Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ

Yıl 2020, Cilt 20, Sayı 1, 42 - 60, 06.03.2020
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.52925-511016

Öz

Bu araştırmada, tipik ev ödevi uygulamalarının yürütüldüğü ilkokul dördüncü sınıftaki ev ödevi portresinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, öğretmenin Trafik Güvenliği dersinde verilen üç farklı türdeki ödevden beklentilerinin ne olduğu ve bu beklentilerin öğrencilerde karşılığını bulup bulmadığı araştırılmıştır. Bu nedenle de araştırma nitel araştırma deseninde yürütülmüştür. Katılımcılar, İç Anadolu Bölgesi’nde 2016-2017 eğitim öğretim yılında dördüncü sınıfta öğrenim gören 25 öğrenci ve bir öğretmendir.  Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formlarıdır. Biri öğretmene, diğeri öğrencilere yönelik olmak üzere iki farklı görüşme formu hazırlanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Buna göre öğretmen ödevleri eğitsel (derse hazırlık, ders tekrarı, değerlendirme ve genişletme) ve eğitsel olmayan (sorumluluk bilinci aşılama, araştırma becerisini geliştirme ve veli ile etkileşimi artırma) amaçlara yönelik olarak vermektedir. Öğrenciler ise ev ödevlerine yönelik genel olarak olumlu görüşlere sahiptir. Öğretmenin ev ödevi verirken oluşturduğu beklentilerin de genel anlamda öğrencilerde karşılığını bulduğu ifade edilebilir. 

Kaynakça

 • Akın, Z. (1998). Ödevin Öğrenci Başarısına Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Alleman, J., Knighton, B., Brophy, J., Ley, R., ve Botwinski, B. (2010). Homework done right: Powerful learning in real-life situations. Corwin Press.
 • Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan, N. (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Atlı, S. (2012). 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde ev ödevlerinin öğrencilerin kavram öğrenme düzeylerine, akademik başarılarına ve ev ödevlerine yönelik tutumlarına etkisi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 1-16.
 • Babadoğan, C. (1990). Ev ödevlerinin eğitim programları içindeki yeri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 23(2), 745-767.
 • Babadoğan, C. (2003). Ev ödevi mi, ödev ev mi?. Çoluk Çocuk: Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, 28 (7), 1-2.
 • Bennett, S. ve Kalish, N. (2006). The case against homework: how homework is hurting our children and what we can do about it. New York: Crown Publisher.
 • Bent-Hill, C., Boswell, R., Byers, J., Cohen, N., Cummings, J. ve Leavitt, B. (1988). Relationship of Academic Performance to Parent Estimate of Homework Time. 13 Kasım 2014 tarihinde http://eric.ed.gov/?id=ED300885 adresinden alınmıştır.
 • Berberoğlu, G. (2005). Turkey-Education Sector Study: Sustainable Pathways to an Effective, Equitable and Efficient Education System for Preschool Through Secondary School Education. 31 Kasım 2014 tarihinde http://siteresources.worldbank.org/INTTURKEY/Resources/361616-1142415001082/ESS_Main_Report_V1.pdf adresinden alınmıştır.
 • Berberoğlu, G. (2008). Ev ödevlerinin öğrenme ile ilişkisi, CITO Eğitim: Kuram ve Uygulama, Tanıtım Sayısı, 50-54.
 • Büyüktokatlı, N. (2009). İlköğretimde Ev Ödevi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Cooper, (2003). Supporting children’s homework assignments in afterschool programs. G.G. Noam, G. Biancarosa, N. Dechausay (Eds), Afterschool Education: Approaches to an emerging field içinde, 117-121, Cambridge: Harward Education Press.
 • Cooper, H. (2007). The Battle Over Homework: Common Ground For Administrators, Teachers and Parents. California: Corwin Press.
 • Cooper, H. ve Hedges, L.B. (1994). Handbook of Research Synthesis. New York: Russel SAGE Foundation.
 • Cooper, H., Lindsay, J.J. , Nye, B. ve Greathouse, S. (1998).Relationship Among Attitudes About Homework Amount of Homework Assigned and Completed, and Student Achievement. Journal of Educational Psychology, 90, 70-83.
 • Cooper, H., Robinson, J. C. ve Patall, E. A. (2006). Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987-2003. Review of Educational Research, 76(1), 1-62.
 • Corno, L. (1996). Homework is a complicated thing. Educational Researcher, 25, 27-30.
 • Coşkun E., Gelen İ. ve Kan, M. O. (2009), Türkçe dersindeki performans ödevleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11 (6), 22-55.
 • Cresswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. U.S.A.: SAGE Publications.
 • Çetinkaya, A. (1992). Adana İli Merkez Ortaokullarında Ev Ödevlerine İlişkin Karşılaşılan Sorunlar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Demirbaş, A. (2011). İlköğretim Okullarındaki (1-5. Sınıf) Ödev Uygulamalarının Değerlendirilmesi Araştırması. Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Duban, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri hakkındaki görüşleri, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 1(1), 55-67.
 • Epstein, J. L. ve Becker, H. J. (1982). Teacher reported practices of parent involvement: Problems and possibilities. The Elementary School Journal, 83(2), 103-113.
 • Ersoy, A. ve Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri. Necati Bey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi (EFMED), 3(1), 58-79.
 • Fraenkel, J., Wallen, N., ve Hyun, H.H. (2012). How to design and evaluate research in education. Boston: McGraw Hill.
 • Good, C. V. (1959). Dictionary of Education. New York: McGraw-Hill.
 • Hallam, S. (2004). Current findings - homework: the evidence. British Educational Research Association Research Intelligence, 89, 27- 29.
 • Hizmetçi, S. ve İflazoğlu, A. (2006). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri hakkındaki görüşlerine ilişkin nitel bir çalışma örneği. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı 2 içinde, 427–434. Ankara: KÖK Yayıncılık.
 • Kaplan, B. (2006). İlköğretim 6. Sınıf ‘‘Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik’’ Ünitesinde Ev Ödevi Verilmesinin Öğrenci Başarısına ve Kavram Öğrenmeye Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kidwell, V. (2004). Homework. London: Continuum.
 • Kohn, A. (2006). The Homework myth: Why Our Kids Get Too Much Of A Bad Thing. London: Da Capo Lifelong Books
 • Marzano, R, ve Pickering, D. (2007). The case for and against homework. Educational Leadership, 64(6), 74-79. Lee, J. ve Pruitt, K.W. (1979). Homework assignment: classroom games or teaching tools. The Clearing House, 53, 31-35.
 • MEB, (2013). İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Miles, M. B.; Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage
 • TTK , (1989). Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Genelgesi. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu.
 • NCTM (National Council of Techers of Mathematics) (2002). Effective Homework Assignment. 29 Kasım 2015 tarihinde https://www.nctm.org/uploadedFiles/Research_News_and_Advocacy/Research/Clips_andBriefs/Brief%20%20Effective%20Homework%20Assignments.pdfadr adresinden alınmıştır.
 • NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) (2008). Homework: What Research Says?. 13 Kasım 2016 tarihinde http://www.nctm.org/uploadedFiles/Research_News_and_Advocacy/Research/Clips_and_Briefs/Brief%20-%20Homework%20What%20Research%20Says.pdf adresinden alınmıştır.
 • Oluşum, B.(2016). 4. sınıf türkçe dersinde verilen ev ödevlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • O'Neill, J. (2008). Is Homework Helpful or Harmful?. 13 Kasım 2016 tarihinde http://www.findingdulcinea.com/news/Americas/September-08/Is-T.Homework-Helpful-or-Harmful.html adresinden alınmıştır.
 • Öcal, S.(2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin ev ödevlerine yönelik tutumlarının oluşmasında ailelerin ve öğretmenlerin rolü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Patton, MQ. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. HSR: Health Services Research. 34(5) Part II, 1189-1208.
 • Paulu, N. (1998). Helping Your Children With Homework: A Guide For Teachers. 14 Kasım 2016 tarihinde http://www2.ed.gov/PDFDocs/hyc.pdf adresinden alınmıştır.
 • Safont-Mottay, C., Oubrayrie-Roussel, N. ve Lescarret, O. (2009). Parent-child Dyad’s representatiıons regarding homework and primary pupils views of parent involvement in homework. R. Deslandes (Ed.), International Perspectives on Students Outcome and Homework içinde, 111-123, New York: Routledge.
 • Sarıgöz, O. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerinde verilen ev ödevleri hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi. EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, 1(1), 80-87.
 • Stewart, C.J. ve Cash, W.B. (1985). Interviewing: principles and practices. Dubuque IO: Wm. C. Brown Pub.
 • Sullivan, M. H. ve P. V. Sequera, (1996). The impact of purposeful homework on learning. The Clearing Hause, 69 (6), 346–349.
 • Trautwein, U. ve Lüdtke, O. (2009). Predicting homework motivation and homework effort in six school subjects: The role of person and family characteristics, classroom factors, and school track. Learning and Instruction, 19(3), 243-258.
 • Walberg, H. J. ve Paik, S. J. (1999). Effective Educational Practices. 14 Aralık 2014 tarihinde http://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac03e.pdf adresinden alınmıştır.
 • Weber, R.P. (1990). Basic Content Analysis. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Yapıcı, N. (1995). İlkokullarda Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Ev Ödevi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R.K.(2003). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yücel, A.S. (2004). Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin kimya derslerinde verilen ev ödevlerine karşı tutumlarının incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 147-159.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cagla ALPAYAR
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-3178-5560
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Alpayar, C. (2020). ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 42-60 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-511016