Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SINIF YÖNETİMİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, 41 - 56, 30.03.2018
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-382251

Öz

Bu çalışmanın amacı sınıf yönetimi alanında hazırlanan lisansüstü tezleri konu, yöntem ve veri analiz teknikleri açısından incelemektir.Çalışma nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Çalışmanın evreni 2011-2016 yılları arasında yazılan sınıf yönetimi alanındaki lisansüstü tezlerdir. Söz konusu tezlerin tamamına ulaşıldığı için örneklem alınmamıştır. Veri toplama aracı olarak yayın sınıflama formu kullanılmıştır.Veri analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır.Sonuç olarak sınıf yönetimi alanında üretilen lisansüstü çalışmalarda sınıf yönetimi beceri ve yeterlikleri ile öğrenci davranışlarının yönetimi konularının sıklıkla incelendiği gözlenmiştir. Sınıf yönetimi alanındaki araştırmalarda ağırlıklı olarak nicel yöntemler tercih edilmekte, nitel ve karma yönteme çok sık başvurulmamaktadır. Diğer yandan araştırmaların büyük çoğunluğunun temel eğitim kademesinde yürütüldüğü, yükseköğretim ve orta öğretim kademesinde daha az sayıda araştırma yürütüldüğü söylenebilir. Sınıf yönetimi araştırmalarında sınıfların kültürel, sosyal ve psikolojik gerçeklerini anlamaya ve açıklamaya yönelik çok boyutlu ve disiplinler arası çalışmalar yapılması önerilebilir.

 

Kaynakça

 • Alatlı, R. (2014). Genel ve özel eğitim öğretmenlerinin sınıf yönetimi bilgileri ile sınıf yönetimine ilişkin öz yetkinliklerinin karşılaştırılması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, A. ve Uysal, Ş. (2014). Türkiye‘de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 177-201.
 • Balay, R. (2012). 2000'li yıllarda sınıf yönetimi, 4.Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Bozgeyikli, H. ve Gözler, A. (2016). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile öğrencileri motive etme düzeyleri arasındaki ilişki. Electronic Turkish Studies, 11 (3), 589-606.
 • Bropy, J. (2013) History of research on clasroommanagement. Evertson, C. M.,& Weinstein, C. S. (Eds.). Handbook of classroommanagement: Research, practice, and contemporary issues. Routledge. New York.
 • Çiltaş, A. (2012). 2005-2010 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının içerik analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (7), 211-228.
 • Dibapile, W. T. S. (2012). A review of literature on teacher efficacy and classroom management. Journal of College Teaching & Learning (Online), 9 (2), 79-92.
 • Dinçer, Ç. ve Akgün, E. (2015). Okul öncesi öğretmenleri için sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 40 (177), 187-201.
 • Erdogan, M. & Kurt, A. (2015). A review of research on classroom management in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (186) 9-14.
 • Evertson, C. M. &Weinstein, C. S. (2013) Classroom management as a field of inqury. Evertson, C. M.,& Weinstein, C. S. (Eds.). Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. Routledge, New York.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications.
 • Gündüz, Y. ve Can, E. (2013). Öğrenci görüşlerine göre ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi ilkelerine uyma düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19 (3), 419-446.
 • Güner, N. (2010). Kaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflarda çalışan öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeyleri ile Önleyici Sınıf Yönetimi Eğitim Programı’nın öğretmenlerin sınıf yönetimlerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1 (1), 49-71.
 • Marzano, R. J.,Gaddy, B. B., Foseid, M. C., Foseid, M. K. & Marzano, J. S. (2005). A handbook for classroom management that works. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), Alexandria, Virginia, USA.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Neuman, W. L. (2010, çev. Özge, S). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar. Yayın Odası Yayınları.
 • Okut, L. ve Öntaş, T. (2015). İlköğretim matematik ve fen ve teknoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin inançları. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 117-125.
 • Okutan, M. (2015). Sınıf yönetiminde örnek olaylar (5. Baskı). Pegem A Yayıncılık. Ankara
 • Şara, P.,Karadedeli, İ. &Hasanoğlu, G. (2016). Sınıf yönetimi alanında ulakbim’de taranan makalelerin incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 291-306.
 • Postholm, M. B. (2013). Classroom management: What does research tell us? European Educational Research Journal, 12 (3), 389-402.
 • Scarlett, W. G. (2015), Classroom management—Embracing complexity. Scarlett, W. G. (Ed.). The SAGE encyclopedia of classroom management, SAGE Publications, USA.
 • Simonsen, B. Fairbanks, S. Briesch, A. Myers, D. &Sugai, G. (2008). Evidence-based practices in classroom management: Considerations for research to practice. Education and Treatment of Children, 31 (3), 351-380.
 • Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22. Online [http://www.usca.edu/essays].
 • Şentürk, H. & Oral, B. (2008). Türkiyede sınıf yönetimi ile ilgili yapılan bazı araştırmaların değerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 7 (26), 1-13.
 • Wragg, E. C.& Wragg, C. M. (1998). Classroom management research in the United Kingdom. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (San Diego, CA, Eric Document, 418971).
 • Wright, T. (2005). Classroom management in language education. Palgrave Macmillan Press, New York.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayhan AYDIN


Abdullah SLEVİTOPU Bu kişi benim


Metin KAYA

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2018
Kabul Tarihi 22 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aydın, A. , Slevitopu, A. & Kaya, M. (2018). SINIF YÖNETİMİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 41-56 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018..-382251