Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TEMEL MATEMATİKSEL BECERİLERİ KAZANDIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 2, 563 - 585, 15.06.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017..-307108

Öz

 İlkokul matematik öğretim programının temel amacı ilkokul öğrencilerinin temel matematiksel becerileri kazanmasıdır. İlkokul matematik öğretim programında öğretmenler tarafından kazandırılması gereken temel matematiksel becerilerin “problem çözme, akıl yürütme, matematiksel modelleme, matematik dilini kullanarak iletişim, araç ve gereçleri uygun biçimde kullanma, bilgi iletişim teknolojilerini kullanma” olduğu görülmektedir. Bu bağlamda ilkokulda temel matematiksel becerilerin kazandırılması noktasında sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi araştırmaya değer bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimi sırasında benimsedikleri strateji, yöntem, teknik veya yaptıkları uygulamalar ile temel matematiksel becerilerin öğrencilere kazandırılması konusunda kendilerini ne derece yeterli gördükleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada tarama modeli ve veri toplama kaynağı olarak da yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla seçilen 9 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimi sürecine yönelik düşüncelerinden temel matematiksel becerilerin geliştirilmesi noktasındaki önerilere kadar çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler ileri sürülmüştür.

Kaynakça

 • Akay, H. ve Boz, N. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik tutumları, matematiğe karşı öz-yeterlik algıları ve öğretmen öz- yeterlik inançları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 281-312.
 • Arseven, A., Kontaş, H. ve Arseven, İ. (2014). Matematik programının değerlendirme öğesine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18), 657-677.
 • Akyüz, G. (2006). Öğretmen özelliklerinin matematik başarısına etkisinin hiyerarşik doğrusal modeli. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 5 (9), 19-33.
 • Bal, A. P. ve Dinç Artut (2013). İlköğretim matematik öğretimi programının değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 164-171.
 • Batdı, V. (2014). Ortaöğretim matematik öğretim programı içeriğinin rash ölçme modeli ve nvivo ile analizi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(11), 93-109.
 • Bekdemir, M., Okur, M. ve Kasar, N. (2011). 2005 İlköğretim matematik öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 1-22.
 • Bozkurt, E. (2007). Bilimsel araştırmalarda yöntemler. D. Ekiz (Ed.), Bilimsel Araştırma ile İlgili Temel Kavramlar içinde (s. 64-97). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Bozkurt, A. ve Cilavdaroğlu, A. K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 859-870.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 19. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cornoldi, C., Carretti, B., Drusi, S., & Tencati, C. (2015). Improving problem solving in primary school students: The effect of a training programme focusing on metacognition and working memory. British Journal of Educational Psychology, 85(3), 424-439.
 • Çağırgan Gülten, D. (2013). An investigation of pre-service primary mathematics teachers’ math literacy self-efficacy beliefs in terms of certain variables. International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 393-408.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Doruk, M. ve Kaplan, A. (2013). Sınıf ve ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik kaygılarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1505-1522.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elkatmış, M. ( 2014). Sınıf öğretmenlerinin eğitsel amaçlı internet kullanım öz yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 2014( 203): 193-204.
 • Erbilgin, E. (2014). Türkiye’nin ilkokul ve ortaokul matematik öğretim programlarının genel konu izleme haritası ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(174), 272-285.
 • Erdem, M. ve Tuğrul, B. (2006). Beş-altı yaş çocuklarının matematiksel becerileri ile görsel algı becerilerinin karşılaştırılması. Çocuk Gelişim ve Eğitimi Dergisi, 1(2), 62-73.
 • Erdoğan, M., Kayır, G. G., Kaplan, H., Aşık Ünal, Ü. Ö. ve Akbunar, Ş. (2015). 2005 Yılı ve sonrasında geliştirilen öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşleri; 2005-2011 yılları arasında yapılan araştırmaların içerik analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 171-196.
 • Ersoy, Y. (2006). Innovations in mathematics curricula of elementary schools-I: objective, content and acquisition. İlköğretim Online, 5(1), 30-44.
 • Gürbüz, R., Erdem, E. ve Gülburnu, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin matematik yeterliklerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 255-272.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Şahin-Taşkın (2012). Turkish Adaptation of Pedagogical Development Instrument: Elementary Preservice Teachers’ Development Level Regarding Mathematics Teaching. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 48-68.
 • Jõgi, A.-L. and Kikas, E. (2016). Calculation and word problem-solving skills in primary grades – Impact of cognitive abilities and longitudinal interrelations with task-persistent behaviour. Br J Educ Psychol, 86: 165–181. doi:10.1111/bjep.12096
 • Kandemir, M. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının temel matematik dersine ilişkin tutumları ve kavram öğrenim düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 14-32.
 • Karasar, N. ( 2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
 • MEB, (2015). İlkokul Matematik Dersi (1,2,3 ve 4. Sınıflar) Öğretim Programı. Terbiye Kurulu Başkanlığı: Ankara.
 • MEB, (2009). İlköğretim Matematik Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı: Ankara.
 • Olkun, S. ve Toluk-Uçar Z. (2012). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Orbeyi, S., ve Güven, B. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programı’nın değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 133-147.
 • Öksüz, C., Ak, Ş. ve Uça, S. (2009). İlköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algı ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 270-287.
 • Öksüz, C. (2015). İlkokul matematik programını değerlendirme ölçeği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(37), 21-33.
 • Peker, M. (2009). Sınıf öğretmenlerinin 2005 ilköğretim 1. kademe matematik programının misyonuna ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 33-51. Rattanatumma, T., & Puncreobutr, V. (2016). Assessing the Effectiveness of STAD Model and Problem Based Learning in Mathematics Learning Achievement and Problem Solving Ability. Journal of Education and Practice, 7(12), 194-199.
 • Sangpom, W., Suthisung, N., Kongthip, Y., & Inprasitha, M. (2016). Advanced Mathematical Thinking and Students’ Mathematical Learning: Reflection from Students’ Problem-Solving in Mathematics Classroom. Journal of Education and Learning, 5(3), 72.
 • Smith, S. S. (2009). Early Childhoods Mathematics ( S. Erdoğan, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179-190.
 • Türker Biber, B. ve Yetkin Özdemir, İ. E. (2015). Matematik öğretiminde matematiksel modelleme yaklaşımı. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 27, 45-56.
 • Yenilmez, K. ve Girit, D. ( 2013). İlköğretim (6-8) matematik dersi öğretim programındaki yeni alt öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 385-419.
 • Yenilmez, K. ve Söpük, N. (2014). Matematik dersi öğretim programı ile ilgili tezlerin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
, 3(2), 33-42.
 • Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU Bu kişi benim


Fatma Gül UZUNER>

0000-0001-8483-6021

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2017
Kabul Tarihi 6 Nisan 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Aydoğdu İskenderoğlu, T. & Uzuner, F. G. (2017). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TEMEL MATEMATİKSEL BECERİLERİ KAZANDIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 563-585 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017..-307108