Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 33 - 37 2019-04-29

Ülseratif Kolitli Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Seviyeleri ve Bu Parametrelerin Hastalık Aktivitesi ile İlişkileri
Paraoxonase 1 and Arylesterase Levels in Patients with Ulcerative Colitis and Their Relationships with the Disease Activity

Volkan Gökbulut [1] , Hakan Dursun [2] , Mustafa Kaplan [3] , Erkin Öztaş [4]


Giriş ve Amaç:  Bu çalışmada ülseratif kolitli hastalarda serum paraoksonaz 1 ve arilesteraz düzeyleri ve bu parametrelerin hastalık aktivitesi ile ilişkileri araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 38 aktif dönemde ülseratif kolit hastası ve 38 sağlıklı kontrol grubu hastası dahil edildi.  Çalışma grubu hastalarından hem aktif dönemde hem de remisyon sağlanınca paraoksonaz 1 ve arilesteraz enzim aktiviteleri çalışıldı. Paraoksonaz 1 ve arilesteraz enzim aktiviteleri aktif dönem, remisyon dönemi ve kontrol grubu arasında kıyaslandı.  Bulgular: Çalışma grubu hastalarının yaş ortalaması 40.3±14.6 yıl (19-78) olup hastaların 20’si erkek (%52.6) ve 18’i kadın (%47.4) idi. Kontrol grubu hastalarının demografik özellikleri çalışma grubuna benzerdi. Aktif dönemdeki ülseratif kolit hastalarının ortalama serum paraoksonaz 1 değeri 65.8±15.0 U/L, ortalama serum arilesteraz değeri ise 151.0±236.6 U/mL olarak tespit edildi. Remisyon dönemindeki hastalarda ortalama serum paraoksonaz 1 değeri 82.4±58.4 U/L, ortalama serum arilesteraz değeri ise 94.1±134.6 U/mL olarak tespit edildi. Kontrol grubundaki hastalarda ortalama serum paraoksonaz 1 değeri 131.7±63.5 U/L, ortalama serum arilesteraz değeri ise 287.3±295.6 U/mL olarak tespit edildi. Ülseratif kolitli hastalarda ortalama paraoksonaz 1 ve arilesteraz düzeyleri aktif ve remisyon dönemi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi (p>0.05). Aktif ve remisyon dönemindeki ülseratif kolitli hastalarda ortalama paraoksonaz 1 ve arilesteraz değerleri kontrol grubundaki sağlıklı bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0.05). Sonuç: ülseratif kolitli hastalarda paraoksonaz 1 ve arilesteraz aktivitelerinin kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı ancak hastalık aktivitesi ile paraoksonaz 1 ve arilesteraz aktiviteleri arasında ilişki bulunmadığı gösterilmiştir.

Background and Aims: In this study, we studied serum paraoxanase 1 and arylesterase levels in patients with ulcerative colitis and their relationship with disease activity. Material and Methods: Thirty-eight patients with active ulcerative colitis and 38 healthy controls were included in this study. Paraoxanase 1 and arylesterase enzyme activities in both active and remission phases were studied. Paraoxanase 1 and arylesterase enzyme activities in the active disease phase, the remission phase, and the control group were compared. Results: The mean patient age in the study group was 40.3±14.6 years (19-78); 20 patients were male (52.6%) and 18 were female (47.4%). The demographic characteristics of the patients in the control group were similar to those of the study group. The mean serum paraoxanase 1 level was 65.8±15.0 U/L, and the mean serum arylesterase level was 151.0±236.6 U/mL in patients in the active phase. The mean serum paraoxanase 1 level was 82.4±58.4 U/L, and the mean serum arylesterase level was 94.1±134.6 U/mL in patients in the remission phase. The mean serum paraoxanase 1 level was 131.7±63.5 U/L, and the mean serum arylesterase level was 287.3±295.6 U/mL in the control group. There was no statistically significant difference in mean paraoxanase 1 and arylesterase levels between patients in the active and remission phases (p > 0.05). The mean levels of paraoxanase 1 and arylesterase in patients in the active and remission phases were significantly lower than those in healthy controls (p < 0.05). Conclusion: In patients with ulcerative colitis, paraoxanase 1 and arylesterase enzyme activities were found to be significantly lower than those in the control group, but there was no relationship between disease activity and paraoxanase 1 and arylesterase enzyme activities.

  • Kaynaklar
  • 1. Çavuşoğlu H, İliçin G, Ünal S, Biberoğlu K, Süleymanlar G. İnflamatuar barsak hastalığı. İç Hastalıkları. 2. baskı. Ankara: Güneş Kitabevi, 2003:1577-90. 2. Tezel A. Etiopathogenesis of ulcerative colitis. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics 2009;2:7-12. 3. Fiocchi C. Future of IBD pathogenesis: How much work is left to do? Inflamm Bowel Dis 2008;14(Suppl 2):S145-7. 4. Friedman S, Blumberg RS. Inflammatory bowel disease. In; Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, et al. (eds). Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York; McGraw-Hill. 2005;1776-89. 5. Draganov DI, Teiber JF, Speelman A, et al. Human paraoxonases (PON1, PON2, and PON3) are lactonases with overlapping and distinct substrate specificities. J Lipid Res 2005;46:1239-47. 6. Mackness B, Durrington PN, Mackness MI. Human serum paraoxonase. Gen Pharmacol 1998;31:329-36. 7. Costa LG, Vitalone A, Cole TB, Furlong CE. Modulation of paraoxonase (PON1) activity. Biochem Pharmacol 2005;69:541-50. 8. Mackness B, McElduff P, Mackness MI. The paraoxonase-2-310 polymorphism is associated with the presence of microvascular complications in diabetes mellitus. J Intern Med 2005;258:363-8. 9. Baum L, Ng HK, Woo KS, et al. Paraoxonase 1 gene Q192R polymorphism affects stroke and myocardial infarction risk. Clin Biochem 2006;39:191-5. 10. Suchocka Z, Swatowska J, Pachecka J, Suchocki P. RP-HPLC determination of paraoxonase activity in human blood serum. J Pharm Biomed Anal 200611;42:113-9. 11. Gokdemir MT, Karakilcik AZ, Gokdemir GS. Prognostic importance of paraoxonase, arylesterase and mean platelet volume efficiency in acute ischaemic stroke. J Pak Med Assoc 2017;67:1679-83. 12. Utanğaç MM, Yeni E, Savaş M, et al. Paraoxonase and arylesterase activity in bladder cancer. Turk J Urol 2017;43:147-51. 13. Kul A, Uzkeser H, Ozturk N. Paraoxonase and arylesterase levels in Behcet's Disease and their relations with the disease activity. Biochem Genet 2017;55:335-44. 14. Trulove SC, Witts LJ. Cortisone in ulcerative colitis; preliminary report on a therapeutic trial. Br Med J 1954;2:375-8. 15. Isik A, Koca SS, Ustundag B, et al. Paraoxonase and arylesterase levels in rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2007;26:342-8. 16. Kafadar AM, Ergen A, Zeybek U, et al. Paraoxonase 192 gene polymorphism and serum para¬oxonase activity in high grade gliomas and menegiomas. Cell Biochem Funct 2006;24:455-60. 17. Yıldırım A, Aslan Ş, Ocak T, Yıldırım S, Kara F, Şahin YN. Serum paraoxonase/arylesterase activities and malondialdehyde levels in trauma patients. Eurasian J Med 2007;39:85-8. 18. Akçay MN, Yilmaz I, Polat MF, Akçay G. Serum paraox¬onase levels in gastric cancer. Hepatogastroenterology 2003;50(Suppl 2):cclxxiii-cclxxv. 19. Akçay MN, Polat MF, Yilmaz I, Akçay G. Serum paraoxonase levels in pancreatic cancer. Hepatogastroenterology 2003;50(Suppl 2):ccxxv-ccxxvii. 20. Elkiran ET, Mar N, Aygen B, et al. Serum paraoxonase and arylesterase activities in patients with lung cancer in a Turkish population. BMC Cancer 2007;15:48. 21. Başkol G, Başkol M, Yurci A, et al. Serum paraoxonase 1 activity and malondialdehyde levels in patients with ulcerative colitis. Cell Biochem Funct 2006;24:283-6. 22. D’Inca R, Cardin R, Benazzato L, et al. Oxidative DNA damage in the mucosa of ulcerative colitis increases with disease duration and dysplasia. Inflamm Bowel Dis 2004;10:23-7. 23. Sturniolo GC, Mestriner C, Lecis PE, et al. Altered plasma and mucosal concentrations of trace elements and antioxidants in active ulcerative colitis. Scand J Gastroenterol 1998;33:644-9. 24. Ferretti G, Bacchetti T, Moroni C, et al. Copper-induced oxidative damageon astrocytes: protective effect exerted by human high density lipoproteins. Biochimica Biophysica Acta 2003;1635:48-54. 25. Rothem L, Hartman C, Dahan A, et al. Paraoxonases are associated with intestinal inflammatory diseases and intracellularly localized to the endoplasmic reticulum. Free Radic Biol Med 2007;43:730-9. 26. Boehm D, Krzystek-Korpacka M, Neubauer K, et al. Paraoxonase-1status in Crohn's disease and ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis 2009;15:93-9. 27. Aviram M, Rosenblat M. Paraoxonases 1, 2, and 3, oxidative stress, and macrophage foam cell formation during atherosclerosis development. Free Radic Biol Med 2004;37:1304-16. 28. Mackness B, Durrington P, McElduff P, et al. Low paraoxonase activity predicts coronaryevents in the Caerphilly Prospective Study. Circulation 2003;107:2775-9. 29. Nakamura M, Saito H, Kasanuki J, et al. Cytokine production in patients with inflammatory bowel disease. Gut 1992;33:933-7. 30. Olson AD, Ayass M, Chensue S. Tumor necrosis factor and IL-1 beta expression in pediatric patients with inflammatory bowel disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1993;16:241-6. 31. Funakoshi K, Sugimura K, Sasakawa T, et al. Study of cytokines in ulcerative colitis. J Gastroenterol 1995;30(Suppl 8):61-3. 32. Kumon Y, Nakauchi Y, Suehiro T, et al. Proinflammatory cytokines but not acute phase serum amyloid A or C-reactive protein, downregulate paraoxonase 1 (PON1) expression by Hep G2 cells. Amyloid 2002;9:160-4. 33. Van Lenten BJ, Hama SY, de Beer FC, et al. Anti-inflammatory HDL becomes pro-inflammatory during the acute phase response. Loss of protective effect of HDL against LDL oxidation in aortic wall cell cocultures. J Clin Invest 1995;96:2758-67.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7906-2479
Yazar: Volkan Gökbulut
Kurum: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0045-7898
Yazar: Hakan Dursun
Kurum: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği, Erzurum

Orcid: 0000-0002-6959-765X
Yazar: Mustafa Kaplan (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Kırşehir
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3160-7492
Yazar: Erkin Öztaş
Kurum: Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği, Eskişehir
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { agd543505, journal = {Akademik Gastroenteroloji Dergisi}, issn = {1303-6629}, eissn = {2149-0600}, address = {}, publisher = {Türk Gastroenteroloji Vakfı}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {33 - 37}, doi = {10.17941/agd.543505}, title = {Ülseratif Kolitli Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Seviyeleri ve Bu Parametrelerin Hastalık Aktivitesi ile İlişkileri}, key = {cite}, author = {Gökbulut, Volkan and Dursun, Hakan and Kaplan, Mustafa and Öztaş, Erkin} }
APA Gökbulut, V , Dursun, H , Kaplan, M , Öztaş, E . (2019). Ülseratif Kolitli Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Seviyeleri ve Bu Parametrelerin Hastalık Aktivitesi ile İlişkileri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi , 18 (1) , 33-37 . DOI: 10.17941/agd.543505
MLA Gökbulut, V , Dursun, H , Kaplan, M , Öztaş, E . "Ülseratif Kolitli Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Seviyeleri ve Bu Parametrelerin Hastalık Aktivitesi ile İlişkileri". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 18 (2019 ): 33-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/agd/issue/45511/543505>
Chicago Gökbulut, V , Dursun, H , Kaplan, M , Öztaş, E . "Ülseratif Kolitli Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Seviyeleri ve Bu Parametrelerin Hastalık Aktivitesi ile İlişkileri". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 18 (2019 ): 33-37
RIS TY - JOUR T1 - Ülseratif Kolitli Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Seviyeleri ve Bu Parametrelerin Hastalık Aktivitesi ile İlişkileri AU - Volkan Gökbulut , Hakan Dursun , Mustafa Kaplan , Erkin Öztaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17941/agd.543505 DO - 10.17941/agd.543505 T2 - Akademik Gastroenteroloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 37 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-6629-2149-0600 M3 - doi: 10.17941/agd.543505 UR - https://doi.org/10.17941/agd.543505 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Gastroenteroloji Dergisi Ülseratif Kolitli Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Seviyeleri ve Bu Parametrelerin Hastalık Aktivitesi ile İlişkileri %A Volkan Gökbulut , Hakan Dursun , Mustafa Kaplan , Erkin Öztaş %T Ülseratif Kolitli Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Seviyeleri ve Bu Parametrelerin Hastalık Aktivitesi ile İlişkileri %D 2019 %J Akademik Gastroenteroloji Dergisi %P 1303-6629-2149-0600 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17941/agd.543505 %U 10.17941/agd.543505
ISNAD Gökbulut, Volkan , Dursun, Hakan , Kaplan, Mustafa , Öztaş, Erkin . "Ülseratif Kolitli Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Seviyeleri ve Bu Parametrelerin Hastalık Aktivitesi ile İlişkileri". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 18 / 1 (Nisan 2019): 33-37 . https://doi.org/10.17941/agd.543505
AMA Gökbulut V , Dursun H , Kaplan M , Öztaş E . Ülseratif Kolitli Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Seviyeleri ve Bu Parametrelerin Hastalık Aktivitesi ile İlişkileri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2019; 18(1): 33-37.
Vancouver Gökbulut V , Dursun H , Kaplan M , Öztaş E . Ülseratif Kolitli Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Seviyeleri ve Bu Parametrelerin Hastalık Aktivitesi ile İlişkileri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2019; 18(1): 37-33.