PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2016

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, sayısı gün geçtikçe artan üniversitelerin, tercih edecek öğrenciler tarafından nasıl algılandıklarını belirlemek, öğrencilerin üniversite tercihlerinde hangi faktörlere önem verdiklerini tespit etmek ve üniversitelere sektörde farkındalık oluşturabilecek bir konum elde edebilmelerine yönelik öneriler sunmaktır. Çalışmanın konusunu, öğrencilerin üniversite tercihine etki eden faktörler oluşturmaktadır. Öğrencilerin üniversite tercihine etki eden muhtemel faktörlerin öğrenciler üzerindeki algıları incelenmiştir. Tabakalı örnekleme yöntemi esas alınarak yapılan bu araştırmada geçerli toplam 1112 anket formu elde edilmiş, elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek yorumlanmıştır. T-testi, Anova, Faktör Analizi ve Kümeleme Analizleri yapılmıştır.  Araştırma sonucunda, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin üniversite tercihi ile ilgili düşünceleri; üniversitenin imaj ve marka değeri,  üniversitenin sunduğu imkanlar, üniversitenin temel ihtiyaçları karşılaması, üniversite tercihinde dershane ve okulun yönlendirmesi, üniversite tercihinde ailenin etkisi,  arkadaş çevresi ve spor olanakları olmak üzere altı başlık altında toplanmıştır. Araştırmanın ilişki analizi sonucunda, öğrencilerin üniversite tercihine yönelik düşünceleri ile demografik özellikleri arasında ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan farklılık analizi sonucunda ise öğrencilerin üniversite tercihine yönelik düşünceleri ile demografik özellikleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, öğrencilerin üniversite tercihine etki eden en önemli faktörler; üniversitenin bulunduğu şehir, üniversitenin iş güvencesi sağlaması, tercih edilen bölümün imajının iyi olması gibi unsurlar oluşturmuştur. Elde edilen sonuçların, rekabet halinde olan üniversitelere strateji geliştirme hususunda fayda sağlayacağı öngörülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite İmajı, Öğrenci Tercihi,  Kurumsal İmkânlar.

Kaynakça

 • Altunışık, R.,Coşkun,R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2010). Araştırma Yöntemleri, Sakarya, Sakarya Kitabevi.
 • Bayram N. (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, Ezgi Kitapevi, Bursa.
 • Bilgin, Y. (2011). Turizmde Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Özellikleri ve Mesleğe Yönelik Düşünceleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi. Düzce.
 • Çakmak, O. (2003), Bilgi Çağında Eğitim ve Üniversite, İstanbul, Nesil Yayınları.
 • Gürüz, K. (2003). Dünya’da ve Türkiye’de Yükseköğretimin Tarihçesi ve Bugünkü Sevk ve İdare Sistemleri, 2. Baskı, Ankara, Ösym Yayınları.
 • Howard, E.A.,Tinsley, T.D.(1987). Uses of Factor Analysis in Counseling Psychology Research.
 • İslamoğlu, A. H. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Beta BasımYayıncılık, İstanbul.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Keskin, Y. (2008). Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi: Kızılcahamam Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı, Düzce.
 • Marangoz, C. (2008). Çağdaş Üniversite, Ankara: Yarınlar için Düşünce Platformu Eğitim ve Kültür Yayınları.
 • Özdamar, K., (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), 2. Cilt, 4. Baskı, Kaan Kitapevi, Eskişehir.
 • Tavşancıl E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • Yavuzalp, A. (2011).Eğitim Pazarlamasında Konumlandırma: İstanbul’daki Üniversitelerin Dershane Öğrencileri Tarafından Algılanmasına İlişkin Bir Araştırma. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Zikmund, W.G., (1999). Essentials of Marketing Research, The Dreyden Press, s.116.

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2016

Öz

Kaynakça

 • Altunışık, R.,Coşkun,R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2010). Araştırma Yöntemleri, Sakarya, Sakarya Kitabevi.
 • Bayram N. (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, Ezgi Kitapevi, Bursa.
 • Bilgin, Y. (2011). Turizmde Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Özellikleri ve Mesleğe Yönelik Düşünceleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi. Düzce.
 • Çakmak, O. (2003), Bilgi Çağında Eğitim ve Üniversite, İstanbul, Nesil Yayınları.
 • Gürüz, K. (2003). Dünya’da ve Türkiye’de Yükseköğretimin Tarihçesi ve Bugünkü Sevk ve İdare Sistemleri, 2. Baskı, Ankara, Ösym Yayınları.
 • Howard, E.A.,Tinsley, T.D.(1987). Uses of Factor Analysis in Counseling Psychology Research.
 • İslamoğlu, A. H. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Beta BasımYayıncılık, İstanbul.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Keskin, Y. (2008). Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi: Kızılcahamam Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı, Düzce.
 • Marangoz, C. (2008). Çağdaş Üniversite, Ankara: Yarınlar için Düşünce Platformu Eğitim ve Kültür Yayınları.
 • Özdamar, K., (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), 2. Cilt, 4. Baskı, Kaan Kitapevi, Eskişehir.
 • Tavşancıl E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • Yavuzalp, A. (2011).Eğitim Pazarlamasında Konumlandırma: İstanbul’daki Üniversitelerin Dershane Öğrencileri Tarafından Algılanmasına İlişkin Bir Araştırma. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Zikmund, W.G., (1999). Essentials of Marketing Research, The Dreyden Press, s.116.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hayati ÖZCAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özcan, H. (2016). ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi , 4 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajeli/issue/24309/257625

Bu Dergide Yayınlanan İçerikler Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) Tarafından Lisanslanmıştır.