Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Yıl 2019, Cilt: 19 Sayı: 1, 361 - 370, 11.03.2019
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668

Öz

Çalışmanın amacı, yazar Sevim Ak’ın çocuk kitaplarında bulunan
kalıplaşmış söz varlığı ögelerini (atasözleri, deyimler, ikilemeler, kalıp
sözler) tespit etmek ve dilimizin söz varlığı zenginliğini nasıl yansıttığını
incelemektir. Bu çalışma, nitel araştırma geleneğine bağlı bir doküman inceleme
çalışmasıdır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden
yararlanılmıştır. Çalışmanın veri kaynağını Sevim Ak’ın yazmış olduğu beş kitap
(Vanilya Kokulu Mektuplar, Sıcak Çikolatalı Yolculuklar, Babamın Gözleri Kedi
Gözleri, Uçurtmam Bulut Şimdi, Çilekli Dondurma)  oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda
incelenen beş kitapta 1202 kalıplaşmış söz varlığı ögesi tespit edilmiştir.
Kitaplarda bulunan kalıplaşmış söz varlığı ögelerinden 4’ü atasözü, 625’i
deyim, 501’i ikileme, 72’si kalıp sözlerdir. Bu sonuçlara göre incelenen
kitapların dilimizin anlatım imkân ve ayrıntılarını aktarmada zengin olduğu
söylenebilir. Ayrıca, kitapların anlatımlarında sade bir dil tercih edilmiştir. 

Kaynakça

 • Aksan, D. (1996). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Aksan, D. (2002). Anadilimizin Söz Denizinde (1. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Aksoy, Ö. (2017). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Yayınevi.
 • Aktaş, E. (2016). Okuma Eğitimi Açısından Sevim Ak’ın Çocuk Öykülerinde Söz Varlığı. Milli Eğitim Dergisi, 45(210), 539-562.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.
 • Gültekin, A. (2011). Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazıları. İstanbul: Erdem Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü (1. Basım). Ankara: TDK Yayınevi.
 • Oğuzkan, A. F. (2013). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özbaşı, S. (2016). Zeynep Cemali’nin Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Sözvarlığı Öğeleri Açısından İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sever, S. (2015). Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü. Ankara: Tudem Yayınları.
 • Sever, S. (2017). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Tudem Yayınları.
 • Sever, S. ve Karagül, S. (2014). Oğuz Tansel’in Derleyip Yazdığı Masal Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi. Folklor/Edebiyat, (77), 173-188.
 • Şimşek, T. (2016). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük (10. Basım). Ankara: TDK Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Keziban TEKŞAN
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5768-0022
Türkiye


Enes ÇİNPOLAT
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3411-4300
Türkiye


Burak ÇELENK

0000-0002-8424-4891


Tuğçe GÜNEŞ Bu kişi benim

0000-0003-3251-1027

Yayımlanma Tarihi 11 Mart 2019
Gönderilme Tarihi 9 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 19 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
TEKŞAN, K., ÇİNPOLAT, E., ÇELENK, B., GÜNEŞ, T. (2019). SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 361-370. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668