Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Transparent And Predıctable Workıng Condıtıons: The European Unıon Dırectıve No. 2019/1152 And The Employers' Oblıgatıon To Provıde Informatıon To Workers On Workıng Condıtıons In Turkısh Labour Law

Yıl 2024, Cilt: 28 Sayı: 2, 81 - 136, 18.04.2024
https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.1408482

Öz

Developments in information and communication technologies have significantly affected labour law and atypical employement has increased and this led to change the basic concepts in labour law. “Transparency” and “predictability” of working conditions have become important discussions in European Union Labour Law. As a result of these developments, the Directive on Transparent and Predictable Working Conditions in the European Union No. 2019/1152 was adopted. The aim of the Directive is to create transparent and predictable working conditions and to determine the minimum standards that apply to every worker in member countries. In this research, Directive No. 2019/1152, which determines the minimum standards for transparent and predictable working conditions, will be discussed in detail and evaluations regarding the employers’ obligation to provide information about working conditions in Turkish Labour Law will also be elaborated.

Kaynakça

 • Akın L, “İşçinin Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Fesih Hakkı”, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, 27(2), 2013, s. 38-50.
 • Akipek-Öcal Ş, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Genel İşlem Koşulları Hükümlerinin Konu Bakımından Uygulama Alanı” İzmir Barosu Dergisi, 80(3), 2015, s. 187-205.
 • Akyiğit E, “4857 sayılı Kanunda İdari Para Cezaları”, Çimento İşveren Dergisi, 5(19), 2005, s. 1-64.
 • Aloisi A, “Commoditized Workers: Case Study Research on Labor Law Issues Arising from a Set of “On-Demanding/Gig Economy” Platforms”, Comparative Labor Law & Policy Journal, 37, 2016, s. 620-653.
 • Alp N S, “İşverenin İş Sözleşmesinin Veya İş İlişkisinin Koşulları Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğüne Dair 1991 Tarihli Ve 91/533/ AET Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Bu Direktif’in Türk İş Hukukuna Etkisi”, İzmir Barosu Dergisi, 84(1), 2019, s. 83-133.
 • Altop A, “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Genel İşlem Koşulları Düzenlemesi” Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2007, s. 254-260.
 • Antalya O G, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt-1, 2. Bası, Legal Yayınevi, 2018.
 • Aranguiz A / Bednarowich B, “Adapt or Perish: Recent Developments on Social Protection in the EU under a Gig Deal of Pressure”, European Labour Law Journal, 9(4), 2018, s. 329-345.
 • Arslan-Ertürk A, İş Sözleşmesinde Şekil, 1. Bası, Vedat Yayınevi, 2017.
 • Atamer M Y, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, 2.Bası, İstanbul, Beta Yayınevi, 2001. Aydoğdu M, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel işlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı”, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi Özel Sayı, 8, 2013, s.571-621.
 • Aydoğdu M, Genel İşlem Koşulları Şerhi, 1. Bası, Adalet Yayınevi, 2018.
 • Bakırcı K, Uluslararası Hukuk AB ve ABD Hukuku ile Karşılaştırmalı İş Hukukunda Cinsiyet Ayrımcılığı Yasağı İlkesinin İstisnaları ve Objektif Haklı Nedenler 1. Bası, Seçin Yayınevi, 2012.
 • Bartlomiej B, (2019), “Delivering on the European Pillar of Social Rights: The New Directive on Transparent and Predictable Working Conditions in the European Union”, Industrial Law Journal, 48(4), s. 604-623.
 • Caniklioğlu N / Canbolat T, “4857 Sayılı İş Kanunu’nda Para Cezasına Bağlanan Yükümlülükler ve Bu Para Cezalarının Özellikleri”, Kamu-İş, 7(3), 2004, s. 221-245.
 • CEEP, “Comments on the future proposal from the European Commission for revising the Written Statement Directive in the framework of the European Pillar of Social Rights”, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/%20en/ip_22_6895>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • Ceylan E, “Genel İşlem Koşulları”, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansı I, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2014, s. 172-189.
 • Civan O. E, Genel İş Koşulları, 1. Bası, Beta Yayınevi, 2015.
 • Çelik N / Caniklioğlu N / Canbolat T / Özkaraca E, İş Hukuku Dersleri, 35. Bası, Beta Yayınevi, 2022.
 • De Stefano V, “Introduction: Crowdsourcing, the Gig-Economy, and the Law” Comparative Labor Law & Policy Journal, 37, 2016, s. 461-470.
 • De Stefano V, “The Rise of the “Just-In-Time Workforce”: On-Demand Work, Crowdwork, and Labor Protection in the “Gig- Economy” Comparative Labor Law & Policy Journal, 37, 2016, s. 471-504.
 • Directive” (Directive 91/533/EEC), 2017, <https://eur-lex.europa.eu/SWD_REFIT.,17.>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • Dulay Yangın D, “Ulusalüstü Hukukta Eşit Değerde İş İçin Eşit Ücret İlkesi”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 15(59), 2018, s. 829-864.
 • Dulay-Yangın D, “Endüstri 4.0, Dijitalleşme ve İş Hukukunun Geleceği-Dijital Platformların Ortaya Çıkardığı Hukuki İlişkiler Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 78(3), 2020, s.1209-1237.
 • Eren F, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17.Bası, Yetkin Yayınevi, 2017.
 • Ertürk Ş, (2013) “Genel İş Koşulları ve Genel İş Koşullarının Denetlenmesi” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15, Özel sayı, 2013, s.81-118.
 • EU “Precarious Employment in Europe - Part 1: Patterns, Trends and Policy Strategy”, Committee of the European Parliament, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 11, <www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • EU Commission, “Staff Working Document REFIT Evaluation of the “Written Statement EU Commission, (2017) “Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the Document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Transparent and Predictable Working Conditions in the European Union”, 2017, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017SC0478. 478>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • EU, “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Establishing a European Pillar of Social Rights”, 2017, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0250:FIN> , Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • EU, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Transparent and Predictable Working Conditions in the European Union” COM (2017) <https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0797>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • EU, <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/pay-transparency/>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • Eurofound “New Forms of Employment” Luxembourg: Publications Office of the European Union., 2015.
 • <https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2015/new-forms-employment>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • European Public Service Union, “EPSU Disappointed by Loophole in Draft Law That Could Deny New Rights to Public Service Workers” <https://www.epsu.org/article/epsudisappointed-loophole-draft-law-could-deny-new-rights-public-service-workers> , Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • European Trade Union Confederation, “Transparent and Predictable Working Conditions Directive: ETUC Urges All EU Member States to Extend Protection to Every Worker” <https://www.etuc.org/en/pressrelease/transparent-andpredictable-working-conditions-directive-etuc-urges-all-eu-member>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • European Youth Forum, “New EU Directive Adopted - A Flawed But Important First Step” <https://www.youthforum.org/new-eu-directive-adopted-flawedimportant-first-step>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • Georgiou D, “The new EU Directive on Transparent and Predictable Working Conditions in the context of new forms of employment”, European Journal of Industrial Relations, 28(2), 2022, s. 193–210.
 • Görgeç B, “Genel İşlem Koşullarının Kişilik Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 19(1), 2013, s. 403-440.
 • Gürkan E. S, “2019/1152 sayılı Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Şeffaf ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları Hakkında Yönerge’de Yer Alan İşçinin Başka İşte Çalışmasına İlişkin Hükmün Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 15, Özel Sayı, 2023, s. 357-402.
 • Güzel A / Ugan D / Ertan E, “Avrupa Birliği ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçileri Bilgilendirme Yükümlülüğü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9, Özel Sayı, 2007, s. 43-74.
 • Hatemi H / Gökyayla K E, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 4. Bası, Vedat Yayınevi, 2017.
 • Havutçu A, Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, 1. Bası, Güncel Yayınevi, 2003.
 • Heper H, İş İlişkisinde İşçinin İradesi, 1. Bası, Seçkin Yayınevi, 2022.
 • ILO, “Digital Labour Platforms and Future of Work”, Towards Decent Work in the Online World” Geneva, 2018. <https:// www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_645337.pdf> Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • İren E, Avrupa Birliği İş Hukuku Yönergeleri Karşısında 4857 sayılı İş Kanununun Durumu, 1. Bası, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yayınevi, 2008.
 • Kaşak E, “Sözleşmenin Niteliğine ve İşin Özelliğine Yabancı Olan Genel İşlem Koşulları (6098 sayılı TBK m. 21/2)”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(1), 2012, s. 415-430.
 • Kılıçoğlu M / Şenocak K, İş Kanunu Şerhi, Güncellenmiş 2. Bası, Legal Yayınevi, 2008.
 • Kökkılınç A. G / Kaya G, “AB Hukukunda Kadın Erkek Arasında Ücret Eşitliği İlkesi: Güncel Gelişmeler Üzerine Bir İnceleme”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 48, 2022, s. 84-106.
 • Kutlu-Mutluer M, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk İş Hukukunda İşyeri İç Yönetmelikleri, 1. Bası, Yetkin Yayınevi, 2022.
 • McCann D / Fudge J, “Unacceptable Forms of Work: A Multidimensional Model”, International Labour Review, 156(2), 2017, s. 147-184.
 • Menegatti E, “The Evolving Concept of “worker” in EU law”, Italian Labour Law e-Journal, 12, 2019, s. 71-83.
 • Mollamahmutoğlu H / Astarlı M / Baysal U, İş Hukuku, 7. Bası, Lykeidon Yayınevi, 2022.
 • Multimedia Centre, <https://multimedia.europarl.europa.eu/en/workingconditions- european-union-vote_I161743-V>, Erişim Tarihi 14 Eylül 2023.
 • Oğuzman M K / Öz M T, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt-1, 13. Bası, Vedat Yayınevi, 2017.
 • Özdemir E, İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, 1. Bası, Beta Yayınevi, 2006.
 • Prassl J, Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy, 1. Bası, OUP, 2018.
 • Risak M, “Fair Working Conditions for Platform Workers” Possible Regulatory Approaches at the EU Level” Friedrich- Ebert- Stiftung, 2017, <https://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/14055.pdf>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • Rodgers L, Labour Law, Vulnerability and the Regulation of Precarious Work, 1. Bası, Edward Elgar Publishing, 2016.
 • Soyer P, Genel İş Koşulları, 1. Bası, Banka Sigorta İşçileri Sigortası Yayınları, 1987.
 • Süzek S, “Yeni Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İş Koşulları” Sicil İş Hukuku Dergisi, 24, 2011, s. 7-14.
 • Süzek S, İş Hukuku, 18. Bası, Beta Yayınevi, 2019.
 • Şeker M, Yazılmamış Sayılma, 1. Bası, On iki Levha Yayınevi, 2015.
 • Şen-Doğramacı H, Çerçeve Sözleşmeler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2010.
 • Tolu-Yılmaz, H/ Sönmez B, “Avrupa Birliği’nin 2021/0050 Sayılı Direktif Tasarısı Işığında Türk Hukukunda (Cinsiyetler Arasındaki) Ücrette Eşitlik ve Şeffaflık İlkesi” Zeynep Üskül Engin, Doğan Kara, Dilşad Kuğuoğlu (Eds.), Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk, On İki Levha Yayınevi, 2022, s. 166-212.
 • Tuğ A, Türk Özel Hukukunda Şekil, 2. Bası, Mimoza Yayıncılık, 1994.
 • Vosko L. F, Managing the Margins: Gender, Citizenship and the International Regulation of Precarious Employment, 1. Bası, OUP, 2010.
 • Westregård A, “Precarity of New Forms of Employment under Swedish Labour Law”, J. Kenner, I. Florczak and M. Otto (Ed.), Precarious Work: The Challenge for Labour Law in Europe, Edward Elgar Publishing, 2019, s. 99-113.
 • Westregård A, “The Notion of “Employee” in Swedish and European Union Law. An Exercise in Harmony or Disharmony”, L. Carlson, Ö. Edström and B. Nyström (Ed.), Globalisation, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective, Iustus Förlag, 2016, s. 185-206.
 • Yayvak Namlı İ, “Almanya’da Yürürlüğe Giren Ücrette Şeffaflık Kanunu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 75(2), 2017, s. 741-764.
 • Yelmen A, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel İşlem Şartları, 1. Bası, Yetkin Yayınevi, 2014.
 • Yeniocak U, “Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Genel İşlem Koşullarının Yargısal Denetimi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 107, 2013, s. 75-96.
 • Yıldız G. B, İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu 1. Bası, Yetkin Yayınevi, 2008.
 • Yiğit Y, “İşverenin Çalışanlara İş Koşulları Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü”, Çalışma ve Toplum, 4, 2009, s. 79-114.

Şeffaf Ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları: 2019/1152 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçilere Bilgi Verme Yükümlülüğü

Yıl 2024, Cilt: 28 Sayı: 2, 81 - 136, 18.04.2024
https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.1408482

Öz

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler iş hukukunu önemli ölçüde etkilemiş ve atipik istihdam biçimlerinin yaygınlaşması ile iş hukukunun temel kavramlarını değişime uğratmıştır. Bu değişim sonucu, çalışma koşullarının “şeffaflığı” ve “öngörülebilirliği” önemli bir konu haline gelmiş ve Avrupa Birliği İş Hukuku’nda önemli tartışmalara sebep olmuştur. Bu gelişmeler sonucu 2019/1152 sayılı Avrupa Birliği’nde Şeffaf ve Öngörülebilir Çalışma Koşullarına İlişkin Direktif kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Direktif’in amacı şeffaf ve öngörülebilir çalışma koşulları oluşturulması, üye ülkelerde her işçi için geçerli olan çalışma koşullarına ilişkin asgari standartların belirlenmesidir. Çalışmamızda şeffaf ve öngörülebilir çalışma koşullarına ilişkin 2019/1152 sayılı Direktif detaylı olarak ele alınacak ve Türk İş Hukuku’nda işverenin çalışma koşullarına ilişkin bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin değerlendirmelere de yer verilecektir.

Kaynakça

 • Akın L, “İşçinin Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Fesih Hakkı”, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, 27(2), 2013, s. 38-50.
 • Akipek-Öcal Ş, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Genel İşlem Koşulları Hükümlerinin Konu Bakımından Uygulama Alanı” İzmir Barosu Dergisi, 80(3), 2015, s. 187-205.
 • Akyiğit E, “4857 sayılı Kanunda İdari Para Cezaları”, Çimento İşveren Dergisi, 5(19), 2005, s. 1-64.
 • Aloisi A, “Commoditized Workers: Case Study Research on Labor Law Issues Arising from a Set of “On-Demanding/Gig Economy” Platforms”, Comparative Labor Law & Policy Journal, 37, 2016, s. 620-653.
 • Alp N S, “İşverenin İş Sözleşmesinin Veya İş İlişkisinin Koşulları Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğüne Dair 1991 Tarihli Ve 91/533/ AET Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Bu Direktif’in Türk İş Hukukuna Etkisi”, İzmir Barosu Dergisi, 84(1), 2019, s. 83-133.
 • Altop A, “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Genel İşlem Koşulları Düzenlemesi” Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2007, s. 254-260.
 • Antalya O G, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt-1, 2. Bası, Legal Yayınevi, 2018.
 • Aranguiz A / Bednarowich B, “Adapt or Perish: Recent Developments on Social Protection in the EU under a Gig Deal of Pressure”, European Labour Law Journal, 9(4), 2018, s. 329-345.
 • Arslan-Ertürk A, İş Sözleşmesinde Şekil, 1. Bası, Vedat Yayınevi, 2017.
 • Atamer M Y, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, 2.Bası, İstanbul, Beta Yayınevi, 2001. Aydoğdu M, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel işlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı”, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi Özel Sayı, 8, 2013, s.571-621.
 • Aydoğdu M, Genel İşlem Koşulları Şerhi, 1. Bası, Adalet Yayınevi, 2018.
 • Bakırcı K, Uluslararası Hukuk AB ve ABD Hukuku ile Karşılaştırmalı İş Hukukunda Cinsiyet Ayrımcılığı Yasağı İlkesinin İstisnaları ve Objektif Haklı Nedenler 1. Bası, Seçin Yayınevi, 2012.
 • Bartlomiej B, (2019), “Delivering on the European Pillar of Social Rights: The New Directive on Transparent and Predictable Working Conditions in the European Union”, Industrial Law Journal, 48(4), s. 604-623.
 • Caniklioğlu N / Canbolat T, “4857 Sayılı İş Kanunu’nda Para Cezasına Bağlanan Yükümlülükler ve Bu Para Cezalarının Özellikleri”, Kamu-İş, 7(3), 2004, s. 221-245.
 • CEEP, “Comments on the future proposal from the European Commission for revising the Written Statement Directive in the framework of the European Pillar of Social Rights”, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/%20en/ip_22_6895>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • Ceylan E, “Genel İşlem Koşulları”, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansı I, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2014, s. 172-189.
 • Civan O. E, Genel İş Koşulları, 1. Bası, Beta Yayınevi, 2015.
 • Çelik N / Caniklioğlu N / Canbolat T / Özkaraca E, İş Hukuku Dersleri, 35. Bası, Beta Yayınevi, 2022.
 • De Stefano V, “Introduction: Crowdsourcing, the Gig-Economy, and the Law” Comparative Labor Law & Policy Journal, 37, 2016, s. 461-470.
 • De Stefano V, “The Rise of the “Just-In-Time Workforce”: On-Demand Work, Crowdwork, and Labor Protection in the “Gig- Economy” Comparative Labor Law & Policy Journal, 37, 2016, s. 471-504.
 • Directive” (Directive 91/533/EEC), 2017, <https://eur-lex.europa.eu/SWD_REFIT.,17.>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • Dulay Yangın D, “Ulusalüstü Hukukta Eşit Değerde İş İçin Eşit Ücret İlkesi”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 15(59), 2018, s. 829-864.
 • Dulay-Yangın D, “Endüstri 4.0, Dijitalleşme ve İş Hukukunun Geleceği-Dijital Platformların Ortaya Çıkardığı Hukuki İlişkiler Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 78(3), 2020, s.1209-1237.
 • Eren F, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17.Bası, Yetkin Yayınevi, 2017.
 • Ertürk Ş, (2013) “Genel İş Koşulları ve Genel İş Koşullarının Denetlenmesi” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15, Özel sayı, 2013, s.81-118.
 • EU “Precarious Employment in Europe - Part 1: Patterns, Trends and Policy Strategy”, Committee of the European Parliament, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 11, <www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • EU Commission, “Staff Working Document REFIT Evaluation of the “Written Statement EU Commission, (2017) “Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the Document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Transparent and Predictable Working Conditions in the European Union”, 2017, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017SC0478. 478>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • EU, “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Establishing a European Pillar of Social Rights”, 2017, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0250:FIN> , Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • EU, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Transparent and Predictable Working Conditions in the European Union” COM (2017) <https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0797>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • EU, <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/pay-transparency/>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • Eurofound “New Forms of Employment” Luxembourg: Publications Office of the European Union., 2015.
 • <https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2015/new-forms-employment>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • European Public Service Union, “EPSU Disappointed by Loophole in Draft Law That Could Deny New Rights to Public Service Workers” <https://www.epsu.org/article/epsudisappointed-loophole-draft-law-could-deny-new-rights-public-service-workers> , Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • European Trade Union Confederation, “Transparent and Predictable Working Conditions Directive: ETUC Urges All EU Member States to Extend Protection to Every Worker” <https://www.etuc.org/en/pressrelease/transparent-andpredictable-working-conditions-directive-etuc-urges-all-eu-member>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • European Youth Forum, “New EU Directive Adopted - A Flawed But Important First Step” <https://www.youthforum.org/new-eu-directive-adopted-flawedimportant-first-step>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • Georgiou D, “The new EU Directive on Transparent and Predictable Working Conditions in the context of new forms of employment”, European Journal of Industrial Relations, 28(2), 2022, s. 193–210.
 • Görgeç B, “Genel İşlem Koşullarının Kişilik Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 19(1), 2013, s. 403-440.
 • Gürkan E. S, “2019/1152 sayılı Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Şeffaf ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları Hakkında Yönerge’de Yer Alan İşçinin Başka İşte Çalışmasına İlişkin Hükmün Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 15, Özel Sayı, 2023, s. 357-402.
 • Güzel A / Ugan D / Ertan E, “Avrupa Birliği ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçileri Bilgilendirme Yükümlülüğü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9, Özel Sayı, 2007, s. 43-74.
 • Hatemi H / Gökyayla K E, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 4. Bası, Vedat Yayınevi, 2017.
 • Havutçu A, Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, 1. Bası, Güncel Yayınevi, 2003.
 • Heper H, İş İlişkisinde İşçinin İradesi, 1. Bası, Seçkin Yayınevi, 2022.
 • ILO, “Digital Labour Platforms and Future of Work”, Towards Decent Work in the Online World” Geneva, 2018. <https:// www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_645337.pdf> Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • İren E, Avrupa Birliği İş Hukuku Yönergeleri Karşısında 4857 sayılı İş Kanununun Durumu, 1. Bası, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yayınevi, 2008.
 • Kaşak E, “Sözleşmenin Niteliğine ve İşin Özelliğine Yabancı Olan Genel İşlem Koşulları (6098 sayılı TBK m. 21/2)”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(1), 2012, s. 415-430.
 • Kılıçoğlu M / Şenocak K, İş Kanunu Şerhi, Güncellenmiş 2. Bası, Legal Yayınevi, 2008.
 • Kökkılınç A. G / Kaya G, “AB Hukukunda Kadın Erkek Arasında Ücret Eşitliği İlkesi: Güncel Gelişmeler Üzerine Bir İnceleme”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 48, 2022, s. 84-106.
 • Kutlu-Mutluer M, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk İş Hukukunda İşyeri İç Yönetmelikleri, 1. Bası, Yetkin Yayınevi, 2022.
 • McCann D / Fudge J, “Unacceptable Forms of Work: A Multidimensional Model”, International Labour Review, 156(2), 2017, s. 147-184.
 • Menegatti E, “The Evolving Concept of “worker” in EU law”, Italian Labour Law e-Journal, 12, 2019, s. 71-83.
 • Mollamahmutoğlu H / Astarlı M / Baysal U, İş Hukuku, 7. Bası, Lykeidon Yayınevi, 2022.
 • Multimedia Centre, <https://multimedia.europarl.europa.eu/en/workingconditions- european-union-vote_I161743-V>, Erişim Tarihi 14 Eylül 2023.
 • Oğuzman M K / Öz M T, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt-1, 13. Bası, Vedat Yayınevi, 2017.
 • Özdemir E, İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, 1. Bası, Beta Yayınevi, 2006.
 • Prassl J, Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy, 1. Bası, OUP, 2018.
 • Risak M, “Fair Working Conditions for Platform Workers” Possible Regulatory Approaches at the EU Level” Friedrich- Ebert- Stiftung, 2017, <https://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/14055.pdf>, Erişim Tarihi 13 Eylül 2023.
 • Rodgers L, Labour Law, Vulnerability and the Regulation of Precarious Work, 1. Bası, Edward Elgar Publishing, 2016.
 • Soyer P, Genel İş Koşulları, 1. Bası, Banka Sigorta İşçileri Sigortası Yayınları, 1987.
 • Süzek S, “Yeni Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İş Koşulları” Sicil İş Hukuku Dergisi, 24, 2011, s. 7-14.
 • Süzek S, İş Hukuku, 18. Bası, Beta Yayınevi, 2019.
 • Şeker M, Yazılmamış Sayılma, 1. Bası, On iki Levha Yayınevi, 2015.
 • Şen-Doğramacı H, Çerçeve Sözleşmeler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2010.
 • Tolu-Yılmaz, H/ Sönmez B, “Avrupa Birliği’nin 2021/0050 Sayılı Direktif Tasarısı Işığında Türk Hukukunda (Cinsiyetler Arasındaki) Ücrette Eşitlik ve Şeffaflık İlkesi” Zeynep Üskül Engin, Doğan Kara, Dilşad Kuğuoğlu (Eds.), Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk, On İki Levha Yayınevi, 2022, s. 166-212.
 • Tuğ A, Türk Özel Hukukunda Şekil, 2. Bası, Mimoza Yayıncılık, 1994.
 • Vosko L. F, Managing the Margins: Gender, Citizenship and the International Regulation of Precarious Employment, 1. Bası, OUP, 2010.
 • Westregård A, “Precarity of New Forms of Employment under Swedish Labour Law”, J. Kenner, I. Florczak and M. Otto (Ed.), Precarious Work: The Challenge for Labour Law in Europe, Edward Elgar Publishing, 2019, s. 99-113.
 • Westregård A, “The Notion of “Employee” in Swedish and European Union Law. An Exercise in Harmony or Disharmony”, L. Carlson, Ö. Edström and B. Nyström (Ed.), Globalisation, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective, Iustus Förlag, 2016, s. 185-206.
 • Yayvak Namlı İ, “Almanya’da Yürürlüğe Giren Ücrette Şeffaflık Kanunu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 75(2), 2017, s. 741-764.
 • Yelmen A, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel İşlem Şartları, 1. Bası, Yetkin Yayınevi, 2014.
 • Yeniocak U, “Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Genel İşlem Koşullarının Yargısal Denetimi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 107, 2013, s. 75-96.
 • Yıldız G. B, İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu 1. Bası, Yetkin Yayınevi, 2008.
 • Yiğit Y, “İşverenin Çalışanlara İş Koşulları Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü”, Çalışma ve Toplum, 4, 2009, s. 79-114.
Toplam 72 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Bölüm ÖZEL HUKUK
Yazarlar

Merve Kutlu Mutluer 0000-0002-8327-6496

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 22 Aralık 2023
Kabul Tarihi 24 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 28 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kutlu Mutluer, M. (2024). Şeffaf Ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları: 2019/1152 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçilere Bilgi Verme Yükümlülüğü. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 28(2), 81-136. https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.1408482
AMA Kutlu Mutluer M. Şeffaf Ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları: 2019/1152 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçilere Bilgi Verme Yükümlülüğü. AHBVÜ-HFD. Nisan 2024;28(2):81-136. doi:10.34246/ahbvuhfd.1408482
Chicago Kutlu Mutluer, Merve. “Şeffaf Ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları: 2019/1152 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçilere Bilgi Verme Yükümlülüğü”. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28, sy. 2 (Nisan 2024): 81-136. https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.1408482.
EndNote Kutlu Mutluer M (01 Nisan 2024) Şeffaf Ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları: 2019/1152 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçilere Bilgi Verme Yükümlülüğü. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28 2 81–136.
IEEE M. Kutlu Mutluer, “Şeffaf Ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları: 2019/1152 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçilere Bilgi Verme Yükümlülüğü”, AHBVÜ-HFD, c. 28, sy. 2, ss. 81–136, 2024, doi: 10.34246/ahbvuhfd.1408482.
ISNAD Kutlu Mutluer, Merve. “Şeffaf Ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları: 2019/1152 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçilere Bilgi Verme Yükümlülüğü”. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28/2 (Nisan 2024), 81-136. https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.1408482.
JAMA Kutlu Mutluer M. Şeffaf Ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları: 2019/1152 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçilere Bilgi Verme Yükümlülüğü. AHBVÜ-HFD. 2024;28:81–136.
MLA Kutlu Mutluer, Merve. “Şeffaf Ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları: 2019/1152 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçilere Bilgi Verme Yükümlülüğü”. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 28, sy. 2, 2024, ss. 81-136, doi:10.34246/ahbvuhfd.1408482.
Vancouver Kutlu Mutluer M. Şeffaf Ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları: 2019/1152 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçilere Bilgi Verme Yükümlülüğü. AHBVÜ-HFD. 2024;28(2):81-136.