Güncel Sayı

Cilt: 2 Sayı: 1, 30.06.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makaleleri

Bölge Çalışmaları Dergisi, orijinal ve alana belirgin katkı sağlayacak çalışmaları yayımlamak suretiyle bölge uzmanlarının akademik çalışmalarına ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. 

Bölge Çalışmaları Dergisi, çift hakemli değerlendirme sürecine sahip ve yılda iki kez (Haziran-Aralık) internet ortamında yayımlanan uluslararası ve akademik bir dergidir. Dergi, orijinal ve alana belirgin katkı sağlayacak çalışmaları yayımlamak suretiyle bölge uzmanlarının akademik çalışmalarına ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. Disiplinlerarası bir bakış açısını önceleyen Bölge Çalışmaları Dergisi, dünyanın farklı bölgelerini, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel açılardan inceleyen çalışmaları kabul etmektedir.

Sayfa Düzeni:

• Dergiye gönderilen yazılar “Microsoft Word” programında A4 formatıyla hazırlanmış olmalıdır.

• Sayfanın tüm kenarlarından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

• Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.

• Başlıklar ve paragraf başlarından önce 6 nk paragraf aralığı ölçüsü kullanılmalıdır.

Yazar Bilgileri:

• Makaleler, yazarlara dair hiçbir bilgiyi içermemelidir. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve ORCID (Open Researcher ve Contributor ID) numaralarını Yazar Bilgi Formu’nda belirtmelidir. Bu form doldurularak makale dosyasıyla birlikte gönderilmelidir.

Başlık ve Numaralandırma:

• Makalenin ana başlığı ortaya hizalı, koyu, 14 punto ve tüm harfleri büyük ile yazılmalıdır.

• Makale başlığı dışındaki diğer tüm başlıklar sola yaslı, ilk harfleri büyük, kalın ve 12 punto yazılmalıdır.

• Ana başlık ve alt başlıklar (giriş ve sonuç hariç) 1., 1.1., 1.1.1 şeklinde ondalık olarak numaralandırılmadır.

Öz (Abstract):  

• İngilizce haricinde (Türkçe, Fransızca, Arapça) yazılan makalelerde ayrıca İngilizce özete yer verilmesi gerekmektedir.

• Özetlerin uzunluğu en az 150 en fazla 200 kelime olmalıdır.

• Özetler Times New Roman yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde ve 1 satır aralığında olmalıdır.

• Özetlerin altında en az 3 en fazla 5 adet anahtar kelimeye (keywords) yer verilmelidir.

• Giriş yeni bir sayfadan başlamalıdır.

Ana Metin:     

• Ana metin, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında olmalıdır.

• Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil asgari 6.000, azami 10.000 kelime arasında olmalıdır.

• Metinde kullanılan alıntılar çift tırnak içerisinde verilmeli; 3 satırı geçen alıntılar yeni bir paragraf olarak, içerden, tek aralık ve blokla şeklinde yazılmalıdır.

• Çalışmanın yazıldığı dilin dışındaki dillerden kullanılan kelimeler italik olarak yazılmalı, ilk geçtikleri yerde parantez içerisinde Türkçe karşılıkları verilmelidir.

Tablo ve Şekiller: 

• Çalışmalarda tablo, grafik ve şekil gibi göstergeler ancak çalışmanın takip edilebilmesi açısından gereklilik arz ettiği durumlarda, numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir.

• Şekiller ve tabloların başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harfle yazılmalıdır.

• Şekiller ve tablolar metin içinde ortalanmış olarak ve sayfa sınırlarını aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

• Metinde yer alacak tablo, şekil ve grafiklerin kaynakları metin içi referans kurallarına uygun olacak şekilde tablo, şekil ve grafiklerin altına yerleştirilmelidir.

• Makalede yer verilen her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir. Başlıkları bold, büyük harf ve sola dayalı yazılmalıdır.

Atıf Yöntemi ve Kaynakça:

• Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak sitilinin 6. versiyonu kullanılmalıdır.

• Atıflar parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası şekilde düzenlenmelidir.

Örnek:

Tek yazarlı: (Çelik, 2020: 3).

İki yazarlı: (Bayram ve Çelik, 2021: 45).

Üç ve daha çok yazarlı: (Arpa vd., 2019: 12).

Birden Fazla Kaynaktan Yararlanma: (Bayar, 2004: 71; Arpa, 2008: 87).

• Metin içerisinde açıklanmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir.

• Dipnotlar 10 punto ve tek satır aralığı ile verilmelidir.

• Kaynakça 12 punto ve yazar soyadları dikkate alınarak alfabetik şekilde hazırlanmalıdır. Kaynakça girintisi (Asılı – 1 cm) olarak ayarlanmalıdır.

Örnek:

Tek Yazarlı Kitap:

Yergin, D. (2019). Petrol: Para ve Güç Çatışmasının Epik Öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

İki Yazarlı Kitap:


Passel, J. S. ve Fix, M. (1994). Immigration and Immigrants (5th ed.). Washington: Urban Institute.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Rodríguez, H., Quarantelli, E. L. ve Dynes, R. R. (2007). Handbook of Disaster Research. New York: Springer.

Editörlü Kitap:


Cavelty, M. D. ve Balzacq, T. (Ed.). (2017). Routledge Handbook of Security Studies. New York: Routledge.

Kitap Bölümü:


Beblawi, H. (1987). The Rentier State in the Arab World. H. Beblawi ve G. Luciani (Ed.). The Rentier State (s. 43-62). London: Croom Helm.

Çeviri:


Chul-Han, B. (2021). Psikopolitika: Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri. (H. Barışcan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Makale:


Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.

Gazete Yazısı:

Hubbard, B. ve Samaan, M. (2015, 25 Haziran). ISIS Attacks Two Towns in Northern Syria. The New York Times.

Çevrimiçi Gazete Yazısı:

Tembo, B. (2017, 16 Ocak). Sahrawi Republic President Brahim Ghali Visit Historical. Daily Mail. http://www.daily-mail.co.zm/sahrawi-republic-president-brahim-ghali-visit-historical/ adresinden erişilmiştir. 

Yazarı Belli Olmayan Gazete Yazısı:

Nigerian Security Forces Killed 18 People During Lockdowns. (2020, Nisan 16). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-nigeria-security-idUSKCN21Y272 adresinden erişilmiştir.

Metin İçi Atıf: (Reuters, 2020).

Çevrimiçi Ansiklopedi:

Denzer, L. (2010). Rwanda. Britannica Book of the Year, 2010. Erişim Adresi: http://www.britannica.com adresinden erişilmiştir.

Yayımlanmamış Tez:

Dekhili T. (2019). The Impact of Oil Price Changes on the Economic Growth of Selected OPEC Countries. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Bildiri:

Bulgur, N. (2017). 20. Yüzyılda Göç Teorileri ve Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikaları. I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimler Kongresi. Priştina-Kosova.

Yazarı Belli Olmayan Resmi ya da Özel Yayınlar:

UNECA. (2020). Economic Report on Africa 2020: Innovative Finance for Private Sector Development in Africa Development in Africa. https://uneca.org/sites/default/files/fullpublicationfiles/ERA_2020_mobile_20201213.pdf adresinden erişilmiştir. 

Bölge Çalışmaları Dergisi, yayın politikasında akademik ilke ve etik değerlere bağlıdır. Etik ilke ve değerlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Bu kapsamda, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen standartlar ve YÖK "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nde belirlenen esaslar dikkate alınmaktadır (https://publicationethics.org/ ve https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-…). Makale değerlendirme sürecinde kabul edilen araştırma ve yayın etiği standartlarına aykırılığı tespit edilen eserlerin yayın talebi reddedilir. Eserin yayınlanmasından sonra söz konusu aykırılığın tespit edilmesi halinde eser yayından kaldırılır.

Aşağıda belirtilen esaslar, COPE ve YÖK tarafından belirtilen standartlar esas alınarak hazırlanmıştır.


Editör ve Editörler Kurulunun Sorumlulukları

Editörler, başta fikri mülkiyet hakkı olmak üzere gerekli etik olmayan davranışlara yönelik önlemler almalıdır.

Editörler makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirirler. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlarlar.

Editörler yazarların ve hakemlerin kişisel bilgilerini, etik ilkeler kapsamında korumakla yükümlüdür.

Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Hakemlerin Sorumlulukları

Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek yayına uygun olup olmadığına karar verir.

Hakemler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir. Hakemler açısından; araştırma, yazarlar ya da destekleyiciler ile ilgili bir çıkar veya rekabet çakışması bulunmamalıdır.

Hakem raporları objektif ve ölçülü olmalıdır. Hakaret içeren, küçümseyici ve itham edici ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır.

Hakemler, değerlendirme raporlarında yüzeysel ve muğlak ifadelerden kaçınmalıdır. Sonucu olumsuz olan değerlendirmelerde sonucun dayandığı eksik ve kusurlu hususlar somut bir şekilde gösterilmelidir.

Hakemler raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar ve editörün izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmamalıdırlar.

Hakemler kendilerine ulaşan makaleleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler.

Yazar(lar)ın Sorumlulukları

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Dergiye gönderilen makalelerin özgün olması, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayımlanmak üzere başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir.

Yazar, sunulan makalesinin başka herhangi bir şahsın veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyen kendi orijinal çalışması olduğunu ve daha önce yayınlanmış eserleri de (kendinden intihal) dâhil olmak üzere başka yayınlanmış eserlerin herhangi birinde intihal niteliğinde bulunmadığını doğrulamalıdır.

Makale yazımında yararlanılan tüm kaynaklar uygun bir biçimde referanslarda belirtilmeli; telif kanunları ve anlaşmaları gözetilerek telife bağlı materyaller gerekli izinler doğrultusunda kullanılmalıdır.

Yazarlar, makalelerinin sonuçlarına ve yorumlarına ulaşılmasında kullandıkları mali kaynakları, iş birliklerini ve çıkar çatışmalarını bildirmekle yükümlüdür. Proje bazlı çalışmaların tüm finansal destek kaynakları açıklanmalıdır.

Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Makalede ismi yazılacak olan diğer yazarların araştırmaya katkı sağladığından emin olunmalıdır. Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmemelidir.

Değerlendirme aşamasında, yazar(lar) çalışmaları ile bir yanlışlık olduğunu fark ederse ivedilik ile editör ile iletişime geçmelidir.

Bölge Çalışmaları Dergisi, tüm çalışmalara çevrimiçi olarak ücretsiz ve sınırsız erişilebilmesini temin eden açık erişimli bir dergidir. Dergiye sunulan çalışmalar için herhangi bir makale yayınlama ücreti bulunmamaktadır.