; İlişkisel Bir Analiz. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 24 , s. 165.
 • Günay, Ö. (2007). KOBİ’lerde Yenilik Türlerinin Analizi ve Yenilik Engellerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karsavuran, S. (2013). Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı’nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı . Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, 16-2, s. 69-72.
 • Keskin, S. (2018). Girişimcilik ve İnovasyon Arasındaki İlişki . Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5-13, s. 186-188.
 • Kılcı, H. (2013). ''Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Stratejik Yönetim Uygulamaları: Tokat İli İmalat Kobileri Üzerinde Bir Çalışma'', Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,Tokat. 36-37-38-58-59.
 • Kılıç, R.,& Keklik, B. (2012). Kobi’lerde Genel Firma Özelliklerinin İnovasyon Uygulamalarına Etkisi: Balıkesir İlinde Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39, s. 93-118.
 • Öztokmak, Z. (2018). Yeni Tüketim Kültürü ve İnovasyon Çerçevesinde Konya İlinde Bulunan Üniversite Öğrencilerinin Fast Food Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi . Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, s. 25.
 • Peker, A. E.,&Boyraz, A. (2017). Stratejik Yönetim Kavramına Teorik Bir Yaklaşım. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,1-2, s. 70-72.
 • Persaud, N.,Woodhouse, M., &Scriven, M. (2016 ). Enhancing the Strategic Management Process Through the Use of Professional Evaluation Methods and the Logic of Evaluation, 12-26. Journal of Multi Diciplinary Evaluation , s. 3.
 • Pınar, İ.,Kamaşak, R., & Bulutlar, F. (2009). Strateji Geliştirme Süreçlerinin Yenilikçilik Üzerinde Etkisi. 21-23 Mayıs 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, (s. 399-404). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi .
 • Satı, Z. E.,& Işık, Ö. (2011). İnovasyon ve Stratejik Yönetim Sinerjisi: Stratejik İnovasyon. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9-2, s. 542.
 • Schermelleh, E. K.,Moosbrugger, H., &Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8-2.
 • Tabachnic, B.,&Fidell, L. (2007). Using multi variale statistics. Cambridge: Harper&Row.
 • Turengül, M. (2007). Stratejik Yönetim ve Kriz Dönemlerinde Önemi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, s. 65.
 • Türk , M.,& Kara, E. (2017). Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci : Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma . Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7-13, s. 554-555.
 • Utterback, J. M.,&Abernathy, W. J. (1975). A Dynamic Model of Processand Product Innovation. The International Journal of Management Science, 3-6, s. 642-644.
 • Van Veen-Dirks, P.,&Wijn, M. (2002). Strategic Control: Meshing Critical Success Factors with the Balanced Scorecard. Long Range Planning, 35 , s. 410-411-412.
 • www.oecd.org. (2018, 12 20). OECD: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6870 adresinden alınmıştır.
 • www.oecd.org. (2018, 11 14). OECD: https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm adresinden alınmıştır.
 • www.oecd.org. (2018, 9 21). OECD: https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm adresinden alınmıştır.
 • www.oecd.org. (2019, 1 2). OEDC: https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm adresinden alınmıştır.
 • www.oecd.org. (2019, 1 3). OECD: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6871 adresinden alınmıştır.
 • www.oecd.org. (2019, 1 7). OECD: https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm adresinden alınmıştır.
 • www.oecd.org. (2019, 1 10). OECD: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6873 adresinden alınmıştır.
 • www.oecd.org. (2019, 1 24). OECD: https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm adresinden alınmıştır.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2263-0479
Yazar: Fatih Ferhat ÇETİNKAYA
Kurum: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3246-8305
Yazar: Hamdi Orhun GÜLBAHAR
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed598079, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {349 - 367}, doi = {10.31592/aeusbed.598079}, title = {Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ÇETİNKAYA, Fatih Ferhat and GÜLBAHAR, Hamdi Orhun} }
APA ÇETİNKAYA, F , GÜLBAHAR, H . (2019). Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 349-367 . DOI: 10.31592/aeusbed.598079
MLA ÇETİNKAYA, F , GÜLBAHAR, H . "Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 349-367 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/50899/598079>
Chicago ÇETİNKAYA, F , GÜLBAHAR, H . "Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 349-367
RIS TY - JOUR T1 - Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma AU - Fatih Ferhat ÇETİNKAYA , Hamdi Orhun GÜLBAHAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.598079 DO - 10.31592/aeusbed.598079 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 349 EP - 367 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-0767- M3 - doi: 10.31592/aeusbed.598079 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.598079 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma %A Fatih Ferhat ÇETİNKAYA , Hamdi Orhun GÜLBAHAR %T Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 5 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.598079 %U 10.31592/aeusbed.598079
ISNAD ÇETİNKAYA, Fatih Ferhat , GÜLBAHAR, Hamdi Orhun . "Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2019): 349-367 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.598079
AMA ÇETİNKAYA F , GÜLBAHAR H . Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 349-367.
Vancouver ÇETİNKAYA F , GÜLBAHAR H . Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 367-349.