PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

REVIEWING HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 8, 01.01.2018

Öz

This study was descriptive and it was aimed to examine the attitudes of high school students towards physical education and sports. The study was done between the 15th of September and the 15th of December, 2016. The population of the study was composed of high school students living in Balıkesir Province. The sample of the study was composed of 120 students who studied at anatolian high schools, industrial vocational high school, religious vocational high school and a private high school. The data were gathered using Information Request Form and Physical Education and Sports Attitude Scale. High score obtained from the scale indicated a higher level of attitude. For the analyses of the data; frequency, percentages, t-test, one way variance analyses and Scheffe test were used. 59.2% of the students were female while 40.8% of them were male. According to sex variable, score of male students 90.77±13.79 were higher than score of female students 85.05±16.87 . Scale score was 87.39±18.88 . Students’ attitudes towards physical education and sports were positive. There was no significant difference between sex and attitude. Score of male students was higher. Attitudes of the students who studied at religious vocational high school were higher as compared to those students who studied at Anatolian High Schools

Kaynakça

 • Akandere, M., Özyalvaç, T. N.,Duman, S., (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24:1-10.
 • Balyan, M. (2009). İlköğretim 2.Kademe Ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları, Sosyal Beceri ve Özyeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Başer, S. A. (2009). Öğretmen niteliklerinin beden eğitimi dersi alan öğrencilerin bu derse karşı olan tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Demirhan, G., Altay, F. (2001). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği, II. Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 9-20.
 • Demirhan, G., Koca, C., (2004). An Examination Of High School Students’ Attitudes Toward Physical Education With Regard To Sex And Sport Participation. Perceptual And Motor Skills, 98:754-758.
 • Ekici, S., Bayrakdar, A. Hacıcaferoğlu, B. (2011). Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 829-839.
 • Fidan, N., Erden, M. (1996). Eğitime Giriş. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Güllü, M., Korucu, G. (2005). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitim Derslerine İlişkin Görüşlerininİncelenmesi. Bursa: 10–11 Haziran, 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu.
 • Güllü, M. (2007).Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Araştırılması. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kangalgil, M., Hünük, D., Demirhan,G., (2006). İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi. Hacettepe J. of Sport Sciences. 17(2): 48-57.
 • Keskin, Ö. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Sakarya İli Örneği. Yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Koca, C., Aşçı, H., Demirhan, G., (2005). Adolescence, , Summer Libra Publishers. Inc., 3089C Clairemont Dr., PMB 383, San Diego, CA 92117 40:158.
 • Morgan, T. C. (1995). Psikolojiye Giriş. (Çev. S. Karakaş). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Phillips, S.R. (2011). Upper Elementary School Students’ Attitudes And Perceptions Toward Physical Education.Unpublished doctoral dissertation, Columbia University, New York.
 • Sılverman, S., Scrabis K.A. (2004). A Review Of Research On Instructional Theory İn Physical Education 2002-2003.International Journal of Physical Education, 41(1), 4-12.
 • Sivrikaya, Ö., Kılçık, M. (2017). İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (1):1-15.
 • Subramaniam, P. R., Silverman, S., (2007). Middle School Students’ Attitudes Toward Physical Education. Teaching And Teacher Education 23:602–611.
 • Sunay, Y., Sunay, H. (1996). Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 1(4):35– 53.
 • Yenal, T.H., Çamlıyer, H., Saracaloğlu, S. A. (1999). İlköğretim İkinci Devre Çocuklarında Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Motor Beceri ve Yetenekler Üzerine Etkisi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3):15-24.
 • Yıldıran, İ., Yetim, A. (1996). Ortaöğretimde Beden Eğitimi Dersinin Öncelikli Amaçları Üzerine Bir Araştırma, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(3): 36–43.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 8, 01.01.2018

Öz

Bu araştırma tanımlayıcı tipte olup, lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 15 Eylül-15 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Balıkesir’deki lise öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini Anadolu, Meslek, İmam Hatip ve özel bir lisede öğrenim gören 120 öğrenci kapsamaktadır. Veriler kişisel bilgi formu ve Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçekten alınan yüksek puan tutumun olumlu olduğunu gösterir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Öğrencilerin %59.2’si kadın, %40.8’i erkektir. Cinsiyete göre erkeklerin puanı 90.77±13.79 , kadınların puanından 85.05±16.87 yüksektir. Ölçek puanı 87.39±18.88 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumları olumludur. Cinsiyet ile tutum puanı arasında anlamlı bir fark yoktur. Erkeklerin tutum puanı yüksektir. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, Anadolu Lisesi öğrencilerine göre tutumları daha olumludur

Kaynakça

 • Akandere, M., Özyalvaç, T. N.,Duman, S., (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24:1-10.
 • Balyan, M. (2009). İlköğretim 2.Kademe Ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları, Sosyal Beceri ve Özyeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Başer, S. A. (2009). Öğretmen niteliklerinin beden eğitimi dersi alan öğrencilerin bu derse karşı olan tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Demirhan, G., Altay, F. (2001). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği, II. Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 9-20.
 • Demirhan, G., Koca, C., (2004). An Examination Of High School Students’ Attitudes Toward Physical Education With Regard To Sex And Sport Participation. Perceptual And Motor Skills, 98:754-758.
 • Ekici, S., Bayrakdar, A. Hacıcaferoğlu, B. (2011). Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 829-839.
 • Fidan, N., Erden, M. (1996). Eğitime Giriş. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Güllü, M., Korucu, G. (2005). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitim Derslerine İlişkin Görüşlerininİncelenmesi. Bursa: 10–11 Haziran, 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu.
 • Güllü, M. (2007).Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Araştırılması. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kangalgil, M., Hünük, D., Demirhan,G., (2006). İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi. Hacettepe J. of Sport Sciences. 17(2): 48-57.
 • Keskin, Ö. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Sakarya İli Örneği. Yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Koca, C., Aşçı, H., Demirhan, G., (2005). Adolescence, , Summer Libra Publishers. Inc., 3089C Clairemont Dr., PMB 383, San Diego, CA 92117 40:158.
 • Morgan, T. C. (1995). Psikolojiye Giriş. (Çev. S. Karakaş). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Phillips, S.R. (2011). Upper Elementary School Students’ Attitudes And Perceptions Toward Physical Education.Unpublished doctoral dissertation, Columbia University, New York.
 • Sılverman, S., Scrabis K.A. (2004). A Review Of Research On Instructional Theory İn Physical Education 2002-2003.International Journal of Physical Education, 41(1), 4-12.
 • Sivrikaya, Ö., Kılçık, M. (2017). İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (1):1-15.
 • Subramaniam, P. R., Silverman, S., (2007). Middle School Students’ Attitudes Toward Physical Education. Teaching And Teacher Education 23:602–611.
 • Sunay, Y., Sunay, H. (1996). Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 1(4):35– 53.
 • Yenal, T.H., Çamlıyer, H., Saracaloğlu, S. A. (1999). İlköğretim İkinci Devre Çocuklarında Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Motor Beceri ve Yetenekler Üzerine Etkisi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3):15-24.
 • Yıldıran, İ., Yetim, A. (1996). Ortaöğretimde Beden Eğitimi Dersinin Öncelikli Amaçları Üzerine Bir Araştırma, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(3): 36–43.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Haktan SİVRİKAYA Bu kişi benim
Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çağış Yerleşkesi, 10100, Balıkesir-Türkiye


Ceren Nur TEMİZ
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Çağış Yerleşkesi, 10100, Balıkesir-Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sivrikaya, A. H. & Temiz, C. N. (2018). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/65352/1006868

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.