Dergimizin Tarandığı İndeksler

TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT), SOBİAD, ASOS Index, EBSCO ve ProQuest

Yazarların Dikkatine
  • Dergimize gönderilen tüm makalelerin intihal.net hizmetinden alınmış rapor ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir (iThenticate ya da Turnitin'den alınan raporlar da geçerlidir).
  • Yazarların yüksek lisans tezlerinden türetilmiş makaleler kabul edilmemektedir. 
  • Makale sayısı ve süreçlerdeki yoğunluk nedeniyle Nisan ve Ağustos sayılarının kotaları dolmuştur, yeni makalelerin değerlendirmeleri 2020 Aralık ayı sayısına kadar devam edebilir.
  • Makalelere DOI numarası, dergimiz sayısında yayımlandıktan sonra verilmektedir.
  • 2020 yılı ve sonrasındaki sayılar için makale gönderen yazarlar; anket, odak grup görüşmesi, gözlem, deney vb. nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalarında, kişisel verileri koruma kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için etik kurul izin belgesi beyan etmeleri zorunludur. Çalışmalarında başkalarına ait ölçek, anket, fotoğraf kullanılması durumunda bunların sahiplerinden izin alınması ve bunun belgelendirilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uygunluğun belirtilmesi gereklidir. Bu kurallara uygun olmayan tüm çalışmalar reddedilecektir.
Telif Hakkı Formu

Örnek telif hakkı formu için tıklayınız.