Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Economic Shocks on Unemployment Rates: Analysis of Female and Male Unemployment Rates by Education Levels

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 2, 553 - 572, 30.08.2021

Öz

Fighting unemployment is one of the key macroeconomic objectives for all countries. Many economic policies are implemented to reduce unemployment rates. Different levels of unemployment across countries are affected by the structure of the country's economies as well as by macroeconomic policies. In this paper, it is investigated how female and male unemployment rates by education levels are affected by economic shocks. The effects of a shock in the economy can be permanent or temporary. This is important for determining the policies to be implemented in the fight against unemployment. If the effects of the shocks are permanent, the unemployment rate rises permanently, and macroeconomic policies are implemented to reduce unemployment. When the effects of shocks are temporary, the unemployment level rises in the short term and returns to its previous level in the long term. Therefore, there is no need to implement policies to fight unemployment. Monthly data for the 2005: 01-2020: 05 period are used in the study. Alternative unit root and stationarity tests with sharp and gradual shifts are employed to check the reliability of the results. The findings obtained as a result of the tests differ according to the methods used. It is stated that the effects of shocks tend to be temporary in female unemployment rates and that the effects of shocks tend to be permanent in male unemployment rates.

Kaynakça

 • Akcan, A.T. (2019). Türkiye’de gençlerin işsizlik histerisi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 31-47. doi: iibfdkastamonu.357361
 • Aydın, M. (2020). Türkiye için işsizlik histerisi hipotezinin dalgacık tabanlı birim kök testleri ile sınanması. Akademik İncelemeler Dergisi, 15(1), 171-186. doi: 10.17550/akademikincelemeler.695500
 • Ball, L.M. (2009). Hysteresis in unemployment: old and new evidence. NBER Working Paper Series, Working Paper 14818.
 • Becker, R., Enders, W. ve Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27, 381–409.
 • Bildirici, M., Ersin, Ö.Ö., Turkmen C. ve Yalcinkaya, Y. (2012). The persistence effect of unemployment in Turkey: An Analysis of the 1980-2010 Period. Journal of Business, Economics & Finance, 1(3), 22-32.
 • Blanchard, O.J., Summers, L.H. (1986). Hysteresis and the European unemployment problem. NBER working paper series, No. 2035.
 • Can, U., Can, Z.G. ve Bal, H. (2019). Unemployment Hysteresis Revisited: The Case of Turkey. International Conference on Eurasian Economies 2019, Eastern Mediterranean University Press, 62-70.
 • Çiçen, Y.B. (2020). Türkiye’de krizin işsizlik üzerinde kalıcı etkisi: global kriz dönemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 9(2), 1936-1956.
 • Çekiç, A. (2016). Unemployment hysterisy with fouirer structural break unit root test: the case of Turkey. 2(3), 14-20.
 • Carrion-i-Silvestre, J.L. ve Sansó-i-Rosselló, A.S. (2007). The KPSS test with two structural breaks. Spanish Economic Review, 9(2), 105-127.
 • Çemrek, F. ve Şeker, T. (2020). Türkiye’de kadın işsizlik oranlarının yapısal kırılmalı birim kök testleri ile incelenmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 117-132.
 • Çınar, M., Akay, H.K. ve Yılmaz, F. (2014). A sectoral analysis of hysteresis in unemployment: evidence from Turkey. Bilig, 69, 29-52.
 • Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
 • Enders, W. ve Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117, 196-199.
 • Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. American Economic Review, 58(1), 1–17.
 • Gil-Alana, L.A., Ozdemir, Z.A. ve Tansel, A. (2019). Long memory in Turkish unemployment rates. Emerging Markets Finance & Trade, 55, 201-217. doi: 10.1080/1540496X.2018.1425837
 • Gozgor, G. (2012). Hysteresis in regional unemployment rates in Turkey. International Journal of Economic and Finance, 4(9), 175-181.
 • Güloğlu, B. ve İspir, M.S. (2011). Doğal işsizlik oranı mı? İşsizlik histerisi mi? Türkiye için sektörel panel birim kök sınaması analizi. Ege Akademik Bakış, 11(2), 205-2015.
 • Güriş, B. ve Sedefoğlu G. (2019). Unemployment hysteresis in Turkey: evidence from nonlinear unit root tests with Fourier function. Quantitative Methods In Economics, XX(3), 177-188. doi: 10.22630/MIBE.2019.20.3.17
 • Güriş, B., Tiftikçigil, B.Y. ve Tıraşoğlu, M. (2017). Testing for unemployment hysteresis in Turkey: evidence from nonlinear unit root tests. Quality and Quantity, 51, 35-46. doi: 10.1007/s11135-015-0292-z
 • Jaeger, A. ve Parkinson, M. (1994). Some evidence on hysteresis in unemployment rates. European Economic Review, 38, 329-342.
 • Kula, F. ve Aslan, A. (2014). Unemployment hysteresis in Turkey: does education matter?. International Journal of Economics and Financial Issues, 4(1), 35-39.
 • Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99.
 • Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P. ve Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationary against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54, 59–178.
 • Narayan, P.K. ve Popp, S. (2010). A new unit root test with two structural breaks in level and slope at unknown time. Journal of Applied Statistics, 37, 1425-1438.
 • Nazlıoğlu, Ş., Karul, Ç., Koncak A. ve Küçükkaplan, İ. (2017). On the purchasing power parity in Turkey: The Role of Structural Changes. International Conference on Eurasian Economies 2017, 32-35.
 • Ozpence, A.İ. ve Ergen, E. (2017). Analysis of unemployment hysteresis in Turkey: structural break unit root test. Journal of Economics, Finance and Accounting, 4(4), 368-376. doi: 10.17261/Pressacademia.2017.747
 • Öztürk M. (2020). Türkiye’de işsizlik histerisi hipotezinin geçerliliği: çok boyutlu ve asimetrik yaklaşım. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(10), 4882-4910. doi: 10.26466/opus.725553
 • Saraç, T.B. (2014). İşsizlikte histeri etkisi: Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış, 14(3), 335-344.
 • Taş, S. ve Uğur, B. (2017). Türkiye’de işsizlik histerisi mi, yoksa doğal işsizlik oran hipotezi mi geçerlidir?. Çukurova Dergisi İİBF Dergisi, 21(1), 25-40.
 • Tekin, İ. (2018). Türkiye’de işsizlik histerisi: Fourier fonksiyonlu durağanlık sınamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 97-127.
 • Yıldırım, S. ve İnançlı, S. (2018). Türkiye’de işsizlik histerisis hipotezinin geçerliliğinin ampirik olarak değerlendirilmesi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(özel sayı), 45-54.
 • Zivot, E., ve Andrews, D.W.K. (1992). Further evidence of the great crash, the oil-price shock, and the unit root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10, 251-270.

Ekonomik Şokların İşsizlik Oranları Üzerindeki Etkisi: Eğitim Seviyelerine Göre Kadın ve Erkek İşsizlik Oranları Analizi

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 2, 553 - 572, 30.08.2021

Öz

İşsizlikle mücadele tüm ülkeler için önemli makroekonomik amaçlardan biridir. İşsizlik oranlarını düşürmek için pek çok ekonomik politika uygulanmaktadır. Ülkeler arası farklı işsizlik seviyeleri, makroekonomik politikaların yanı sıra, ülke ekonomilerinin yapısından da etkilenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de farklı eğitim seviyelerine göre kadın ve erkek işsizlik oranlarının ekonomik şoklardan nasıl etkilendikleri araştırılmaktadır. Ekonomide yaşanan bir şok etkileri kalıcı veya geçici olabilmektedir. Bu işsizlikle mücadelede uygulanacak politikaların belirlenmesi için önemlidir. Şokların etkisinin kalıcı olması durumunda, işsizlik oranı kalıcı olarak yükselmektedir ve işsizliği düşürmek için makroekonomik politikalar uygulanmaktadır. Şokların etkileri geçici olduğunda ise, işsizlik seviyesi kısa dönemde yükselmekte, uzun dönemde eski seviyesine dönmektedir. Bu nedenle, işsizlikle mücadele için politikalar uygulanmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Çalışmada 2005:01-2020:05 dönemi aylık verileri kullanılmaktadır. Keskin ve kademeli kırılmaları dikkate alan alternatif birim kök ve durağanlık testleri sonuçların güvenirliliğinin kontrolü amacıyla uygulanmaktadır. Testler neticesinde elde edilen bulgular kullanılan yöntemlere göre farklılık göstermektedir. Kadın işsizlik oranlarında şokların etkilerinin geçici olma eğiliminin, erkek işsizlik oranlarında şokların etkilerinin kalıcı olma eğiliminin daha fazla olduğu tespit edilmektedir.

Kaynakça

 • Akcan, A.T. (2019). Türkiye’de gençlerin işsizlik histerisi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 31-47. doi: iibfdkastamonu.357361
 • Aydın, M. (2020). Türkiye için işsizlik histerisi hipotezinin dalgacık tabanlı birim kök testleri ile sınanması. Akademik İncelemeler Dergisi, 15(1), 171-186. doi: 10.17550/akademikincelemeler.695500
 • Ball, L.M. (2009). Hysteresis in unemployment: old and new evidence. NBER Working Paper Series, Working Paper 14818.
 • Becker, R., Enders, W. ve Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27, 381–409.
 • Bildirici, M., Ersin, Ö.Ö., Turkmen C. ve Yalcinkaya, Y. (2012). The persistence effect of unemployment in Turkey: An Analysis of the 1980-2010 Period. Journal of Business, Economics & Finance, 1(3), 22-32.
 • Blanchard, O.J., Summers, L.H. (1986). Hysteresis and the European unemployment problem. NBER working paper series, No. 2035.
 • Can, U., Can, Z.G. ve Bal, H. (2019). Unemployment Hysteresis Revisited: The Case of Turkey. International Conference on Eurasian Economies 2019, Eastern Mediterranean University Press, 62-70.
 • Çiçen, Y.B. (2020). Türkiye’de krizin işsizlik üzerinde kalıcı etkisi: global kriz dönemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 9(2), 1936-1956.
 • Çekiç, A. (2016). Unemployment hysterisy with fouirer structural break unit root test: the case of Turkey. 2(3), 14-20.
 • Carrion-i-Silvestre, J.L. ve Sansó-i-Rosselló, A.S. (2007). The KPSS test with two structural breaks. Spanish Economic Review, 9(2), 105-127.
 • Çemrek, F. ve Şeker, T. (2020). Türkiye’de kadın işsizlik oranlarının yapısal kırılmalı birim kök testleri ile incelenmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 117-132.
 • Çınar, M., Akay, H.K. ve Yılmaz, F. (2014). A sectoral analysis of hysteresis in unemployment: evidence from Turkey. Bilig, 69, 29-52.
 • Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
 • Enders, W. ve Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117, 196-199.
 • Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. American Economic Review, 58(1), 1–17.
 • Gil-Alana, L.A., Ozdemir, Z.A. ve Tansel, A. (2019). Long memory in Turkish unemployment rates. Emerging Markets Finance & Trade, 55, 201-217. doi: 10.1080/1540496X.2018.1425837
 • Gozgor, G. (2012). Hysteresis in regional unemployment rates in Turkey. International Journal of Economic and Finance, 4(9), 175-181.
 • Güloğlu, B. ve İspir, M.S. (2011). Doğal işsizlik oranı mı? İşsizlik histerisi mi? Türkiye için sektörel panel birim kök sınaması analizi. Ege Akademik Bakış, 11(2), 205-2015.
 • Güriş, B. ve Sedefoğlu G. (2019). Unemployment hysteresis in Turkey: evidence from nonlinear unit root tests with Fourier function. Quantitative Methods In Economics, XX(3), 177-188. doi: 10.22630/MIBE.2019.20.3.17
 • Güriş, B., Tiftikçigil, B.Y. ve Tıraşoğlu, M. (2017). Testing for unemployment hysteresis in Turkey: evidence from nonlinear unit root tests. Quality and Quantity, 51, 35-46. doi: 10.1007/s11135-015-0292-z
 • Jaeger, A. ve Parkinson, M. (1994). Some evidence on hysteresis in unemployment rates. European Economic Review, 38, 329-342.
 • Kula, F. ve Aslan, A. (2014). Unemployment hysteresis in Turkey: does education matter?. International Journal of Economics and Financial Issues, 4(1), 35-39.
 • Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99.
 • Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P. ve Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationary against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54, 59–178.
 • Narayan, P.K. ve Popp, S. (2010). A new unit root test with two structural breaks in level and slope at unknown time. Journal of Applied Statistics, 37, 1425-1438.
 • Nazlıoğlu, Ş., Karul, Ç., Koncak A. ve Küçükkaplan, İ. (2017). On the purchasing power parity in Turkey: The Role of Structural Changes. International Conference on Eurasian Economies 2017, 32-35.
 • Ozpence, A.İ. ve Ergen, E. (2017). Analysis of unemployment hysteresis in Turkey: structural break unit root test. Journal of Economics, Finance and Accounting, 4(4), 368-376. doi: 10.17261/Pressacademia.2017.747
 • Öztürk M. (2020). Türkiye’de işsizlik histerisi hipotezinin geçerliliği: çok boyutlu ve asimetrik yaklaşım. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(10), 4882-4910. doi: 10.26466/opus.725553
 • Saraç, T.B. (2014). İşsizlikte histeri etkisi: Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış, 14(3), 335-344.
 • Taş, S. ve Uğur, B. (2017). Türkiye’de işsizlik histerisi mi, yoksa doğal işsizlik oran hipotezi mi geçerlidir?. Çukurova Dergisi İİBF Dergisi, 21(1), 25-40.
 • Tekin, İ. (2018). Türkiye’de işsizlik histerisi: Fourier fonksiyonlu durağanlık sınamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 97-127.
 • Yıldırım, S. ve İnançlı, S. (2018). Türkiye’de işsizlik histerisis hipotezinin geçerliliğinin ampirik olarak değerlendirilmesi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(özel sayı), 45-54.
 • Zivot, E., ve Andrews, D.W.K. (1992). Further evidence of the great crash, the oil-price shock, and the unit root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10, 251-270.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Ana Bölüm
Yazarlar

Serdar GÖCEN (Sorumlu Yazar)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5742-191X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Göcen, S. (2021). Ekonomik Şokların İşsizlik Oranları Üzerindeki Etkisi: Eğitim Seviyelerine Göre Kadın ve Erkek İşsizlik Oranları Analizi . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 553-572 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuibfd/issue/64683/797955