Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 15 - 31 2021-03-31

İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mevlüt UYGUR [1]


Öğretmenlerin algılarına göre ilkokul yöneticilerinin kültürel liderlik davranışlarıyla öğretmenlerin örgütsel imajı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2018-2019 öğretim yılında Konya ilinde devlet okullarındaki çalışan öğretmenleri kapsamaktadır. Okulların ve öğretmenlerin sayısını tespit etmek için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemi basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 18 ilkokuldan seçilen 380 öğretmendir. Araştırma verilerinin toplanmasında, “Kültürel Liderlik Ölçeği” ile “Örgütsel İmaj Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis H- testi ve Spearman rho korelasyon analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin ilkokul yöneticilerinin kültürel liderlik davranışlarına ilişkin algılarının genel ortalamasının “Katılıyorum” düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin örgütsel imaj algılarının genel ortalaması ise “Oldukça Katılıyorum” düzeyinde olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin algılarına göre, ilkokul yöneticilerinin kültürel liderlik davranışlarıyla öğretmenlerin örgütsel imajı arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kültürel liderlik davranışları, , imaj, , örgütsel imaj
 • Akbulut, B. (2015). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akman, A. (2019).Ortaokulların benimsedikleri örgütsel değerler ile öğretmenlerin okul imajına ilişkin algıları.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Akman, Y. (2017). Örgütsel çekicilik, örgütsel imaj ve örgütsel sadakat arasındaki ilişkilerin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aksu, A., Fırat, N.Ş. ve Şahin, İ. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin kültürel liderlik davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9(4), 490-507.
 • Atay, K. (2001). Öğretmen yönetici ve denetmenlerin bakış açısından okul kültürü ve öğretmenlerin verimliliğine etkisi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi, 7(2), 179-194.
 • Ay, M. H. (2014). Okul yöneticilerinin kültürel liderlik düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Bahçeci, M. (2009). Velilerin okul imajına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Başaran, İ. E. (1982).Örgütsel davranışın yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, No:111.
 • Başaran, İ. E. (2004). Yönetimde insan ilişkileri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bolat, İ. O. (2006). Konaklama işletmelerinde işgörenlerden yansıyan kurumsal imajın analizi ve bir uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Bursalıoğlu, Z. (2005). Okul yönetimde yeni yapı ve davranış (13. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (9. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çek, F. (2011). Bağımsız anaokulu ve ilköğretim okulu müdürlerinin kültürel liderlik davranışları ile okul öncesi öğretmenlerini iş doyumu arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Çelik, V. (2002). Okul kültürü ve yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Çelik, V. (2007). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çelikten, M. (2003). Okul kültürünün şekillendirilmesinde müdürün rolleri.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 453-462.
 • Değirmenci, S. (2006). Lise yöneticilerinin kültürel liderlik rollerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Demiröz, S. (2014). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları, örgütsel imaj algıları ve öğrenci başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Derin, Ö. (2003). Dershane yöneticilerinin kültürel liderlik rollerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Dincer M. K. (1998). Kişisel imaj.İstanbul:Alfa Yayınları.
 • Dutton, Jane E. and Dukerich, Janet M. (1991). “Keeping an eye on the mirror: image and identity in organizational adaptation,” Academy Of Management Journal, 34 (3), 517-554.
 • Duman, Ş. (2012). İlköğretim okullarında kurumsal imaj ve imaj yönetimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Erdoğan, B.Z., Develioğlu K., Gönüllüoğlu S. ve Özkaya, H. (2006). Kurumsal imajın şirketin farklı paydaşları tarafından algılanışı üzerine bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı: 15, 55-76.
 • Erdoğdu, M.Y., Umurkan, F., Kuru, F. (2013). Okul yöneticilerinin etik liderlik rolleri ile kurum imajı arasındaki ilişki. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 37-54.
 • Frandsen, S. (2017). Organizational image. In Scott, C., & Lewis, L. (Eds.). The International Encyclopedia of Organizational Communication, 4 Volume Set. John Wiley & Sons.1795-1804.
 • Gedikoğlu, T., Şahin, S. ve Büyükelbaşı, Ö. (2004). İlköğretim okulu yöneticilerinin kültürel liderlik davranışlarına ilişkin yönetici ve öğretmen algıları. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 19, 73-84.
 • Gençay, A. (2014). Öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve okul imajı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Geylani, A. (2013). Okul yönetiminde kültürel liderlik yaklaşımı ve toplumsal boyutu, Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-23.
 • Hiçyılmaz, Y. (2013). İlköğretim okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • İbicioglu, C. (1999). İlköğretim okulu yöneticilerinin kültürel liderlik davranışları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (18. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıçaslan, H. (2011). İlköğretim okullarının kurumsal imajına yönelik yönetici ve öğretmen algıları: Bolu ili merkez ilçesi örneği.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Köksal, O. (2011). Bir kültürel liderlik paradoksu: Paternalizm. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 101-122.
 • Kurşun, A. T.(2011). Okulların kurumsal imajının okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Lievens, F. (2017). Organizational image/reputation. In: S. Rogelberg & C.L. Reeve (Eds.) The The Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology (pp. 1116-1118), 2nd edition. Thousands Oaks, CA: Sage.
 • Maya, İ. (2017). İlkokul öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15( 29), 107-126.
 • Massey, J.E. (2003). A theory of organizational ımage management: antecedents, processes & outcomes. Orlando: International Academy of Business Disciplines Annual Conference.
 • Okay, A. (2000). Kurum kimliği (2.Baskı). Ankara: MediaCat Kitapları.
 • Özdemir, S. (2012). İlköğretim okullarında okul kültürü ile örgütsel sağlık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 18(4), 599-620.
 • Peltekoğlu, F. B. (1997). Kurumsal iletişim sürecinde imajın yeri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, 125-145.
 • Pérez, J.P., & Torres, E.M. (2017). Evaluation of the organizational image of a university in a higher education institution. Contaduría y Administración, 62(1), 123–140. https://doi.org/10.1016/j.cya.2016.01.007.
 • Selçuk, Ş. (2018). Özel ortaöğretim kurumlarında yöneticilerin inovasyon yeterlilikleri ile örgütsel imaj algısı ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Schein, E. H. (1990). Organizational culture. American Psychologist. 45 (2), 109-119.
 • Şahin, E. (2014). Ortaöğretim kurumlarında örgütsel kimlik, örgütsel imaj, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel adalet (Bursa örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Şanlı, Ö. ve Arabacı, İ. B. (2016). Liselerde çalışan öğretmenlerin örgütsel kimlik ve örgütsel imaj algılarının örgütsel bağlılıklarına etkisi. Education Sciences (NWSAES), 11(3), 126-152. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2016.11.3.1C0658.
 • Şimşek, M. (2018). Öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile psikolojik iyi olma düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Tahaoğlu, F. ve Gedikoğlu, T. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(58), 274-298.
 • Terzi, A.R. (2000). Örgüt kültürü, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tuna, M.R. (2014). Ortaokul müdürlerinin kültürel liderlik rolünün öğrenen okul düzeyine etkisi (İstanbul- Beykoz örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Uğurlu, C. T., & Ceylan, N. (2013). Öğretmenlerin, okullarına ilişkin örgütsel imaj algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 301-322.
 • Unutkan, G. A. (1995). İşletmelerin yönetimi ve örgüt kültürü. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Vigoda-Gadot, E., Vinarski-Peretz, H., & Ben-Zion, E. (2003). Politics and image in the organizational landscape: An empirical examination among public sector employees. Journal of Managerial Psychology, 18(8): 764 –787.
 • Weber, M. (2005). Bürokrasi ve otorite.(Çev: H. Bahadır Akın). Ankara: AdresYayınları.
 • Yıldırım, B. (2001). Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerinin öğretmenlerin iş doyumuna ve meslek ahlakına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Zengin, M. (2001). Ortaöğretimde okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile okul güvenliği ve örgütsel imaj arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3880-5731
Yazar: Mevlüt UYGUR (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed683343, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {15 - 31}, doi = {10.31592/aeusbed.683343}, title = {İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Uygur, Mevlüt} }
APA Uygur, M . (2021). İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 15-31 . DOI: 10.31592/aeusbed.683343
MLA Uygur, M . "İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 15-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/61082/683343>
Chicago Uygur, M . "İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 15-31
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Mevlüt Uygur Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.683343 DO - 10.31592/aeusbed.683343 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 31 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.683343 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.683343 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Mevlüt Uygur %T İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2021 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 7 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.683343 %U 10.31592/aeusbed.683343
ISNAD Uygur, Mevlüt . "İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Mart 2021): 15-31 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.683343
AMA Uygur M . İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 15-31.
Vancouver Uygur M . İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 15-31.
IEEE M. Uygur , "İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 15-31, Mar. 2021, doi:10.31592/aeusbed.683343