Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 375 - 388 2021-03-31

Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği

Ruhan İRİ [1]


Araştırma, kurumsal marka işletme mağazalarındaki pazarlama ve satış görevlilerinin cinsiyetlerinin müşterilerinin satın alma eğilimine yönelik algılarındaki önemini ve etkisini ortaya koymak ve literatüre katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma 01-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında, çalışmanın örneklemini oluşturan Mersin şehri Forum Mersin Alışveriş Merkezi içerisinde, yargısal olarak seçilen ve kurumsal işletme veya marka işletme mağaza zincirlerinden alışveriş yapan 555 tüketiciyle yüzyüze yapılan anketlerden elde edilen verilerin analiz edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma için, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Etik Kurulu 28.07.2020 tarih ve 86837521-050,99-E,32490 Etik Kurul sayı numarasıyla gerekli izin gerekli izin verilmiştir. Yapılan analizlere dayanarak, kurumsal işletme (marka) mağazalarındaki pazarlama ve satış görevli cinsiyetlerinin müşterilerin satın alma eğilimine yönelik tutum ölçeğinin, sadece işletmelerin pazarlama ve satış görevlilerinin cinsiyet tercihlerinin işletmeler arasındaki rekabette önemli olması ile ölçek faktörleri arasında anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Farkın kaynağını tespit etmek amacıyla yapılan Tukey testinde; işletmelerin pazarlama ve satış görevlilerinin cinsiyet tercihlerinin işletmeler arasındaki rekabette önemli olmasında anlamlı bir farklılık arasında, kadın pazarlama ve satış görevlileri lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Marka, İşletme, Pazarlama, Cinsiyet, Mersin
 • Acar, S. (2012). Kurumsal markaların tüketicilerin satın alma davranışı üzerine etkisi ve uygulama, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akdoğan, Ş. ve Karaarslan, M. H. (2010). Mağaza içerisinde tüketicinin kararını yönlendiren kişilerin etkisinin senaryo yöntemi ile ölçülmesi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 29-48.
 • Arnold, K. A., ve Bianchi, C. (2001). Relationship marketing, gender, and culture: Implications for consumer behavior. ACR North American Advances.
 • Arnould, E., J., Price, L. ve Zinkhan, G. M. (2002). Consumers. McGraw-Hill/Irwin, NewYork, USA. Avery, J. (2012). Defending the markers of masculinity: consumer resistance to brand gender-bending, International Journal of Research in Marketing, 29(4), 322-336.
 • Bakshi, S. (2012). Impact of gender on consumer purchase behaviour, Journal of Research in Commerce and Management, 1(9), 1-8.
 • Bal, M. (2012). Çalışan personelin kurumsal imaj oluşumuna etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 219-241.
 • Barletta, M., (2003). Marketing to women: how to understand, reach, and ıncrease your share of the world’s largest market segment, Chicago: Dearborn Trade Publishing.
 • Başfırıncı, Ç., Ergül, B. & Özgüden, B. (2018). İzleyici gözünden toplumsal cinsiyete meydan okuyan reklamlar. International Journal of Economic & Administrative Studies, (20), 199-216.
 • Chang, C. T. ve Tung, M. H. (2016). Intergenerational appeal in advertising: impacts of brand–gender extension and brand history. International Journal of Advertising, 35(2), 345-361.
 • Cleveland, M., Babin, B., Laroche, M., Ward, P., Bergeron, J. (2003). Information search patterns for gift purchases: A cross-national examination of gender differences. Journal of Consumer Behavior: An International Research Review, 3(1), 20–47.
 • Çabuk, S. ve Araç, S. K. (2013). Psikografik bir pazar bölümlendirme değişkeni olarak cinsiyet kimliği: Tüketim araştırmalarında cinsiyet kimliği kavramının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 27-40.
 • Çekiç, S. (2016). Davranışsal iktisat bağlamında cinsiyet farkının tüketici tercihlerine etkisi: Bartın örneği, (Yüksek Lisans Tezi), Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın.
 • Dökmen, Z., Y. (2015). Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Efe, Ü. (2017). Marka genişlemesi stratejisi ve türkiye'deki bazı ünlü markaların marka genişlemesi deneyimleri. Journal of International Social Research, 10(48), 606-613.
 • Fischer, E. ve Arnold, S., C., (1990). More Than A Labor of Love: Gender Role and Christmas Gift Shopping, Journal of Consumer Research, 17, 333-345.
 • Grohmann, B. (2009), Gender dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, vol. XLV, 105-119.
 • İri, R. (2020). The scale for the attıtudes of customers towards purchasıng tendency wıthın the context of busıness, marketıng and sales offıcers’ genders: A Valıdıty and reliability study, Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ), 8(3), 2776-2792.
 • Karahan, F. D. (2018). Tüketim toplumunda alışverişin cinsiyeti. Bildiriler Kitabı-IV, 169, 187-197.
 • Karahan, F. D. ve Adak, N. (2019). Tüketimin cinsiyeti: Tüketim toplumunda gençlerin tüketim eğilimleri, Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 2(1), 118-148.
 • Kılıçer, T., Boyraz, E. ve Tüzemen, A. (2016). Kadın, erkek, ya da? Hediye satın alma davranışında cinsiyet kimliği rolünün etkisi. Ege Academic Review, 16(1), 121-133.
 • Lieven, T. (2016). Customers choice of a salesperson during the initial sales encounter. Journal of Retailing and Consumer Services, 32, 109-116.
 • Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2007). Tüketici Davranışı, İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Peker, A., Özkan, E. Ve Okumuş, A. (2017). Marka genişlemesine yönelik tüketici tutumlarına etki eden faktörlerin yerli ve yabancı markalı ürünler açısından karşılaştırılması, Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(3), 19-37.
 • Peterson, R., A. (2005). Response Construction in Consumer Behavior Research, Journal of Business Research, 58, 348-353.
 • Strouse, A., W. (2019). Gender Trouble Couplets, Volume 1.
 • Tanrıkulu, C. (2017). Sex and gender identity differences in psychological job outcomes among salespeople. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 19(66), 499-519.
 • Tayfun, N. Ö. (2015). Market alışverişlerinde plansız satın alma davranışında demografik farklılığı belirlemeye yönelik bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), 87-94.
 • Yağcı, M. İ. ve İlarslan, N. (2010). The effect of advertisements and gender identity role on consumer buying behavior. Doğuş University Journal, 11(1), 138-155.
 • Yıldırım, Y. ve Büyükateş, S. (2020). Yazı tipi, yazı karakteri ve yazı renginin marka cinsiyet algılamasına etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 8(2), 2215-2244.
 • Yıldırım, Y. ve Kömürcü, A. H. (2019). Marka cinsiyetinin çeşitli markalar açısından değerlendirilmesi ve pazarlama stratejilerine yönelik öneriler. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(2), 150-174.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5981-9673
Yazar: Ruhan İRİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası YOK
Teşekkür Sayın Editör, Makaleyi dergi sistemine yazım kurallarına ve şablona uygun olarak yükledim. Kolay Gelsin. İyi çalışmalar.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed804881, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {375 - 388}, doi = {10.31592/aeusbed.804881}, title = {Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği}, key = {cite}, author = {İri, Ruhan} }
APA İri, R . (2021). Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 375-388 . DOI: 10.31592/aeusbed.804881
MLA İri, R . "Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 375-388 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/61082/804881>
Chicago İri, R . "Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 375-388
RIS TY - JOUR T1 - Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği AU - Ruhan İri Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.804881 DO - 10.31592/aeusbed.804881 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 375 EP - 388 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.804881 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.804881 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği %A Ruhan İri %T Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği %D 2021 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 7 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.804881 %U 10.31592/aeusbed.804881
ISNAD İri, Ruhan . "Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Mart 2021): 375-388 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.804881
AMA İri R . Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 375-388.
Vancouver İri R . Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 375-388.
IEEE R. İri , "Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 375-388, Mar. 2021, doi:10.31592/aeusbed.804881