Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLK DEFA ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 2, 634 - 654, 06.06.2018
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-431404

Öz

Nitel yaklaşıma sahip olan bu durum çalışmasında, ilk defa etkileşimli tahta kullanılan bir okuldaki öğretmenlerin buna ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Rize ilinde bir okulda çalışan yedisi sınıf ve yedisi branş olmak üzere toplam on dört öğretmen oluşturmuştur. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler temel düzey ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda etkileşimli tahta kullanımına ilişkin öğretmenlerin yarısının görüşünün olumlu ve diğer yarısının olumsuz olduğu belirlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına ilişkin hizmet içi eğitimi yetersiz buldukları görülmüştür. Araştırmada katılımcıların büyük bölümünün öğrenme sürecinde etkileşimli tahta kullanımına devam edilmesi beklentisinde oldukları belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak etkileşimli tahtaya ilişkin alt yapının bir an önce tamamlanması, etkileşimli tahta kullanımına yönelik hizmet içi eğitimlerin süre ve uygulama yönünden geliştirilmesi, öğrenme sürecinde etkileşimli tahta kullanırken önceden gerekli hazırlık ve planlamanın yapılması önerilerinde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. &Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,8(15), 457-471.
 • Akdemir, E. (2009). Akıllı tahta uygulamalarının öğrencilerin coğrafya ders başarıları üzerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Akgül, B. (2013). İlköğretim görsel sanatlar dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Alparslan, E. M. &İçbay, M. A. (2017). Teachers’ opinions on interactive white board anditsuse: A case study. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1778-1797.
 • Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Armstrong, V., Barnes, S., Sutherland, R., Curran, S., Mills, S. &Thompson, I. (2005). Collaborative research methodology for investigating teaching and learning: The use of interactive whiteboard technology. EducationalReview,57(4), 455-469.
 • Ateş, M. (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 409-427.
 • Aydın, M. (2017). Matematik dersinde etkileşimli tahta kullanımının öğrenci başarısı, motivasyonu ve tutumları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
 • Baykan, P. (2015). Kimya öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına ilişkin ihtiyaçlarına dayalı örnek hizmet içi eğitim etkinliği geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Bayrak, M., Karaman, A. ve Kurşun, E. (2014). Fatih projesi kapsamında kullanılan LCD panelli etkileşimli tahtaların kullanılabilirlik problemlerinin tespiti. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 28-50.
 • Bilici, A. (2011, Eylül). Öğretmenlerin bilişim teknolojileri cihazlarının eğitsel bağlamda kullanımına ve eğitimde FATİH projesine yönelik görüşleri: Sincan il genel meclisi i.ö.o. örneği. 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium, Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F., (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma Deseni (4. Baskıdan Çeviri)(Çev. E. B. Güzel, İ. Erdoğan, Y. Dede, G. Hacıömeroğlu, H. Ercan, I. Bilican, M. Bütün, M. Bursal, S. M. Şahin, S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çoklar, A. N. & Tercan, İ. (2014). Akıllı tahta kullanan öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. İlköğretim Online Dergisi,13(1), 48-61.
 • Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ekiz, D. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. Baskı).Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elaziz, M. F. (2008). Attitudes of students and teachers towards the use of interactive whiteboards in EFL classrooms. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Ermiş, U. F. (2012). Fen ve teknoloji dersinde etkileşimli tahta kullanımının akademik başarıya ve öğrenci motivasyonuna etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Gençoğlu, T. (2013). Geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacmi konularının öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ile akıllı tahta destekli öğretimin öğrenci akademik başarısına ve matematiğe ilişkin tutumuna etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Glover, D., Miller, D., Averis, D. &Door, V. (2007). The evolution of an effective pedagogy for teachers using the interactive whiteboard in mathematics and modern languages: An empirical analysis from the secondary sector. Learning, Media and Technology, 32(1), 5-20.
 • Gökmen, Ö. F., Akgün, Ö. E. & Kartal, F. (2014). Fatih projesinde kullanılan etkileşimli tahtalara ve hizmet içi eğitimlere yönelik öğretmen görüşleri. Milli Eğitim Dergisi,204, 42-62.
 • Hall, I.&Higgins, S. (2005). Primary school students’ perception of interactive whiteboards. Journal of ComputerAssisted Learning, 21(2), 102–117.
 • Hall, J., Chamblee, G. &Hughes, T. (2008). Teacher perceptions of interactive whiteboards: A comparison of users and future-users in high school and middle school mathematics. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Societyfor Information Technology and Teacher Education International Conference 2008 (pp. 4461- 4467). Chesapeake, VA: AACE.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2014). Educational Research(Çev. Ed. Demir, S. B.).Eğitim Araştırmaları (4. Baskıdan Çeviri), Ankara: Eğiten Kitap.
 • Kaya, G. (2013). Matematik derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin dönüşüm geometrisi üzerindeki başarılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kaya, H. ve Aydın, F. (2011). Sosyal bilgiler dersindeki coğrafya konularının öğretiminde akıllı tahta uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Journal of World of Turks, 3(1), 179-189.
 • Keleş, E. ve Kefeli, P. (2011, Mayıs). İlköğretimde akıllı tahta kullanımına yönelik düzenlenen bir hizmet içi kursunun değerlendirilmesi. International Educational Technology Conference, İstanbul.
 • Koçak, Ö. & Gülcü, A. (2013). Fatih projesinde kullanılan LCD panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1221-1224.
 • Kutlu, O. ve Aldağ, H. (2005). Öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme. İstanbul: Lisans Yayıncılık
 • Lopez, O. (2009). The digital learning classroom: Improving English language learners Academic success in mathematics and reading using interactive whiteboard technology. Computers & Education, 54(4),901–915.
 • Okatan, S. (2016). Ortaöğretim 9. Sınıf öğrencilerinin ve İngilizce öğretmenlerinin İngilizce derslerinde etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Sakız, G., Özden, B., Aksu, D. ve Şimşek, Ö. (2014). Fen ve teknoloji dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına ve dersin işlenişine yönelik tutuma etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 257-274.
 • Saltan, F. (2010). Teachers’ acceptance of interactive whiteboards: A case study. In D. Gibson& B. Dodge (Eds.), Proceedings of Societyfor Information Technology&Teacher Education International Conference 2010 (pp. 2360-2365). Chesapeake, VA: AACE.
 • Seyitoğlu, E. (2014). Akıllı tahta kullanılan matematik dersinden yansımalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Shenton, A. & Pagett, L. (2008). From ‘bored’ to screen: The use of the interactive whiteboard for literacy in six primary classrooms in England. Literacy,41(3), 129-136.
 • Slay, H.,Siebörger, I. & Hodgkinson-Williams, C. (2008). Interactive whiteboard: Real beautyorjust “lipstick”? Computers&Education, 51, 1321–1341.
 • Smeets, E. (2005). Does ICT contribute to powerful learning environments in primaryeducation? Computers&Education, 44, 343-355.
 • Smith, H. J.,Higgins, S., Wall, K. & Miller, J. (2005). Interactive whiteboards: Boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of ComputerAssisted Learning, 21(2), 91-101.
 • Stake, R. E. (1995). The art of case study research.ThousandOaks, CA: Sage.
 • Starking, S. & Krause, L. (2008). Chalk board to smartboard – maths goingg reen?MSOR Connections,7(4), 13-15.
 • Sünkür, M. ve Arabacı İ. B. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görüşleri (Malatya ili örneği). Education Sciences, 7(1), 313-321.
 • Şanlı, Ö.,Altun, M. ve Tan, Ç. (2015). Öğretmenlerin akıllı tahta ve öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayarlar ile ilgili yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies,10(3), 833-850.
 • Tatar, E., Kağızmanlı, T. B. ve Zengin, Y. (2015). Dinamik bir matematik yazılımının öğretmen adaylarının etkileşimli tahta ile ilgili görüşlerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 404-417.
 • Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde etkileşimli tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Tataroğlu, B. ve Erduran, A. (2010). Matematik dersinde akıllı tahtaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education,1(3), 233-250.
 • Tatlı, C. ve Kılıç, E. (2013). Etkileşimli tahtaların kullanımına ilişkin alınan hizmet içi eğitimin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi,12(24), 137-158.
 • Tekin, Y. (2013). Fizik eğitiminde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin fizik başarılarına ve fiziğe karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Temelli, D. ve Genç, S. Z. (2014). Akıllı tahtaya yönelik öğretmen tutumları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi,4(4), 41-58.
 • Tercan, İ. (2012). Akıllı tahta kullanımının öğrencilerin fen ve teknoloji dersi başarı, tutum ve motivasyonuna etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Uslu, O. &Bümen, N. T. (2012). Effects of the professiona ldevelopment program on Turkish teachers: Technology integration along with attitude towards ICT in education. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(3), 115-127.
 • Usluel, Y. K. ve Uslu, N. (2013). Öğretmenlerin bir yenilik olarak teknoloji ile ilgili yarar algıları. İlköğretim Online, 12(1), 52-65.
 • Uzun, N. (2013). Dinamik geometri yazılımlarının bilgisayar destekli öğretim ve akıllı tahta ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında kullanımının öğrencilerin akademik başarısına, uzamsal görselleştirme becerisine ve uzamsal düşünme becerisine ilişkin tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Wellington, J. (2000). Educational research, contemporary issues and practical approaches. London: Continuum.
 • Yalçınkaya, Y. (2013). Ortaöğretim öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Yazar, E. (2015). Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin eğitimde akıllı tahta ve tablet bilgisayar kullanımına ilişkin görüşleri (Rize ili örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,8(37), 832-840.
 • Yılmaz, G. D. (2014). Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz-yeterlik algıları ve kaygı düzeylerinin incelenmesi: Niğde ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yiğit, N., Alev, N., Özmen, H., Altun, T. ve Akyıldız S. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Trabzon: Akademi Kitapevi
 • Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taner ALTUN>


Ahmet GÜLAY>


Pembe Başak SİYAMBAŞ MAZLUM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 6 Haziran 2018
Kabul Tarihi 31 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Altun, T. , Gülay, A. & Siyambaş Mazlum, P. B. (2018). İLK DEFA ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARININ İNCELENMESİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 634-654 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018..-431404