Yazım Kuralları

Makale Biçimi

              Başlık sayfası

  •       Başlık (kapak) sayfası aşağıdaki bilgileri içermelidir:

o   Yazının başlığı

o   Yazarın (ların) adı ve akademik ünvanları

o   Yazarın (ların) kurumsal bağlantıları

o   Yazarın (ların) ın tam iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta vb…)


Makalenin başlığı kalın harflerle (büyük harflerle ilk harfler) ve sayfanın ortasına yazılmalıdır Ayrıca yazarın (yazarların) isim ve iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta vb.) sayfanın ortasına yazılmalıdır. birden fazla araştırmacı olduğunda Dergi Yayın Kurulu ile ilgil iyazışmalardan sorumlu kişi belirtilmelidir. Belirtilmemişse Dergi Yayın Kurulu makaleyi dergiye gönderen yazar ile iletişime geçecektir. 

İlk sayfa

Metnin ilk sayfası, yazarın adı olmadan sadece başlık ile başlamalıdır. Makale Türke ve İngilizce özet içermelidir. Özetler çalışmanın amacını, metodolojiyi, sonuçları özlü bir biçimde sunmalıdır. Özet en az 150 en çok 250 kelime olmalıdır.

Özetten sonra, İngiliz İngilizcesi yazımını kullanarak ve genel ve çoğul terimlerden ve çoklu kavramlardan kaçınarak (örneğin, 've' gibi) en fazla 6 Anahtar Kelime bulunmalıdır. Anahtar Kelimelerde alanda sıklıkla kullanılan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmamalıdır. Bu anahtar kelimeler dizin oluşturmak amacıyla kullanılacaktır.

 

Metin Kısmı

Yazarlar tüm makalenin düzenlenebilir bir dosyasınıgöndermeldir. Makalenizin metin ve tabloları için tercih edilen biçim Word belgesidir (.doc). Şekiller; tiff., jpg., veya .eps biçiminde olabilir.

Makale dosyası, çalışmanın bölümlerini içerir. Bu dosyada hiçbir yazarın bilgileri bulunmamalıdır. dergiye gönderilen yazı aşağıdaki bölümleri içermeldir. Bunlar;

  •       Başlık
  •       Özet
  •        Anahtar kelimeler
  •        Giriş 
  •        Metin Kısmı
  •        Sonuç
  •        Dipnotlar
  •        Referanslar
  •  Ekler (varsa)

AIST'e gönderilen yazılar, Palatino Linotype 11 font boyutu ve tek aralıklı olarak Microsoft Word formatında yazılmalıdır. Sayfa düzeni A4 biçiminde olmalı ve kenar boşlukları üst 4cm, alt, sağ ve sol 3 cm olmalıdır. sayfa numaraları kağıdın sağ tarafında bulunmalıdır. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, hakemlere gönderilmeden yazar (yazarlara) geri gönderilir.

Metin ikinci sayfada Giriş bölümü ile başlamalıdır. Tek bir paragraf (6 nk) öncesi ve sonrası paragraf aralığı verilmelidir. Paragrafın ilk satırı, sol kenar boşluğundan 1 cm kaydırılmalıdır. Makalenin başlıkları ve alt başlıkları 1., 1.1., 1.1.1 olarak numaralandırılmalıdır. Başlıklar 3 seviyeden fazla olmamalıdır. 3. seviyeden sonraki alt başlık italik ve kalın yazılmalıdır. Başlıklar, Referanslar hariç olmak üzere Giriş'den başlayarak numaralandırılmalıdır. Tüm başlıklar kalın yazılmalıdır. Başlıktan önce (12 nk) ve sonra (6 nk) boşluk verilmelidir. (Bakınız: AIST Şablon Dosyası)


Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların toplam uzunluğu, ekler ve referanslar dahil 7,000 kelimeyi geçmemelidir. Bir makalenin ortalama uzunluğu yaklaşık 2000-6000 sözcüktür. Ancak, Editör ve / veya Yayın Kurulu onaylarsa, daha uzun makaleler değerlendirme sürecine alınabilir. (Nitel verilere dayanan çalışmalar için istisna yapılabilir).


Rakamlar ve Tablolar

Tablo ve rakamlar ardışık olarak numaralandırılmalı, Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1 ve Tablolar ve şekiller, metinde en uygun oldukları yere yerleştirilmelidir. Tablo ve şekillerdeki başlıklar, tablo veya şekillerin başlarına yerleştirilmeli ve tablo veya şekilden oluşan referanslar bunların altında olmalıdır. İsimleri ve tabloları isimleri ile metin içinde ortalanmalıdır. Tablo ve şekillerde yazı tipi boyutu en az 9 punto olabilir. Şekiller ve tablolar metinden tek satırlık aralıklarla ayrılmalıdır. Kompleks ve uzun tablolar veya veriler çalışmanın sonunda ek olarak verilebilir.


Matematiksel İşaretler ve Denklemler

Metindeki matematiksel denklemler ortalanmalıdır. Denklemler ardışık olarak numaralandırılmalı ve denklem numaraları parantez içinde sağ kenarda görünmelidir. Denklem ve metin arasında bir aralık olmalıdır (6 nk). Matematiksel analiz ve istatistiksel veriler mümkün olduğu ölçüde eklere konulmalıdır.


Alıntı


Metin içindeki alıntılar, APA 6.0 (Amerikan Psikoloji Derneği) yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Metin içi alıntılar, yazarın soyadı, yayının tarihi, alıntı yapılan sayfaların sayısı (kullanılan kaynaklardan belirli bir alıntı varsa) belirtilmelidir. Başvurulan yazarın adı metinde verildiyse, o zaman sadece yayın tarihi yazılmalıdır. İki yazar varsa, her ikisinin soyadları verilmelidir. Belirtilen kaynakta 3-5 yazar olduğunda, tüm yazarların soyadları ilk alıntılar için metinde listelenmelidir. Daha sonra sadece ilk yazarın soyadı ve ardından “vd.” yazılmalıdır. Altı veya daha fazla yazar olduğunda, ilk ve sonraki alıntılar için sadece ilk yazarın soyadı ve ardından “vd.” Yazılmalıdır. Eğer ikiden fazla yazar varsa, sadece ilk yazarın soyadı verilmeli, ardından “vd.” yazılmalıdır. Bir yazar aynı yılda birden fazla alıntı yapılmış belge yayınladığında, yıl içinde ve parantez içinde küçük harfler (a, b, c, vb.) Ekleyerek bunlar ayırt edilir. Birden fazla referans için alıntılar kronolojik olarak sıralanmalı ve noktalı virgülle ayrılmalıdır.


Dipnotlar

Ana metindeki açıklamalar, kaynaklar bölümünden önce referanslar bölümünde verilmeli ve sırayla yazılmalıdır.

Referanslar

Kaynakların listesi, yazının sonunda alfabetik olarak sunulmalıdır. Yazar aynı kaynaktan birden fazla yayına başvurduysa, en eski yayın ilk olarak listelenmelidir. Yazar aynı yıl aynı kaynaktan yayınlanan birden fazla yayına atıfta bulunduğunda, yayınlar metinde alıntı olarak a, b, c… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Bir yazarın, bir kısmı bir ya da daha fazla yazarlı olan birkaç yayını varsa, önce bir yazarlı yayınlar yazılmalıdır. (Bakınız: “Kaynak Gösterme Örnekleri”)


Ekler

Ek materyal “Ek” adı altında Referans bölümlerinden sonra yerleştirilmelidir. Birden fazla ek varsa, bunlar Ek A, Ek B vb. olarak tanımlanmalıdır. Eklerdeki formüller ve denklemler ayrı bir numaralandırma yapılmalıdır: Eşitlik. (A.1), Denk. (A.2), vb .; sonraki bir ekte, Eq. (B.1) vb.


Kaynak Gösterme Örnekleri


 

METİN İÇİ GÖSTERİM

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

 

Kitap ve Kitap Bölümü

 

 

 

Tek yazarlı

 

(Taşkent, 1995, s. 68) / (Taşkent, 1995, 68) / (Taşkent, 1995: 68) / Taşkent (1995)

 

Taşkent, S. (1995). İnsan haklarının uluslararası dayanakları (3.Baskı). İstanbul: Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları: 27.

 

 

 

 

İki yazarlı

 

(Tuncay ve Ekmekçi, 2016, s. 75) / (Tuncay ve Ekmekçi, 2016: 75) / (Tuncay ve Ekmekçi, 2016, 75) /Tuncay ve Ekmekçi (2016)

 

Tuncay, A.C. ve Ekmekçi, Ö. (2016). Sosyal güvenlik hukuku dersleri (18.Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.

 

 

 

Üç ve üzeri yazarlı

 

 

(Hasbi vd., 2012, s. 128) / (Hasbi vd., 2012, 128) / (Hasbi vd., 2012: 128)

 

Hasbi, H., Yiğittürk, E. S., Dur, V., Günder, Z., Gencal, B., Erol, M. T., Özsunar, F., Taze, H. O., Kocadaş, Ü., Türkoğlu, F., Yazıcı, Y., Altıntaş, C., Kavlak, Ş., Yücedal, A., Aslan, H., Erdoğan, E. S. ve Kocatepe, Z. (2012). Avrupa Birliği’nde sosyal güvenlik. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yayınları (Yayın no: 46). Ankara: Sistem Ofset.  

 

Aynı yazarın farklı çalışmaları

 

 

Güzel Polat, E. (2010). Anayasal vatandaşlık. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Güzel Polat, E. (2012). Osmanlıdan günümüze vatandaşlık anlayışı. Ankara Barosu Dergisi, 3, 127-157.

 

Editörlü kitap-kitap bölümü / Derleme kitap-kitap bölümü / Çeviri kitap–kitap bölümü

 

 

 

(Alper, 2017, s. 48) / (Alper, 2017, 48) / (Alper, 2017: 48) / Alper (2017)

 

 

 

Alper, Y. (2017). Sosyal güvenlik. A. Tokol ve Y. Alper (Ed.), Sosyal politika içinde (s. 203-238). (5. Baskı).  Bursa: Dora Yayınevi.

 

 

 

 

e-Kitap- Online Kitap

 

 

(Ekdemir, 2009, s. 56) / (Ekdemir, 2009, 56) /(Ekdemir, 2009: 56) / Ekdemir (2009)

 

Ekdemir, H. Ş. (2009). Avrupa Birliği-Türkiye-Uluslararası sosyal güvenlik uyum ve eşgüdüm normları. Ankara: HAK-İş Yayınları. htpp://www.hakis.org.tr/uploads/yayinlar/sosyal_guv_es_gudum.pdf (20.04.2018)

tarihi olmayan yayınlar

 

(Demir, t.y) / (Demir, t.y., s. 9)

.

 

Demir, F. (t. y.). Göç. Eskişehir: İletişim Yayınları.

 

Dergi, Gazete ve Haber Bültenlerinde Yayınlanan Makale

 

 

 

Dergide yayınlanan makale

 

 

(Genç ve Bozkurt, 2010, p. 72) /

                     

Genç, H. ve Bozkurt, İ. M. (2010). Osmanlı’dan Brezilya ve Arjantin’e emek göçü ve göçmenlerin sosyo-ekonomik durumu (1850-1915). Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 28(1), 71-103.

        https://dergipark.org.tr/download/article-file/3538

        (25.07.2017). 

 

 

 

Sayı ve/veya cilt numarası olmayan dergi ya da gazetedeki makale

 

 

Sosyal güvenlik sözleşmelerine yenileri eklenmiş (Türk, 2017) ….

 

Türk, C. (7 Nisan 2017). Ülkemizle sosyal güvenlik anlaşması imzalayan yeni ülkeler. https://smmmcengizturk.wordpress.com/2017/04/07/ulkemizle-sosyal-guvenlik-anlasmasi-imzalayan-yeni-ulkeler/ (22.08.2018).

DOI numarasına sahip olan dergi makaleleri

 

 Johns, E. and/& Mevhort, D. (2009). Test sequence priming in memory. Journal of Experimental Psychology, 35, 1162-1144. DOI: 10.1037/a0016372.

 

Kowalewski, O. (2008). Poland’s pension system: an overview. SSRN Electronic Journal, DOI:10.2139/ssrn.1565827. https://www.researchgate.net/publication/228251194_Poland's_Pension_System_An_Overview (22.05.2018).

 

 

 

 

Yazarı belli gazete makalesi-haberi

 

 

The Notion Bill of Rights may be inappropriate in the Australian context (Waterford, 2007).

Waterford, J. (2007, May 30). Bill of Rights gets in wrong. The Canberra Times, p. 11.

 

 

Danış, T. (5 Mayıs 2013). Big data çağı. Hürriyet Gazetesi. http://www.hurriyet.com.tr/big-data-cagi-23207665

 

 

Yazarı belli olmayan gazete makaleleri- yazıları

 

 

 

….. Yargıtay’ın verdiği karara (“Yargıtay’dan kiracılar için emsal karar” 2018) göre ….

 

Yargıtay’dan kiracılar için emsal karar. (27.04.2018). Hürriyet Gazetesi, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yargitaydan-kiracilar-icin-emsal-karar-40818608.

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014. (2015, Ocak). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 18616. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18616

 

Diğer Kaynakların Gösterimi

 

 

 

Broşür, fotoğraf, arşiv belgeleri, mektuplar

 

 

 

 

 

……. TransACT brochure (TransACT, n.d.)…..

 

 

 

TransACT. (n. d.). Guide to equipment and services [Brochure]. Canberra, Australia: Author.

 

 

 

 

 

Ansiklopedi makaleleri

 

 

 

Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

 

 

 

 

Teknik raporlar ve araştırma raporları

 

 

Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Kentleri Çalışma Grubu. (2013). Bilişim kentleri kılavuzu (5. sürüm). Erişim adresi: http://www.tbd.org.tr/usr_img/raporlar/BK-KILAVUZ -SON.pdf

 

 

 

 

 

Kitap incelemeleri

 

 

Hammarfelt, B. (2015). Review of beyond bibliometrics: Harnessing multidimensional indicators of scholarly impact [B. Cronin ve C. R. Sugimoto tarafından yayına hazırlanan Beyond bibliometrics: Harnessing multidimensional indicators of scholarly impact başlıklı kitabın değerlendirmesi]. Journal of Documentation, 71, 416 - 418. doi: http://dx.doi.org/10.1108/JD-09-2014-0132

 

 

 

Video, ortam akışı (podcast), dizi, film, müzik kaydı, röportaj, ses kaydı

 

 

 

 

“Galata Kulesi” (Say, 2009, parça 9)

 

 

Say, F. (2009). Galata Kulesi. İstanbul senfonisi [CD] içinde. İstanbul: Ak Müzik.

 

 

 

 

 

 

Ders notu

 

Çakın, İ. (2011). Bilgi ve Belge Yönetimine giriş. Yayımlanmamış ders notu, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Erişim adresi: http://egitim.bilgiyonetimi.net /course/view.php?id=34

 

 

TED Talk, author known /  YouTube or video weblog,         author unknown

 

Anholt, S. (2014, June 23). Which country does the most good for the world? Retrieved from www.ted .com/talks/simon_anholt_which_country_does_the_most_good_for_the_world

 

Severe Avoidance. (2012, September 25). The official Grumpy Cat [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=INscMGmhmX4

 

 

Web sitesi

 

(“Hacettepe Üniversitesi”, t.y.)

 

(“İnternette 1 saniyede”, 2017)

Hacettepe Üniversitesi. (t. y.). Misyon, vizyon ve değerler. Erişim adresi: http://hacettepe.edu.tr/hakkinda/misyonvizyondegerler

 

İnternette 1 saniyede neler oluyor?. (2017, 4 Ocak). Erişim adresi: http://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/internette-1-saniyede-neleroluyor,XUH_UVqM80GODfAK20z__Q/mfBzmt1kgUm2CCL1b5iFfg

 

 

Blog post / Blog yazısı

 

 

Yılmaz, D. (2010, 16 Mart). İntihal suç mu? [Blog yazısı]. Erişim adresi: http://bilkentasistan.blogspot. com.tr/2010/03/intihal-suc-mu.html

 

 

 

Sempozyum, kongre, toplantı vb. sunumları

 

 

 

 

In a paper about conservation of photographs (Edge, 1996), the proposition that...

 

 

 

Tester (2008) points to the value of using geothermal sources for

power and energy.

Edge, M. (1996). Lifetime prediction: Fact or fancy? In M. S. Koch, T. Padfield, J. S. Johnsen, & U. B. Kejser (Eds.), Proceedings of the Conference on Research Techniques in Photographic Conservation (pp. 97-100). Copenhagen, Denmark: Royal Danish Academy of Fine Arts.

 

Tester, J. W. (2008). The future of geothermal energy as a major global energy supplier. In H. Gurgenci & A. R. Budd (Eds.), Proceedings of the Sir Mark Oliphant International Frontiers of Science and Technology Australian Geothermal Energy Conference, Canberra, Australia: Geoscience Australia. Retrieved from: http://www.ga.gov.au/image_cache/ GA11825.pdf

 

 

Kurum kaynaklı yazılar

 

Recently released statistics from the Australian Bureau of Statistics (ABS)

Australian Bureau of Statistics. (2007). Australian social trends (Cat. no. 4102.0). Canberra, Australia: ABS.

 

 

 

Resmi Gazete kayıtları

According to s. 8.1 of the Anti-Discrimination Act 1977 (NSW), it is unlawful for an employer to discriminate against a person on the ground of race.

 

Anti-Discrimination Act 1977 (NSW) s. 8.1 (Australia).

 

 

 

 

 

 

 

 

Tezler

 

 

Yaylalı Yıldız, B. (2014). University campuses as places of potential publicness: Exploring the politicals, social and cultural practices in Ege University (Yayınlanmamış Doktora tezi). Erişim adresi: http://library.iyte.edu.tr/tr/hizli-erisim/iyte-tez-portali.

 

Tonta, Y. A. (1992). An analysis of search failures in online library catalogs (Doktora tezi, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley). Erişim adresi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/phd/ickapak.html


 


Sources/ Kaynaklar: https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf


https://libguides.library.usyd.edu.au/ld.php?content_id=22193083                              http://www.mtroyal.ca/library/files/citation/apa.pdf http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf  https://dergipark.org.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf


https://dergipark.org.tr/busad/page/2914