Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 1, 15 - 20, 26.04.2022
https://doi.org/10.17941/agd.1103710

Öz

Giriş ve Amaç: İnflamatuvar bağırsak hastalıkları; genetik yatkınlığı olan bireylerde, çevresel faktörler ve konakçının bağışıklık sisteminin uygunsuz etkileşimi ile ortaya çıktığı düşünülen kronik, tekrarlayıcı özellikte bir hastalık grubudur. Süreğen hastalık varlığı sıklıkla yüksek depresyon ve anksiyete ile ilişkilidir. Bu durum da daha fazla hastalık aktivitesi ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı olguların hastalık aktivitesini belirlemek ve hastalık aktivitesi ile depresyon varlığı ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanısı ile takip edilen 18 yaş üzeri hastalar çalışmaya dahil edildi. Crohn hastaları için Crohn Hastalık Aktivite İndeksi ve ülseratif kolit hastaları için Truelove-Witts Klinik Aktivite İndeksi ile hastalık aktivitesi belirlendi. Depresyon varlığının değerlendirilmesi için Beck Depresyon Ölçeği kullanıldı. Her iki grup da belirlenen hastalık aktivite gruplarına göre depresyon varlığı ve inflamatuvar belirteçler yönünden karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 31 (%33.3) Crohn hastalığı ve 63 (%66.7) ülseratif kolit tanılı olmak üzere 94 yetişkin inflamatuvar bağırsak hastası dahil edildi. Depresyon varlığı olan Crohn hastalığı olgularının tamamının orta şiddette hastalığı ve ülseratif kolit olgularının çoğunluğunun orta ve ağır şiddette hastalığı olduğu saptandı (p = 0.000). Ülseratif kolit hastalarının hastalık aktivite gruplarına göre C-reaktif protein, eritrosit sedimantasyon hızı, hemoglobin ve hematokrit değerleri arasında anlamlı ilişki bulundu (p < 0.05). Ancak Crohn hastalarının hastalık aktivite gruplarına göre sadece hemoglobin değerinde anlamlı ilişki bulunmuştur (p < 0.05). Sonuç: İnflamatuvar bağırsak hastalarında hastalık aktivitesinin artması ile depresyon varlığının bulunduğu ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu yüzden inflamatuvar bağırsak hastaları özellikle ilk tanı anında, aktif hastalık dönemlerinde ve rutin kontrollerde, anksiyete ve depresif bozukluklar açısından rutin olarak taranmalıdır. Ayrıca inflamatuvar bağırsak hastalığı aktivitesi ile depresyon arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşması açısından yeterli bilgiye sahip olmak için daha geniş popülasyonu içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynakça

 • 1. Opstelten JL, Vries JHM, Wools A, et al. Dietary intake of patients with inflammatory bowel disease: A comparison with individuals from a general population and associations with relapse. Clin Nutr 2019;38:1892-8.
 • 2. Yoon JY. Nutritional approach as therapeutic manipulation in inflammatory bowel disease. Intes Res 2019;17:463-75.
 • 3. Danase S, Fiocchi C. Etiopathogenesis of inflammatory bowel diseases. World J Gastroenterol 2016;12:4807-12.
 • 4. Podolsky D. Inflammatory bowel disease. N Engl J Med 2002;6:417-29.
 • 5. Loftus EV. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: incidence, prevalence, and environmental influences. Gastroenterology 2004;126:1504-17.
 • 6. Tunç AY, Yapıcı G. Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi. Turk J Public Health 2019;17:153-68.
 • 7. Kim MC, Jung YS, Song YS, et al. Factors associated with anxiety and depression in Korean patients with inactive inflammatory bowel disease. Gut Liver 2016;10:399-405.
 • 8. Zhao E, Yu Q, Ali AI, et al. Effects of standard treatments on depressive/anxiety symptoms in patients with inflammatory bowel disease: A systematic review and meta-analysis. Gen Hosp Psychiatry Available online 11 June 2020.
 • 9. Cao Q, Huang Y, Jiang M, Dai C. The prevalence and risk factors of psychological disorders, malnutrition and quality of life in IBD patients. Scand J Gastroenterol 2019;54:1458-66.
 • 10. Sandhaus LM, Meyer P. How useful are CBC and reticulocyte reports to clinicians? Am J Clin Pathol 2002;118:787-93.
 • 11. Tromm A, Tromm CD, Hüppe D, et al. Evaluation of different laboratory tests and activity indices reflecting the inflammatory activity of Crohn's disease. Scand J Gastroenterol 1992;27:774-8.
 • 12. Hisli N. Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği, güvenilirliği. Psikoloji Dergisi 1989;7:3-13.
 • 13. Seyedian SS, Nokhostin F, Malamir MD. A review of the diagnosis, prevention, and treatment methods of inflammatory bowel disease. J Med Life 2019;12:113-22.
 • 14. Yoon JY. Nutritional approach as therapeutic manipulation in inflammatory bowel disease. Intest Res 2019;17(4):463-75.
 • 15. Buran T. İnflamatuar bağırsak hastalığında epidemiyoloji, prevelans ve insidans. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 2017;10:15-7.
 • 16. Adamina M, Gerasimidis K, Boneh R, et al. Perioperative dietary therapy in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis 2020;14:431-44.
 • 17. Bernstein CN. Psychological stress and depression: Risk factors for IBD? Dig Dis 2016;34:58-63.
 • 18. Vanuytsel T, Wanrooy S, Vanheel H, et al. Psychological stress and corticotropin-releasing hormone increase intestinal permeability in humans by a mast cell-dependent mechanism. Gut 2014;63:1293-9.
 • 19. Byrne G, Rosenfeld G, Leung Y, et al. Prevalence of anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease. Can J Gastroenterol Hepatol 2017;2017:6496727.
 • 20. Tribbick D, Salzberg M, Ftanou M, et al. Prevalence of mental health disorders in inflammatory bowel disease: an Australian outpatient cohort. Clin Exp Gastroenterol 2015;8:197-204.
 • 21. Roda G, Chien Ng S, Kotze PG, et al. Crohn's disease. Nat Rev Dis Primers 2020;6:22.
 • 22. Uzun ES, Şimşek EE, Tüzün S, et al. Relationship of inflammation and hemogram parameters in the activation of inflammatory bowel diseases. Kafkas J Med Sci 2018;8:83-7.
 • 23. Song CS, Park DI, Yoon MY, et al. Association between red cell distribution width and disease activity in patients with inflammatory bowel disease. Dig Dis Sci 2012;57:1033-8.
 • 24. Gürler M, Can G, Can H, et al. The relationship between hematological parameters and disease activity in inflammatory bowel disease. Anatolian Curr Med J 2020;2:68-74.

The relationship of disease-specific activity index with depression and inflammatory markers in inflammatory bowel diseases

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 1, 15 - 20, 26.04.2022
https://doi.org/10.17941/agd.1103710

Öz

Background and Aims: Inflammatory bowel diseases are a group of chronic, relapsing diseases that occur in genetically predisposed individuals with the inappropriate interaction of environmental factors and the host’s immune system. The presence of chronic illness is often associated with high depression and anxiety. Here, it is associated with higher disease activity. This study determines the disease activity of cases and investigates the relationship between disease activity and presence of depression and inflammatory markers. Materials and Methods: Patients over 18 years who were diagnosed with an inflammatory bowel diseases were included in the study. The disease activity was determined by the Crohn’s Disease Activity Index for patients with Crohn’s disease and by the Truelove-Witts Clinical Activity Index for patients with ulcerative colitis. The Beck Depression Inventory was used to evaluate the presence of depression. Depression and inflammatory markers were compared according to the disease activity determined in both groups. Results: A total of 94 adult patients with inflammatory bowel diseases, 31 (33.3%) with Crohn’s Disease, and 63 (66.7%) with ulcerative colitis, were included in the study. All Crohn’s disease cases with depression had moderate disease, and most ulcerative colitis cases had moderate-to-severe disease (p = 0.000). According to the disease activity groups, a significant correlation existed between C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, hemoglobin, and hematocrit values in patients with ulcerative colitis (p < 0.05). However, a significant correlation existed only in hemoglobin values according to the Crohn’s disease activity groups (p < 0.05). Conclusions: Depression is present with increased disease activity in patients with inflammatory bowel diseases and is associated with inflammatory markers. Therefore, patients with inflammatory bowel diseases should be routinely screened for anxiety and depressive disorders, especially at the first diagnosis, during active disease periods, and at routine controls. In addition, prospective studies involving larger populations must produce additional data to clarify the relationship between inflammatory bowel diseases disease activity and depression.


Kaynakça

 • 1. Opstelten JL, Vries JHM, Wools A, et al. Dietary intake of patients with inflammatory bowel disease: A comparison with individuals from a general population and associations with relapse. Clin Nutr 2019;38:1892-8.
 • 2. Yoon JY. Nutritional approach as therapeutic manipulation in inflammatory bowel disease. Intes Res 2019;17:463-75.
 • 3. Danase S, Fiocchi C. Etiopathogenesis of inflammatory bowel diseases. World J Gastroenterol 2016;12:4807-12.
 • 4. Podolsky D. Inflammatory bowel disease. N Engl J Med 2002;6:417-29.
 • 5. Loftus EV. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: incidence, prevalence, and environmental influences. Gastroenterology 2004;126:1504-17.
 • 6. Tunç AY, Yapıcı G. Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi. Turk J Public Health 2019;17:153-68.
 • 7. Kim MC, Jung YS, Song YS, et al. Factors associated with anxiety and depression in Korean patients with inactive inflammatory bowel disease. Gut Liver 2016;10:399-405.
 • 8. Zhao E, Yu Q, Ali AI, et al. Effects of standard treatments on depressive/anxiety symptoms in patients with inflammatory bowel disease: A systematic review and meta-analysis. Gen Hosp Psychiatry Available online 11 June 2020.
 • 9. Cao Q, Huang Y, Jiang M, Dai C. The prevalence and risk factors of psychological disorders, malnutrition and quality of life in IBD patients. Scand J Gastroenterol 2019;54:1458-66.
 • 10. Sandhaus LM, Meyer P. How useful are CBC and reticulocyte reports to clinicians? Am J Clin Pathol 2002;118:787-93.
 • 11. Tromm A, Tromm CD, Hüppe D, et al. Evaluation of different laboratory tests and activity indices reflecting the inflammatory activity of Crohn's disease. Scand J Gastroenterol 1992;27:774-8.
 • 12. Hisli N. Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği, güvenilirliği. Psikoloji Dergisi 1989;7:3-13.
 • 13. Seyedian SS, Nokhostin F, Malamir MD. A review of the diagnosis, prevention, and treatment methods of inflammatory bowel disease. J Med Life 2019;12:113-22.
 • 14. Yoon JY. Nutritional approach as therapeutic manipulation in inflammatory bowel disease. Intest Res 2019;17(4):463-75.
 • 15. Buran T. İnflamatuar bağırsak hastalığında epidemiyoloji, prevelans ve insidans. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 2017;10:15-7.
 • 16. Adamina M, Gerasimidis K, Boneh R, et al. Perioperative dietary therapy in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis 2020;14:431-44.
 • 17. Bernstein CN. Psychological stress and depression: Risk factors for IBD? Dig Dis 2016;34:58-63.
 • 18. Vanuytsel T, Wanrooy S, Vanheel H, et al. Psychological stress and corticotropin-releasing hormone increase intestinal permeability in humans by a mast cell-dependent mechanism. Gut 2014;63:1293-9.
 • 19. Byrne G, Rosenfeld G, Leung Y, et al. Prevalence of anxiety and depression in patients with inflammatory bowel disease. Can J Gastroenterol Hepatol 2017;2017:6496727.
 • 20. Tribbick D, Salzberg M, Ftanou M, et al. Prevalence of mental health disorders in inflammatory bowel disease: an Australian outpatient cohort. Clin Exp Gastroenterol 2015;8:197-204.
 • 21. Roda G, Chien Ng S, Kotze PG, et al. Crohn's disease. Nat Rev Dis Primers 2020;6:22.
 • 22. Uzun ES, Şimşek EE, Tüzün S, et al. Relationship of inflammation and hemogram parameters in the activation of inflammatory bowel diseases. Kafkas J Med Sci 2018;8:83-7.
 • 23. Song CS, Park DI, Yoon MY, et al. Association between red cell distribution width and disease activity in patients with inflammatory bowel disease. Dig Dis Sci 2012;57:1033-8.
 • 24. Gürler M, Can G, Can H, et al. The relationship between hematological parameters and disease activity in inflammatory bowel disease. Anatolian Curr Med J 2020;2:68-74.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra YÜKSEL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Başkent Üniversitesi sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
0000-0002-5855-0035
Türkiye


Sinem BAYRAM>
Başkent Üniversitesi sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
0000-0003-1569-7747
Türkiye


Mehmet CİNDORUK Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
0000-0001-6534-9519
Türkiye


Harun KÜÇÜK Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
0000-0003-3957-1778
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { agd1103710, journal = {Akademik Gastroenteroloji Dergisi}, issn = {1303-6629}, eissn = {2149-0600}, address = {}, publisher = {Türk Gastroenteroloji Vakfı}, year = {2022}, volume = {21}, number = {1}, pages = {15 - 20}, doi = {10.17941/agd.1103710}, title = {İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi}, key = {cite}, author = {Yüksel, Büşra and Bayram, Sinem and Cindoruk, Mehmet and Küçük, Harun} }
APA Yüksel, B. , Bayram, S. , Cindoruk, M. & Küçük, H. (2022). İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi . Akademik Gastroenteroloji Dergisi , 21 (1) , 15-20 . DOI: 10.17941/agd.1103710
MLA Yüksel, B. , Bayram, S. , Cindoruk, M. , Küçük, H. "İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi" . Akademik Gastroenteroloji Dergisi 21 (2022 ): 15-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/agd/issue/69579/1103710>
Chicago Yüksel, B. , Bayram, S. , Cindoruk, M. , Küçük, H. "İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 21 (2022 ): 15-20
RIS TY - JOUR T1 - İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi AU - BüşraYüksel, SinemBayram, MehmetCindoruk, HarunKüçük Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17941/agd.1103710 DO - 10.17941/agd.1103710 T2 - Akademik Gastroenteroloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 20 VL - 21 IS - 1 SN - 1303-6629-2149-0600 M3 - doi: 10.17941/agd.1103710 UR - https://doi.org/10.17941/agd.1103710 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Akademik Gastroenteroloji Dergisi İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi %A Büşra Yüksel , Sinem Bayram , Mehmet Cindoruk , Harun Küçük %T İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi %D 2022 %J Akademik Gastroenteroloji Dergisi %P 1303-6629-2149-0600 %V 21 %N 1 %R doi: 10.17941/agd.1103710 %U 10.17941/agd.1103710
ISNAD Yüksel, Büşra , Bayram, Sinem , Cindoruk, Mehmet , Küçük, Harun . "İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 21 / 1 (Nisan 2022): 15-20 . https://doi.org/10.17941/agd.1103710
AMA Yüksel B. , Bayram S. , Cindoruk M. , Küçük H. İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2022; 21(1): 15-20.
Vancouver Yüksel B. , Bayram S. , Cindoruk M. , Küçük H. İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2022; 21(1): 15-20.
IEEE B. Yüksel , S. Bayram , M. Cindoruk ve H. Küçük , "İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi", Akademik Gastroenteroloji Dergisi, c. 21, sayı. 1, ss. 15-20, Nis. 2022, doi:10.17941/agd.1103710

test-5