PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2016

Öz

Bu araştırmada Toplam Kalite Yönetiminin kurum ve kuruluşlarda uygulanması konusu ve tarihsel gelişimi ile eğitimde kalite anlayışı irdelenmiştir. Ayrıca eğitimde toplam kalite yönetimi (TKY) kapsamında mesleki ve teknik eğitim kurumlarında TKY uygulamasının nasıl anlaşılması ve uygulanması gerektiği, kurumlarda TKY ile ilgili çalışmalar yapılıp yapılmadığı, uygulamada karşılaşılan sorunların neler olduğu üzerinde durulmuştur. Çalışmada ticari işletmelerde kalite ve müşteri memnuniyetini baz alan yönetim biçiminin, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında mevzuat dahilinde uygulanabileceğini ve bu bağlamda, toplumda mesleki ve teknik eğitim alanında kaliteli ve kalifiye ara teknik eleman ihtiyacının en iyi biçimde karşılanabileceğini savunulmaktadır. Ayrıca bu çalışmada, eğitimde TKY’ nin yararları ve uygulanması incelenmiştir. Araştırmanın veri kaynağını mülakatlarla toplanan veriler oluşturmaktadır. Araştırma verilerini için 8 farklı mesleki ve teknik eğitim kurumunda görev yapan yönetici ile mülakat yapılmıştır. Uygulama sonucunda çıkan sorunlar ve çözüm önerileri yorumlanarak çözüm önerileri geliştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre velilerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarının çok fazla dikkate alınmadığını, okulda alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımın sağlanmadığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Mesleki ve Teknik Eğitim

Kaynakça

 • Akın, Ö. (2001). Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan (1. Basım). Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitapevi.
 • Altunterim, B. (1995). Toplam Kalite Yönetimi Neden Başarısızlığa Uğrar, Başarı İçin Ne Yapılmalıdır?. Önce Kalite Dergisi, 7.
 • Buğday, İ. (2010). İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Okul Yöneticileri Açısından Değerlendirilmesi, Beykent Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, İSTANBUL.
 • Cafoğlu, Z. (1996). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (1. Basım). İstanbul: Avni Akyol Ümit Kültür ve Eğitim Vakfı Yayını.
 • Cafoğlu, Z. (1999). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Yeni Türkiye Dergisi, 99(26), 30.
 • Çetin, K. (2002). Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel Unsurları. Milli Eğitim Dergisi, 3, 155-156.
 • Ekici, K. (2006). Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği Konusunda Üst Yönetimin Bakış Açısı ve PTT Genel Müdürlüğü Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Ensari, H. (2002). 21. Yüzyıl Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Erdem, M. (2000). Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Sağlayacağı Yararlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Mart, 36.
 • Ersen, H. (1997). Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları (3. Basım). İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Evrenesoğlu, N. (1995). Kalitede Eğitim. 4. Ulusal Kalite Kongresi: Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Kalite, Özgeçmişler ve Tebliğler, İstanbul: TÜSİAD, KALDER.
 • Hunt, V. (1993). Quality Management for Goverment: A Guide to Federal, State and Local Implementation. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press.
 • Kovancıoğlu, A. (2001). Toplam Kalite Yönetimi, Fakat Nasıl?. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • MEB (2005). Eğitimde Kalite Ödülü El Kitabı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Ögel, B. ve Dursunkaya, Z. (2001). Eğitimde Kalite Yönetimi Bir Örnek: ABET 2000 Akreditasyon Süreci, Hacettepe Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 206.
 • Peşkircioğlu, N. (1999). Kalite Yönetiminde ISO 9000 Uygulamaları (1. Basım). Ankara: MPM Yayın.
 • Peşkircioğlu, N. (1993). Hizmet Sektöründe Kalite Güvencesi ve Sağlık Hizmetlerine Uygulanması, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi (Özel Sayı).
 • Saran, U. (2001). Demokratikleşme ve Sivilleşme Eğilimleri Karşısında Devletin Yeniden Yapılandırılmasının Anahtarı: Kamu Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Türk İdare Dergisi, 431, 18.
 • Schargel, F. (1993). Total Quality In Education. Quality Progress, October.
 • Swiss, J. (1992). Adapting Total Quality Manegement (TQM) to Government, Public Administration Review, vol: 52 (July/August), 356.
 • Şimşek, M. (1998). Kalite Yönetimi. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları, 11, 3.
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2002). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Taşkın, E. (1994). Kalite Bir Yaşam Tarzıdır (6. Basım). Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi
 • Tütüncü, Ö.; Küçükusta, D. ve Yağcı, K. (2007). Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Hasta Güvenliği Kültürü Ve Bir Ölçme Aracı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 541.
 • Yıldırım, H. (2002). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (2. Basım). ANKARA: Nobel Yayınları.
 • Yılmaz, H. (2007). Beceriler, Yeterlilikler ve Mesleki Eğitim: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri. TÜRKONFED, İstanbul.

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2016

Öz

Kaynakça

 • Akın, Ö. (2001). Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan (1. Basım). Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitapevi.
 • Altunterim, B. (1995). Toplam Kalite Yönetimi Neden Başarısızlığa Uğrar, Başarı İçin Ne Yapılmalıdır?. Önce Kalite Dergisi, 7.
 • Buğday, İ. (2010). İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Okul Yöneticileri Açısından Değerlendirilmesi, Beykent Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, İSTANBUL.
 • Cafoğlu, Z. (1996). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (1. Basım). İstanbul: Avni Akyol Ümit Kültür ve Eğitim Vakfı Yayını.
 • Cafoğlu, Z. (1999). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Yeni Türkiye Dergisi, 99(26), 30.
 • Çetin, K. (2002). Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel Unsurları. Milli Eğitim Dergisi, 3, 155-156.
 • Ekici, K. (2006). Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği Konusunda Üst Yönetimin Bakış Açısı ve PTT Genel Müdürlüğü Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Ensari, H. (2002). 21. Yüzyıl Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Erdem, M. (2000). Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Sağlayacağı Yararlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Mart, 36.
 • Ersen, H. (1997). Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları (3. Basım). İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Evrenesoğlu, N. (1995). Kalitede Eğitim. 4. Ulusal Kalite Kongresi: Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Kalite, Özgeçmişler ve Tebliğler, İstanbul: TÜSİAD, KALDER.
 • Hunt, V. (1993). Quality Management for Goverment: A Guide to Federal, State and Local Implementation. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press.
 • Kovancıoğlu, A. (2001). Toplam Kalite Yönetimi, Fakat Nasıl?. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • MEB (2005). Eğitimde Kalite Ödülü El Kitabı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Ögel, B. ve Dursunkaya, Z. (2001). Eğitimde Kalite Yönetimi Bir Örnek: ABET 2000 Akreditasyon Süreci, Hacettepe Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 206.
 • Peşkircioğlu, N. (1999). Kalite Yönetiminde ISO 9000 Uygulamaları (1. Basım). Ankara: MPM Yayın.
 • Peşkircioğlu, N. (1993). Hizmet Sektöründe Kalite Güvencesi ve Sağlık Hizmetlerine Uygulanması, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi (Özel Sayı).
 • Saran, U. (2001). Demokratikleşme ve Sivilleşme Eğilimleri Karşısında Devletin Yeniden Yapılandırılmasının Anahtarı: Kamu Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Türk İdare Dergisi, 431, 18.
 • Schargel, F. (1993). Total Quality In Education. Quality Progress, October.
 • Swiss, J. (1992). Adapting Total Quality Manegement (TQM) to Government, Public Administration Review, vol: 52 (July/August), 356.
 • Şimşek, M. (1998). Kalite Yönetimi. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları, 11, 3.
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2002). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Taşkın, E. (1994). Kalite Bir Yaşam Tarzıdır (6. Basım). Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi
 • Tütüncü, Ö.; Küçükusta, D. ve Yağcı, K. (2007). Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Hasta Güvenliği Kültürü Ve Bir Ölçme Aracı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 541.
 • Yıldırım, H. (2002). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (2. Basım). ANKARA: Nobel Yayınları.
 • Yılmaz, H. (2007). Beceriler, Yeterlilikler ve Mesleki Eğitim: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri. TÜRKONFED, İstanbul.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halise BÜTÜN Bu kişi benim


Engin ASLANARGUN>

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bütün, H. & Aslanargun, E. (2016). MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi , 4 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajeli/issue/24309/257626

Bu Dergide Yayınlanan İçerikler Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) Tarafından Lisanslanmıştır.