Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 124 - 173 2018-08-20

Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim – Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Teachers and Students Views in Problems of the Foreign Primary School Students In Education Process Encountered

Fisun GÜNGÖR [1] , E. Aysın ŞENEL [2]


Bu araştırmanın amacı, Eskişehir ili ilkokullarında öğrenim gören yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yaşanan sorunları ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda ortaya koymaktır. Nitel bir araştırma olan çalışmadaki veriler, Eskişehir il merkezinde bulunan sekiz ilköğretim okulunda toplam yirmi bir sınıf öğretmeni ve yirmi dört yabancı uyruklu öğrenci ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Araştırma verileri, içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretimlerinde yaşadıkları sorunlar ana temasında, “Dil ve kültür farklılığı”, “Temel dil becerileri”, “Anlama”, “İfade etme ve yorum yapma”, “Programın gerisinde kalma” ve “Akademik başarısızlık” alt temaları belirlenmiştir. Elde edilen verilerden hareketle öğrencilerin, öğretmenini, arkadaşlarını ve çevresindekileri anlamadıkları, iletişim kuramadıkları, kendi duygu ve düşüncelerini ifade edemedikleri ve derslere katılamadıkları, bu bağlamda akranlarına nazaran daha düşük bir akademik başarıya sahip oldukları ya da çoğunlukla öğrencilerin başarısız oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretiminde yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik ortaya konan öneriler, “Öğrencilere”, “Öğretmenlere ve Okullara”, “Ailelere” ve “MEB’e ve devlete” yönelik öneriler olmak üzere dört alt tema altında toplanmış ve bu alt temaların oluşturduğu temalar ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.

The aim of this research is to examine the problems of the foreign primary school students in the education process in Eskişehir and the solutions to these problems with the views of teachers and students. The data of this research, which is a qualitative study, was gathered through student- teacher personal data forms and student- teacher semi-structured interviews. The data as the part of the interviews was conducted in eight primary schools, twenty one primary school teachers and twenty four foreign primary students which are in the Eskişehir city center. Content analysis was used to analyze the data gathered in the study. Within the scope of the obtained data, it was determined that the main-theme educational problems of the foreign students encountered "Language and cultural differences", "Basic language skills", "Understanding," "Expression and comment", "Lagging behind the program" and "Academic failure" sub-themes. According to the data of this research, students unable to understand their teacher and friends, unable to contacting with people, unable to expressing their feelings and opinions and unable to attending to courses and this context student have a lower academic achievement or mostly they failed. The Solutions proposal to the problems of the foreign students in education encountered, “To Students”, “To teachers and the schools”, “To Families” and “To Ministry of Education and the governement” for advice collected under four sub-themes and the themes of these sub-temes were described in detail.
 • Açık, F. (2008). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi.
 • Alaca, F. (2011). İki dilli olan ve olmayan öğrencilerde okul yaşam kalitesi algısı ve okula aidiyet duygusu ilişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Arı, Ş. (2010). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilköğretimin ikinci kademesinde öğrenim gören yabancılara Türkçe öğretimi üzerine bir değerlendirme (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Başak, C. (2011). Mülteciler, sığınmacılar ve yasa dışı göçmenler. Ankara: Sonsöz Matbaacılık.
 • Bogdan, R. & Biklen, S. K. (1997). Qualitative research for education. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Ciğerci, F. M. & Güngör, F. (2016). The problems encountered by the foreign primary school students from the perspectives of classroom teachers (Bilecik sampling). Journal of Education And Future, 10, 137.
 • Çalık, T. & Sezgin F. (2005). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 7(20), 441-453.
 • Derman, S. (2010). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğreniminde karşılaştıkları sorunlar. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29, 227- 247.
 • Duban, N. & Küçükyılmaz, E. A. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının arttırılabilmesi için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 2.
 • Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 1, 51-69.
 • Green, J. P. (1998). A meta- analysis of the effectiveness of bilingual education. The Public Policy Clinic of The Department of Government, University Of Texas At Austin.
 • Gürle, N. Ş. (2012). İstanbul’ da refakatsiz sığınma ve mülteci çocukların karşılaştıkları sorunlar ve uygulamalar (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ishida, K., Nakamuro, M., & Takenaka, A. (2016). The academic achievement of immigrant children in Japan: An empirical analysis of the assimilation hypothesis. Educational Studies In Japan, 10, 93-107.
 • Kamalova, L.A. & Zakirova, V. (2016). Peculiarities of teaching the Russian language to children of immigrants. IJESE, 11, 1657-1669.
 • Kanu, Y. (2008). Educational needs and barriers for African refugee students in manitoba. Canadian Journal of Education, 31(4), 915.
 • Kasdemir, B. (2010). Türkiye’ de sığınma hareketi Eskişehir örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özer, Y. Y., Komsuoğlu, A., & Ateşok, Z. Ö. (2016). Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(37), 34-42.
 • Polat, F. (2012). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Saban, A. (2006). Lisansüstü öğrencilerin nitel araştırma methodolojisine ilişkin algıları. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Sıtkı Tarancı Üniversitesi.
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü., & Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 208-229.
 • Topcuoğlu, R. (2012). Türkiye’ de göçmen çocukların profili, sosyal politika ve sosyal hizmet önerileri hızlı değerlendirme araştırması. Ankara.
 • Uyar, Y. (2007). Türkçe öğretiminde kültür aktarımı ve kültürel kimlik geliştirme (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, S. (2014). Yurt dışında yaşayan Türk çocukları için Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim programı inceleme ve değerlendirme raporu. Fransa.
 • Yol, A. (2011). Yurtdışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimindeki sorunlar. Academic Student Journal of Turkish Researches, 1.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Fisun GÜNGÖR

Yazar: E. Aysın ŞENEL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Mart 2018
Kabul Tarihi : 14 Temmuz 2018
Yayımlanma Tarihi : 20 Ağustos 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ajesi454575, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {124 - 173}, doi = {10.18039/ajesi.454575}, title = {Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim – Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {Güngör, Fisun and Şenel, E. Aysın} }
APA Güngör, F , Şenel, E . (2018). Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim – Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri . Anadolu Journal of Educational Sciences International , Cilt: 8 Sayı: 2 [tr] , 124-173 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/38903/454575
MLA Güngör, F , Şenel, E . "Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim – Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 8 (2018 ): 124-173 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/38903/454575>
Chicago Güngör, F , Şenel, E . "Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim – Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri". Anadolu Journal of Educational Sciences International 8 (2018 ): 124-173
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim – Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri AU - Fisun Güngör , E. Aysın Şenel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 173 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim – Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri %A Fisun Güngör , E. Aysın Şenel %T Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim – Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri %D 2018 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Güngör, Fisun , Şenel, E. Aysın . "Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim – Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri". Anadolu Journal of Educational Sciences International 8 / 2 (Ağustos 2018): 124-173 .
AMA Güngör F , Şenel E . Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim – Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. AJESI. 2018; 8(2): 124-173.
Vancouver Güngör F , Şenel E . Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim – Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2018; 8(2): 124-173.
IEEE F. Güngör ve E. Şenel , "Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim – Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri", Anadolu Journal of Educational Sciences International, c. 8, sayı. 2, ss. 124-173, Ağu. 2018, doi:10.18039/ajesi.454575