Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 2, 868 - 883, 29.06.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603

Öz

Bu çalışma, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrencilerin sosyal ve akademik yeterlik algı düzeylerinin belirlenmesi; öğrencilerin akademik başarı not ortalaması ile sosyal ve akademik yeterlik algıları arasındaki ilişkilerin ortaya konması amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama araştırması modelinde yürütülen çalışmada 289 Türkçe öğretmen adayının görüşü alınmıştır. Öğretmen adaylarının sosyal ve akademik yeterlik algıları “Ergenler için Yeterlik Algısı” ölçeği ve tek bir madde ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, çok değişkenli varyans analizi (MANOVA), pearson korelasyon katsayısı ve Wilcoxon işaretler testi hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmen adaylarının sosyal ve akademik yeterlik algılarının ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Kadın öğrencilerin sosyal yeterlik algılarının erkek öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu; üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre de akademik yeterliklerinin daha yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sosyal yeterlik ve akademik yeterlik algılarına ilişkin ölçekten ve tek bir maddeden almış oldukları cevapların anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

Kaynakça

  • KAYNAKÇA

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayfer SAYIN


Burcu TAKIL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Sayın, A. & Takıl, B. (2017). Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 868-883 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603