Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerini Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 2, 658 - 678, 29.06.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326591

Öz

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin yazma stratejilerini kullanma durumlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma Trabzon ili merkez ilkokullarında çalışan ve amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile seçilen 25 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Görüşmelerde öğretmenlerin yazma stratejilerini kullanma düzeylerini belirlemeye yardımcı olacak toplam 8 açık uçlu soruya yer verilmiştir. Görüşme sonunda elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile incelenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında, sınıf öğretmenlerinin günlük hayatlarında yazı yazmaya yeterince zaman ayırmadıkları ve yazma stratejilerini kullanma düzeylerinin oldukça düşük olduğu ortaya koyulmuştur.

Kaynakça

  • KAYNAKÇA

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özge ERDOĞAN>

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Erdoğan, Ö. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerini Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşleri . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 658-678 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326591