Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ

Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı: 1, 314 - 331, 08.04.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304637

Öz

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ilkokuma ve yazma öğretimine ilişkin öz yeterlik inançlarını belirlemektir. Araştırma betimsel türde tarama modeline göre yapılandırılmıştır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören 425 öğrenci, örneklemini ise aynı üniversitede öğrenim gören 378 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerini nitel verilerle desteklemek amacıyla örneklem grubundan 12 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Araştırma sonucunda kız öğrencilerin erkeklere göre daha yüksek bir ilkokuma ve yazma öğretimi öz yeterlik inancına sahip olduğu, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında öz yeterlik bakımından bir fark bulunmadığı, uygulama yapmanın öz yeterlik inancını arttırdığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

DETERMINATION TO SELF EFFICACY BELIEFS OF PRIMARY EDUCATION TEACHER CANDIDATES RELATED TO TEACHING OF BASIC LITERACY SKILLS

Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı: 1, 314 - 331, 08.04.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304637

Öz

The aim of this study is to determine self efficacy beliefs of primary education teacher candidates related to teaching of basic literacy skills. Research is structured according to survey model in the descriptive type. In this study, mix method was used. Population of research consists of 425 students and the sample consists of 378 students at Karadeniz Technical University. Interviews were conducted with 12 teachers from the sample group to support the results of the research through the qualitative data. According to the results of the research, female teacher candidates have higher self-efficacy beliefs in the terms of teaching basic literacy skills than male teacher candidates. There wasn’t a significant difference between the third and fourth grade teacher candidates studying Primary Teacher Education, but making practice increases the self efficacy belief.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Caner Özdemir Bu kişi benim


Tolga Erdoğan

Yayımlanma Tarihi 8 Nisan 2017
Gönderilme Tarihi 23 Mart 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 17 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
Özdemir, C., & Erdoğan, T. (2017). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 314-331. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304637

Cited By