Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye-Kazakistan İlköğretim Matematik Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, 1957 - 1973, 08.12.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017..-356324

Öz

Öğretme-öğrenme sürecinin en önemli materyallerinden biri olan ders kitaplarının hazırlanmasına günümüzde büyük özen gösterilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye ve Kazakistan’ın 5. sınıf matematik ders kitaplarının geometri ünitelerinde sunulan problemleri çizimlerin yeri ve kullanımı açısından incelemek, kitaplar arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar olduğunu açıklamak amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye ve Kazakistan’ın 5.sınıf matematik ders kitaplarının geometri ünitelerinde daha çok “çizim-geometrik nesne”, “geometrik nesne-geometrik nesne” geçişini içeren problemlere yer verilirken, “çizim-çizim”, “geometrik nesne-çizim” geçişini içeren problemlere daha az yer verildiği görülmüştür. Ayrıca, Türkiye kitabının aksine, Kazakistan kitabında sunulan geometri problemlerinin belli bir sıralamaya göre verilmediği, yani fiziksel çalışma alanından geometrik çalışma alanına geçişi içermediği açığa çıkarılmıştır. Kavrama türlerinden iki ülke kitabında da daha çok söylemsel kavramayı gerektiren problemlere yer verilirken, işlevsel kavramanın optik işlemini gerektiren problemlere çok az sayıda yer verildiği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2009). İlköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 97-13.
 • Aycan, Ş., Aycan, N., Genç, M. ve Özkaya, M. (2000) .Manisa Demirci lisesinde fizik dersinin içeriği ve öğrencilerin ilgisi, IV. Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara.
 • Böke, H. (2002). Türkiye ve İngiltere’deki ilköğretim matematik programlarının karşılaştırılması,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Brousseau G. (1983). Les obstacles épistémologiques et les problèmes en mathématiques. Recherches en didactiques des mathématiques, Vol 4, no 22. La pensée sauvage
 • Çakır, İ. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • Dane, A., Doğar, Ç. ve Balkı, N. (2004). İlköğretim 7. sınıf matematik ders kitaplarının değerlendirmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-18
 • Duman, T., Karakaya., Çakmak, M., Eray. M. ve Özkan, M. (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu- matematik 1-8 Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Duval, R. (1995). Sémiosis et pensée humaine. Peter Lang : Bern
 • Duval, R. (1999). Representation, vision and visualization: Cognitive functions in mathematical thinking. Basic issues for learning. In F. Hitt & M. Santos (Eds.), Proceedings of the 21st North American PME Conference, 1, 3-26.
 • Duval, R. (2000). Ecriture, raisonnement et decouverte de la demonstration en mathematiques. Recherches en Didactique des Mathematiques. 20(2), 135–170.
 • Erbaş, A. K., Alacaci, C. & Bulut, M. (2012). A comparison of mathematics textbooks from Turkey, Singapore, and the United States of America. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(3), 2311-2329.
 • Eren, E. (2012). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları.13. Baskı.
 • Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı eğitim. http://www.egitim.aku.edu.tr/kegitim.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Garner, R. (1992). Learning from school texts. Educational Psychologist, 27, 53-63
 • Güzel, İ., Karataş, İ. ve Çetinkaya, B. (2010). Ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(3), 309-327
 • Iding, M. K. (2000). Can strategies facilitate learning from illustrated science texts books. International Journal of Instructional Media, 27 (3), 289-301.
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal Of Educational Technology,1(1), 72-91.
 • Kayhan, E. (2007). Türkiye, Singapur ve ingiltere ilköğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kılıç, Z., Atasoy, B., Tertemiz N., Seren M., ve L, Ercan L. (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu, Fen Bilgisi 4–8, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kuzniak, A. (2004). Paradigmes et espaces de travail géométriques. Note pour l'habilitation à diriger des recherches. Paris :IREM Paris 7
 • Laborde, C. (1990) Language and mathematics, in P. Nesher and J. Kilpatrick (eds.),Mathematics and Cognition: A Research Synthesis by the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 51–69.
 • Morgil, F. I. ve Yılmaz, A. (1999). Lise kimya-II ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 26-41.
 • Sağlam, R., and Alacacı, C. (2012). A comparative analysis of quadratics unit in Singaporean, Turkish and IBDP mathematics textbooks. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 3(3), 131-147.
 • Strauss, A., and Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. (3rd ed.).Newbury Park, CA: Sage.
 • Tapan-Broutin, M. S. (2014). Matematiksel nesnelerin yapısı ve temsiller: Klasik semiyorik üçgenin geometri öğretiminde yansımalarının analizi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 255-281
 • Tertemiz, N., Ercan, I.ve Kayabaşı,Y. (2001). Ders kitabı ve eğitimdeki önemi, konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Toprak, T. (1993). İlkokul ders kitaplarının öğretim programlarına uygunluğunun değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim: dünya ülkelerinden örneklerle. Adana: Baki Kitabevi.
 • Ünsal, Y. ve Güneş, B. (2002). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak m.e.b. ilköğretim 4. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3) 110-120.
 • Van Hiele, P.M. (1959). Development and the learning process. Acta Pedagogical Ultrajectna (pp, 1-31). Groningen: J.B. Wolters.
 • Yalın, H. İ. (1996). Ders Kitabı Tasarımı, Milli Eğitim Dergisi, 132(61).
 • Yanpar, T. (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elionora-shofika KHALİDOVA Bu kişi benim


Menekşe Seden TAPAN-BROUTİN>

Yayımlanma Tarihi 8 Aralık 2017
Kabul Tarihi 12 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Khalidova, E. & Tapan-broutin, M. S. (2017). Türkiye-Kazakistan İlköğretim Matematik Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (4) , 1957-1973 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017..-356324